اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 119 نتیجه
از 3
 
هاجر ابراهیم نجف آبادی

هاجر ابراهیم نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: 02161118760
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید احمدی

ناهید احمدی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامران اخباری

کامران اخباری 

دانشیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی ادیب

مهدی ادیب 

استاد
شماره تماس: 61113736
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داریوش اسماعیلی

داریوش اسماعیلی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمجتبی فرزین آقامیر

سیدمجتبی فرزین آقامیر 

استاد
شماره تماس: 02161118603
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد امیری

احمد امیری 

استادیار
شماره تماس: 61113734
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالحسین امینی

عبدالحسین امینی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی آموزگار

محمدعلی آموزگار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شهریار بایگان

شهریار بایگان 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی 

استاد
شماره تماس: 61113672
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن به نژاد

حسن به نژاد 

استاد
شماره تماس: 61113639
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد توسلی

احمد توسلی 

استاد
شماره تماس: 61113643
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید توکلی

وحید توکلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرناز جعفرپور

فرناز جعفرپور 

دانشیار
شماره تماس: 61112480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر چشمی

اکبر چشمی 

دانشیار
شماره تماس: 02161112722
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حامدی

جواد حامدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران حبیبی رضائی

مهران حبیبی رضائی 

استاد
شماره تماس: 61113214
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خسرو حسنی

خسرو حسنی 

استادیار
شماره تماس: 02161118630
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قمرتاج حسین

قمرتاج حسین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر حسن پور

جعفر حسن پور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید حمزه لو

مجید حمزه لو 

استادیار
شماره تماس: 61112625
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سارا خطیبی

سارا خطیبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سپیده خویی

سپیده خویی 

استاد
شماره تماس: 61112896
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صدیقه دلدار

صدیقه دلدار 

استاد
شماره تماس: 61118616
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی محمد رجبی

علی محمد رجبی 

استادیار
شماره تماس: 02161112719
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرحمان رجبی

عبدالرحمان رجبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن رحیمیان

حسن رحیمیان 

دانشیار
شماره تماس: 02161112629
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رحیم پوربناب

حسین رحیم پوربناب 

استاد
شماره تماس: 02161112487
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
صالح رحیمی کشاری

صالح رحیمی کشاری 

استادیار
شماره تماس: 61118652
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسمن رسولی

یاسمن رسولی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پرویز رشیدی رنجبر

پرویز رشیدی رنجبر 

استاد
شماره تماس: 61112726
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آمنه رضایوف

آمنه رضایوف 

استاد
شماره تماس: 61112483
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا رضوی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیده فاطمه رهنمای رهسپار

سیده فاطمه رهنمای رهسپار 

استادیار
شماره تماس: 02166415750
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهین زارع مبارکه

شاهین زارع مبارکه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیما یزدان بخش

نیما یزدان بخش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجلال زرگر

سیدجلال زرگر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن زینلی

بهمن زینلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
افسانه زنوزی

افسانه زنوزی 

دانشیار
شماره تماس: 61112988
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا ساری

علی رضا ساری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا سپهری نیا

رضا سپهری نیا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرشته سجادی هزاوه

فرشته سجادی هزاوه 

دانشیار
شماره تماس: 61112892
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان سیدی

مرجان سیدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161112629
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرخ سررشته داری

فرخ سررشته داری 

استادیار
شماره تماس: 02161118761
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن سرشتی

حسن سرشتی 

استاد
شماره تماس: 61113735
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 119 نتیجه
از 3