اعضای هیات علمی

آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
ریاضی کاربردی
شماره تماس : 2484 6111 (021) 98+
صفحه رخ نما