اعضای هیات علمی

علیرضا بدیعی

علیرضا بدیعی،

استاد
پردیس علوم / دانشکده شیمی
شیمی معدنی | نانو شیمی
شماره تماس : 61113672
اتاق : -
صفحه رخ نما