- چهارشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۲

فرم ها و آئین نامه های کارشناسی

شاغل به تحصیل

عنوان
برگ پیش نویس انتخاب درس (یک نسخه تایپ شود)
فرم حذف اضطراری (یک نسخه تایپ شود)
فرم درخواست ادامه تحصیل بصورت همزمان در دو رشته تحصیلی (سه نسخه تایپ شود)
فرم درخواست تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا (سه نسخه تایپ شود)
فرم درخواست تغییر رشته در دانشگاه تهران (سه نسخه تایپ شود)
فرم درخواستهای آموزشی دانشجو (یک نسخه تایپ شود)
فرم مرخصی تحصیلی دانشجویان (دو نسخه تایپ شود)
کاربرگ تغییر نمره دانشجو (دو نسخه تایپ شود)
مهمان در تابستان و ترم (سه نسخه تایپ شود)
کاربرگ تطبیق گروه آمار ورودی 89 به بعد
کاربرگ تطبیق واحد گروه ریاضی ورودی 89 به بعد
کاربرگ تطبیق واحد گروه علوم کامپیوتر ورودی 89 به بعد
فرم پروژه کارشناسی دانشکده شیمی
فرم نمره تک درس
فرم درخواست انتقال دائم
فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی
فرم درخواست شرکت در امتحان پیش ترم - گروه بیوتکنولوژی
فرم اعلام نمره پیش ترم - گروه بیوتکنولوژی
شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره های کهاد
راهنمای اجرای دوره های کهاد دانشکدگان علوم
فرم درخواست حذف ترم بدون احتساب در سنوات