اعضای هیات علمی

صالح رحیمی کشاری

صالح رحیمی کشاری،

استادیار
پردیس علوم / دانشکده فیزیک
فیزیک هسته ای
شماره تماس : 61118652
اتاق : -
Scopus
  • 944 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1504 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی