اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس ، زمین شناسی-پترولوژی

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی-پترولوژی

1368 ← 1371

کارشناسی ، دانشگاه تربیت معلم ، زمین شناسی

1363 ← 1368

فعالیت های علمی