اعضای هیات علمی

سید محمد زمان زاده خسرقی

سید محمد زمان زاده خسرقی،

دانشیار
پردیس علوم / دانشکده زمین شناسی
جغرافیای طبیعی | جغرافیای طبیعی(ژئومورفولوژی)
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما