اعضای هیات علمی

علی رضا ساری

مقالات و کتب

کتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللیدروس ارائه شده

نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
جانورشناسی بی مهرگان 6104063 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/04 (13:00 - 15:00) ترم اول 1400
تشریح مقایسه ای مهره داران 6104776 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
گونه و گونه زایی 6104494 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
جانورشناسی مهره داران 6104388 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
بیوسیستماتیک جانوری 6104769 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تشریح مقایسه ای مهره داران 6104776 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
رفتارشناسی جانوری 6104389 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
جانورشناسی مهره داران 6104388 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/15 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
بیوسیستماتیک جانوری 6104769 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
رده بندی های معاصر جانوری 6104993 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جانورشناسی بی مهرگان 6104063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
تشریح مقایسه ای مهره داران 6104776 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
رفتارشناسی جانوری 6104389 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران 6104374 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
جانورشناسی مهره داران 6104388 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
بیوسیستماتیک جانوری 6104769 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
رده بندی های معاصر جانوری 6104993 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 6104997 1 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1396
آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان 6104997 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص ترم اول 1396
نمایش 19 نتیجه
از 1

پایان نامه ها و رساله ها


نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 3
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع وضعیت دفاع سال ورود
کاوه دارابی دارستانی زالو های آب شیرین حوضه های آبریز منطقه البرز و رویکرد بیوسیستماتیک بر زالوی طبی Hirudo orientalis دکتری 1390
کاوه دارابی دارستانی زالو های آب شیرین حوضه های آبریز منطقه البرز و رویکرد بیوسیستماتیک بر زالوی طبی Hirudo orientalis دکتری 1390
فرزانه اهتمام -- کارشناسی 1387
سمیه اسمعیلی رینه تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی دوجور پایان زیرزمینی جنس دکتری 1387
سمیه اسمعیلی رینه تاکسونومی و پراکنش جغرافیایی دوجور پایان زیرزمینی جنس دکتری 1387
آذین فهیم بررسی فیلوژنی مولکولی دوجورپایان ایران کارشناسی ارشد 1385
راضیه فتاحی آرایه شناسی پاروپایان پلانکتونیک Calanoid از دو خانواده Eucalanidae و Paracalanidae در خلیج چابهار، دریای عمان دکتری 1396
ثریا قبادی مطالعه تکوین زالوی طبی H.orientalis از مرحله تشکیل پیله تا رسیدگی گنادهای جنسی کارشناسی ارشد ترم اول 1139
بهادر لارتی مطالعه پوسته تخم جمعیت های آرتیما دریاچه ارومیه در درجات شوری توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره کارشناسی ارشد 1388
موسی محمودی مطالعه کروموزومی برخی از سوسماران استان سمنان کارشناسی ارشد 1386
فهیمه محمودی مطالعه تاکسونومیک برخی از کنه های جنس Erythraeus (Prostingmata:Erythraeidae) با تحلیل اعتبار صفات کارشناسی ارشد 1388
امید میر شمسی کاخکی رویکرد بیوسیستماتیک به عقرب های گونه Mesobuthus eupeus (C.L.Koch, 1839) در ایران دکتری 1384
امید میر شمسی کاخکی رویکرد بیوسیستماتیک به عقرب های گونه Mesobuthus eupeus (C.L.Koch, 1839) در ایران دکتری 1384
اسما معین الدینی تنوع ژنتیکی کشتی چسب Amphibalamus Amphitrite(Darwin,1854) (Crustacea:Cirripedia) در ناحیه جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان دکتری 1393
قاسم محمدی کاشانی تاکسونومی و جغرافیای جانوری خرخاکی های جنس Hemilepistus (Isopoda: oniscidea) در ایران دکتری 1384
فرزانه ممتازی تاکسونومی و بررسی تغییرات بین جمعیتی دوجور پایان بین جزر و مدی سواحل ایرانی خلیج فارس و دریای عمان دکتری 1387
خدیجه نصیری زرندی مطالعه فون مورچه ها ( Formicidae: Hymenoptera ) بین جنوب دریاچه نمک قم تا نطنز : نقش زیستگاه و ارتفاع کارشناسی ارشد 1389
فاطمه صالحی گلسفیدی بررسی مراحل تکوین جنینی و پس جنینی کرم خاکی Eisenia fetida کارشناسی ارشد ترم دوم 1139
وحید سپهوند تاکسونومی و پراکنش جغرافیای میگوهای تالاسسینید نواحی جزر و مدی خلیج فارس و دریای عمان کارشناسی ارشد 1386
سیده زهرا شمس شعاعی مطالعه مقایسه ای ریزساختارهای کوتیکولی و گیرنده ها در دوجورپایان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره کارشناسی ارشد 1385
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 3