رئیس پردیس: دکتر حمیدرضا مشفق

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری تخصصی فیزیک هسته ای

رزومه: صفحه رخ نما

صفحه شخصی: پیوند