اعضای هیات علمی

احمد توسلی

احمد توسلی،

استاد
  • نماینده هیات اجرایی جذب
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی کاربردی
شماره تماس : 61113643
اتاق : -
صفحه رخ نما