اعضای هیات علمی

حسن رحیمیان

حسن رحیمیان،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زیست شناسی
علوم جانوری
شماره تماس : 2629 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما