- جمعه، ۸ مرداد ۱۴۰۰

فرم ها و آئین نامه های دکتری

دفاع / فایلها به صورت تایپ شده تحویل شود

فرم ارائه طرح پیشنهادی رساله (پروپوزال) دکتری تخصصی       
فرم اعلام اصلاحات طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی  
فرم صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی  
فرم حکم تصویب طرح پیشنهادی (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی  
فرم اعلام نتیجه ارزیابی جامع دکتری تخصصی  
فرم صورتجلسه برگزاری ارزیابی جامع دکتری تخصصی  
فرم گواهی ارزیابی جامع دکتری تخصصی  
فرم مجوز برگزاری ارزیابی جامع دکتری تخصصی  
فرم اعلام اصلاحات رساله دکتری تخصصی  
فرم گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دوره دکتری تخصصی  
فرم تایید مقاله دانشجویان دکتری تخصصی  
فرم مجوز دفاع از رساله دکتری تخصصی  
فرم دعوتنامه شرکت در جلسه دفاع رساله دکتری تخصصی  
فرم آگهی دفاع از رساله  
فرم صورتجلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی  
فرم اظهار نظر داوران  
فرم تعهد اصالت اثر  
فرم حق الزحمه دفاع پروپوزال  
فرم حق الزحمه داور خارجی دکتری  
فرم بررسی پایان نامه دکتری - دانشکده ریاضی  
فرم گواهی دفاع رساله دکتری  
فرم کاربرگ تایید دانشجویان تحت راهنمایی اعضای هیأت علمی پردیس علوم  
فرم تاییدیه دفاع