اعضای هیات علمی

آمنه رضایوف

آمنه رضایوف،

استاد
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم جانوری
شماره تماس : 2483 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما