دفترچه تلفن

لیست کارکنان

 

  نام خانوادگی واحد سازمانی تلفن
خانم ابراهیمی (محبوبه) روابط عمومی 66412556
خانم ابراهیمی (نرگس) دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112295 - 66412178
خانم ابیات دانشکده شیمی 61113647
آقای احدی آموزش 61112562
خانم احمدقشلاقی امور دانشجویی 66415475
خانم احمدی سخا دانشکده زیست شناسی 61112492
آقای اخوت دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم اردوخانی آموزش  61112721 - 66415712
خانم استوار اسفندآبادی دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم اسلامی کتابخانه  61118613
آقای اظهری کادیجانی دانشکده فیزیک  61118764 - 61118625
خانم الهی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم امیرآتشانی امور اداری پردیس 66491624 - 61113705
آقای ایوبی دانشکده فیزیک  61118665
خانم آقامحمدی دانشکده شیمی 61113707
آقای آیرملو روابط عمومی 66412556
خانم باانصاف چایجان دانشکده زمین شناسی 61112717
آقای بابائی امور دانشجویی 66415036
خانم باقرشاهی انفورماتیک  61112880
خانم باقری کتابخانه  61113633
خانم بخشی انفورماتیک  61113657
خانم برازش امور دانشجویی 61112468 - 66412184 
خانم بیاتی دانشکده زمین شناسی 61112623 - 66491623
آقای پار کتابخانه 61113634
خانم پاکزادمنش امور دانشجویی 66415475
خانم پوراحمد کتابخانه  61113635
آقای پوشش دوست امور دانشجویی 61113328
خانم جعفری کتابخانه  61112616
خانم جعفری سرخه ریز بیوتکنولوژی  66491622-66413835
خانم جلال زاده چیمه امور اداری پردیس 66406127 - 61112724
آقای حسن پور هاوسیتی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61112478
خانم حسین نژاد پردیس علوم 61112797
خانم حسینی سمنانی دانشکده شیمی 61113707
خانم حیدری دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم خالصی انفورماتیک  61113656
آقای خلیل نژاد کتابخانه  61112616
خانم خواجه ئیان آموزش 61112498
خانم خونساری زاده دانشکده فیزیک  61118770
خانم دلفی دانشکده زیست شناسی 61112460
خانم ذوالفقاری دانشکده شیمی 61113301
آقای ربیعی پشتیبانی  61113630 - 66972073
آقای رضازاده بلوری دانشکده زمین شناسی 61112906
آقای رضائی دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم رهنما انفورماتیک دانشکده فیزیک  61118746
خانم زارعی پژوهشی و بین الملل 61112797
آقای زحمتکش کناری آموزش 61112562
خانم ساعتی آموزش 61113705
خانم سبحانی آموزش 61112498
آقای سبزواری دانشکده زیست شناسی 61113732
خانم سلطان ویس آموزش 66415907
خانم سلیمانی دانشکده زیست شناسی 61113560
خانم شجاعت الحسینی دانشکده فیزیک  61118620
خانم شجاعی دانشکده فیزیک  61118618
خانم شفیعی دانشکده فیزیک  61118649
خانم شکوی سعیدیان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر 61113649
آقای شمشیری دبیرخانه  61112464
خانم شیخی معاونت اداری مالی 61112619
آقای صالحی دانشکده زیست شناسی 61112701
خانم صمدی دانشکده شیمی 61113300
خانم طاهری دانشکده شیمی 61113300
خانم طایفه بیوتکنولوژی 66413835 - 66491622
آقای عباس روح اللهی دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای عبدلی حسابداری پردیس 66491621 - 61113631
آقای عبودی اوغول بیگ دبیرخانه  61112464
خانم عرب سلمانی دانشکده زیست شناسی 61113321
خانم عربلوئی ثانی آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 61112492
خانم عربی شیرازی حسابداری پردیس 61112465
خانم عزیزی حسابداری فیزیک 61118655
خانم عسگری دانشکده شیمی 61113300
خانم علیزاده زیده سرائی پردیس علوم 66495292 - 61112462
خانم علیمردانی دفتر ریاست 61112461 - 66403672
آقای عموزادمهدیرجی دانشکده فیزیک  61118657
خانم عندلیب دانشکده زیست شناسی 61113560
آقای غلامرضا ذوالفقارزاده امور مالی  61112466
خانم فتوحی چاهوکی دانشکده شیمی 61113647
آقای فرجی اوغانی دانشکده فیزیک  61113304
خانم فرهادی حسابداری پردیس 61112465
خانم فضیلی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم فلاحی دانشکده فیزیک  61118770
خانم فهیمی دانشکده زیست شناسی 61118613
خانم فیض جباریان آموزش 61113314
خانم قدرتی پژوهشی  61112797
خانم قدیری معصوم پژوهشی  61112797
خانم قدیم خانی دانشکده شیمی 61113707
خانم قربانی دفتر جذب پردیس علوم 61113641-  66492973
خانم کفاشی دانشکده شیمی 61112628
خانم گلجانی امور دانشجویی 61113328
آقای لفطه کتابخانه  61112616
خانم متین سرشتی کتابخانه  61112467
خانم محمدی دانشکده شیمی 61112628
خانم مریم هاشمی دانشکده زیست شناسی 61113314
خانم مستعدی دانشکده شیمی  61113640
آقای مسعودی امور دانشجویی 61113328
خانم معافی امور اداری پردیس 66406127 _ 61112724
خانم مغربی سینکی کتابخانه  61113635
خانم ملک حسین پور کتابخانه  61113634
خانم ملکوتی نژاد بیوتکنولوژی 61113561
خانم مهدی زاده نودهی امور دانشجویی 66413346
آقای موسوی عینه ورزانی حسابداری 61112465
خانم میرافضل دانشکده فیزیک  61118770
خانم مینائی دانشکده زیست شناسی 61113390
خانم ناخدا کتابخانه  61113634
خانم نبی زاده تویسرکانی دانشکده زمین شناسی 61113305
خانم نجومی دانشکده شیمی 61113640
آقای نیک بخت دانشکده فیزیک  61118604
خانم هاشمی  دانشکده زیست شناسی 61113414
آقای هاشمی دوگاهه دانشکده زمین شناسی 61112619
خانم هاشمی سعیدآقائی  امور اداری پردیس 66406127 _ 61112724
آقای یزدی دبیرخانه  61112464
آقای یوسفی انفورماتیک  61112880

 


ردیف

پردیس علوم / دانشکده

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

تلفن تماس

کانال ارتباطی با دانشکده مربوطه

1

رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

خانم فاطمه اردوخانی

ordokhanif@ut.ac.ir

61112721- داخلی 108

 

2

انفورماتیک اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم سحر خواجه ئیان

s_khajeheian@ut.ac.ir

61112498- داخلی 106

 

3

دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی

آقای حسن احدی

h.ahadi78@ut.ac.ir

61112498- داخلی 107

 

4

دانش آموختگان مقطع کارشناسی و بنیاد نخبگان

آقای مهدی زحمتکش

m.zahmatkesh.k@ut.ac.ir

61112498- داخلی 102

 

5

دانشجویان شاهد و ایثارگر و امور حق التدریس

خانم فائزه سلطان ویس

f_soltani@ut.ac.ir

61112498- داخلی 123

 

6

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده فیزیک

خانم سیده معصومه شجاعت الحسینی

m_shojaat@ut.ac.ir

61118620

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

 

7

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده فیزیک

خانم سکینه شفیعی

sshafii@ut.ac.ir

61118649

دانشکده فیزیک :

https://t.me/ut_physics

8

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده شیمی

خانم عظیمه نجومی

Nojoomi@ut.ac.ir

61113640

 

9

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده شیمی

خانم مریم عربلوئی

arablom@ut.ac.ir

61113640

 

10

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

خانم فرشته سعیدیان

fsaeedian@ut.ac.ir

61113649

دانشکده ریاضی :

https://t.me/MSCS_news

11

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

آقای حسین حسن پور

hassanpour-90@ut.ac.ir

61112478

 

12

کارشناس آموزش مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

آقای سید مهدی سبزواری

sabzevari@ut.ac.ir

61113732

دانشکده زیست شناسی :

https://t.me/biology of UT

13

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی دانشکده زیست شناسی

آقای سید محمد رضائی

s.m.rezaei2@ut.ac.ir

61113732

دانشکده زیست شناسی :

https://t.me/biology of UT

14

کارشناس آموزش تمامی مقاطع تحصیلی دانشکده زمین شناسی

خانم مه لقا باانصاف

m.baensaf@ut.ac.ir

61112721

دانشکده زمین شناسی :

https://t.me/UT PE

https://t.me/jointchat

/AAAAAEawYc62Sv3F2W5t2Q

15   خانم نرگس آقامحمدی   61112498- داخلی 109  

 

نام­ و نام خانوادگی

مسئولیت

آدرس ایمیل

تلفن محل کار

همراه

زهرا گلجانی

امور خوابگاه  و وام

z.goljani@ut.ac.ir

66412431

09928832635

علی پوشش دوست

تسویه حساب صندوق رفاه / وام تحصیلی / وام شهریه

pooshesh@ut.ac.ir

61113328

داخلی 111

09305952677

طاهره مهدیزاده

مشاوره

Mehdizadeh_n@.ut.ac.ir

66971940

09197118443

احمد مسعودی

تسویه حساب صندوق رفاه/ وام تحصیلی/ وام شهریه

ahmadmasoudi@ut.ac.ir

61113328

داخلی 115

09925397388

پوران پاکزادمنش

امور فرهنگی و فوق برنامه

p.packzad@ut.ac.ir

66415907

----

رقیه احمد قشلاقی

وام دکتری /وام ضروری

s_gheshlaghi@ut.ac.ir

61113328 داخلی114

09017609203

هادی بابائی

امور تربیت بدنی

--------

66415036

09212569064

لیلا برازش

رئیس اداره

L.barazesh@ut.ac.ir

66412431

 

قربانعلی کریمی تسویه تغذیه     ۰۹۱۲۴۰۲۳۹۰۲