اعضای هیات علمی

عبدالرحمان رجبی

عبدالرحمان رجبی،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی
شماره تماس : 2959 6111 (021) 98+
اتاق : -
Scopus
  • 242 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 487 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، زمین شناسی اقتصادی

1387 ←

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، زمین شناسی اقتصادی

1384 ← 1387

کارشناسی ، فردوسی ، زمین شناسی

1380 ← 1389

فعالیت های علمی