اعضای هیات علمی

علی بزرگ

علی بزرگ،

استادیار
پردیس علوم / گروه بیوتکنولوژی‌
شماره تماس : 61112720
اتاق : -
صفحه رخ نما