اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 151 نتیجه
از 4
 
هاجر ابراهیم نجف آبادی

هاجر ابراهیم نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161118760
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه آیت اله زاده شیرازی

فاطمه آیت اله زاده شیرازی 

دانشیار
شماره تماس: 2620 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید احمدی

ناهید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی 

استاد
شماره تماس: 3638 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامران اخباری

کامران اخباری 

دانشیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی ادیب

مهدی ادیب 

استاد
شماره تماس: 61113736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه اسد

صدیقه اسد 

دانشیار
شماره تماس: 3835 6641 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدباقر اسدی

محمدباقر اسدی 

استاد
شماره تماس: 2916 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیامک یاسمی

سیامک یاسمی 

استاد
شماره تماس: 2615 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی 

استاد
شماره تماس: 3733 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمانه افتخاری مهابادی

سمانه افتخاری مهابادی 

دانشیار
شماره تماس: 2613 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمجتبی فرزین آقامیر

سیدمجتبی فرزین آقامیر 

استاد
شماره تماس: 02161118603
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد امیری

احمد امیری 

استادیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی امینی

سیدمرتضی امینی 

دانشیار
شماره تماس: 2798 6111 (021) 98+
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب 

دانشیار
شماره تماس: 2293 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی آموزگار

محمدعلی آموزگار 

استاد
شماره تماس: 3557 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو 

استادیار
شماره تماس: 3237 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
باقر باباعلی

باقر باباعلی 

استادیار
شماره تماس: 2627 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهناز بخشنده

بهناز بخشنده 

دانشیار
شماره تماس: 119-66491622
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی 

استاد
شماره تماس: 61113672
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی بزرگ

علی بزرگ 

استادیار
شماره تماس: 61112720
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن به نژاد

حسن به نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید پزشک

حمید پزشک 

استاد
شماره تماس: 2917 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد توسلی

احمد توسلی 

استاد
شماره تماس: 61113643
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید توکلی

وحید توکلی 

دانشیار
شماره تماس: 2959 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدیه جدلیها

مهدیه جدلیها 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرناز جعفر پور

فرناز جعفر پور 

دانشیار
شماره تماس: 61112480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی 

دانشیار
شماره تماس: 2484 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر چشمی

اکبر چشمی 

دانشیار
شماره تماس: 2722 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حامدی

جواد حامدی 

استاد
شماره تماس: 3556 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران حبیبی رضائی

مهران حبیبی رضائی 

استاد
شماره تماس: 3214 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو حسنی

خسرو حسنی 

دانشیار
شماره تماس: 02161118630
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قمرتاج حسین

قمرتاج حسین 

دانشیار
شماره تماس: 2622 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا حسینی

علیرضا حسینی 

استادیار
شماره تماس: 2627 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر حسن پور

جعفر حسن پور 

دانشیار
شماره تماس: 2719 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده 

استادیار
شماره تماس: 3390 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروزه حقیقی

فیروزه حقیقی 

دانشیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد خزائی

محمد خزائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا خطیبی

سارا خطیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خواجه صالحانی

مهدی خواجه صالحانی 

استادیار
شماره تماس: 3659 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سپیده خوئی

سپیده خوئی 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی رضا درویش زاده

مهدی رضا درویش زاده 

استادیار
شماره تماس: 2894 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه دلدار

صدیقه دلدار 

استاد
شماره تماس: 61118616
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی محمد رجبی

علی محمد رجبی 

دانشیار
شماره تماس: 2719 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمان رجبی

عبدالرحمان رجبی 

استادیار
شماره تماس: 2959 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن رحیمیان

حسن رحیمیان 

دانشیار
شماره تماس: 2629 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رحیم پوربناب

حسین رحیم پوربناب 

استاد
شماره تماس: 2487 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر 

استاد
شماره تماس: 61112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آمنه رضایوف

آمنه رضایوف 

استاد
شماره تماس: 2483 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رضاوند

رضا رضاوند 

استادیار
شماره تماس: 3303 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 151 نتیجه
از 4