رئیس دانشکدگان: دکتر وحید نیکنام

مرتبه علمی: استاد

تحصیلات: دکتری زیست شناسی گیاهی

رزومه: صفحه رخ نما

صفحه شخصی: پیوند