اعضای هیات علمی

محسن رنجبران

محسن رنجبران،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
سافت راک
شماره تماس : 2490 6111 (021) 98+
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 81 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • سرپرست موزه زمین شناسی 1396←1398
  • مدیر بخش رسوب،نفت و چینه شناسی 1392←1393
  • عضو کمیته علمی جشنواره 1388←1388
  • عضو شورای مرکزی توسعه نوآوری و کارآفرینی 1388←1389
  • عضو شورای مرکزی توسعه نوآوری و کارآفرینی 1388←1389
  • عضو شورای مرکزی توسعه نوآوری و کارآفرینی 1388←1389
  • سرپرست گروه ترویج ،آموزش و توسعه دانش و مهارت های کارآفرینی 1388←1389
  • سرپرست گروه ترویج ،آموزش و توسعه دانش و مهارت های کارآفرینی 1388←1389

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تربیت معلم ، زمین شناسی

1384 ← 1388

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، زمین شناسی

1365 ← 1366

فعالیت های علمی