اعضای هیات علمی

فرناز جعفر پور

فرناز جعفر پور،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی آلی
شماره تماس : 61112480
اتاق : -
صفحه رخ نما