امور فرهنگی و فوق برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه دانشکدگان علوم، برنامه ریزی، اجرای فعالیتهـای فرهنـــگی و فـوق برنامه و نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی دانشکدگان را برعهده دارد.

همچنین امور فرهنگی دانشکدگان هر ساله مراسمهای دانش آموختگی، آئین ورودی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی و مراسم ویژه برای والدین دانشجویان نو ورود در محل دانشکدگان را نظارت و برگزار می نماید.

تشکلهای دانشجویی دانشکدگان عبارتند از:

انجمنهای علمی - دانشجویی

دانشکدگان علوم دارای مجوز هفت انجمن علمی دانشجویی است.:

انجمن علمی دانشجویی: شیمی، زمین شناسی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی و آمار، علوم کامپیوتر، بیوتکنولوژی

هر انجمن دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که اعضا از بین خود، دبیر انجمن را انتخاب مینمایند. کلیه دبیران انجمنهای علمی-دانشجویی از بین خود، دبیر دبیران را انتخاب میکنند.

برگزاری همایش ها و سمینارهای علمی، سخنرانی ها و جشنواره های علمی، حلقه های مطالعاتی و چاپ نشریات علمی از جمله فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی است.

انجمن علمی-دانشجویی شیمی "نشریه کیمیا"، انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی "نشریه دنا"، انجمن علمی-دانشجویی ریاضی "نشریه ناوردا"، انجمن علمی-دانشجویی آمار "نشریه برآورد"، انجمن علمی-دانشجویی فیزیک "نشریه فیزوپیا" و انجمن علمی-دانشجویی زمین شناسی "نشریه آوای زمین" را منتشر می نمایند.

 

تشکلهای اسلامی

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکدگان علوم

چاپ نشریه «جاده»، برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا ، حلقه های روشن بینی دینی، عکاسی، فیلم و نویسندگی خلاق (با تمرکز بر طنزپردازی)، کلاسهای آموزشی، مشارکتهای خیریه ای به نفع کودکان کار و خانواده های بی سرپرست، سمینارها و سخنرانیهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و مراسم مذهبی به مناسبتهای مختلف از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فیزیک نیز به دلیل دور بودن از دانشکدگان مرکزی علوم تحت نظارت هیأت رئیسه دانشکده فیزیک فعالیتهای فوق را انجام می دهند. این انجمن نشریه «صفر مطلق» را منتشر می کند.

بسیج دانشجویی ( واحد برادران و واحد خواهران)

بسیج دانشجویی یک کتابخانه مجهز در واحد برادران دارد که در آن حلقه های مطالعاتی به صورت پیوسته، برگزار می شود. چاپ دو نشریه دانشجویی «صبح امید» و «شیمی» و برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا در بخش خواهران و برادران، از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن از محل دانشکدگان مرکزی علوم به طور مستقل به فعالیت می پردازد. این تشکل اسلامی نشریه دانشجویی «دست خط» را منتشر می کند.

جامعه اسلامی دانشجویان

چاپ نشریه "روزنه"، برگزاری حلقه های مطالعاتی، کلاسهای آموزشی، سمینارها و سخنرانیهای مذهبی و... از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است.

 

کانونهای دانشجویی:

کانون گردشگری دانشکدگان علوم

کانون گردشگری دانشکدگان علوم با هدف برگزاری سفرهای علمی_ تفریحی برای دانشجویان،ایجاد انگیزه و زمینه های کارآفرینی برای دانش آموختگان، آشنایی دانشجویان با پدیده های ژئوتوریسمی ایران و گسترش دانش ژئوتوریسم در جامعه تأسیس شده است. این کانون دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که از طریق انتخابات در سطح دانشکدگان، توسط دانشجویان انتخاب شده اند. اعضا کانون از بین خود، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کرده اند.

کانون موسیقی وادیا

از جمله اهداف این کانون، جلوگیری از تهاجم فرهنگی در زمینه موسیقی از طریق اجرای موسیقی اصیل ایرانی _ اسلامی در برنامه های دانشکدگان و دانشگاه است. این کانون دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که از طریق انتخابات در سطح دانشکدگان، توسط دانشجویان انتخاب شده اند. اعضا کانون از بین خود، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کرده اند. همچنین بیش از پنجاه دانشجو، عضو آزاد این کانون هستند.

 

شورای صنفی - دانشجویی:

تلاش در جهت رفع مشکلات رفاهی دانشجویان و ایجاد تعامل بین دانشجویان و مسئولین دانشکدگان علوم از جمله فعالیتهای این تشکل دانشجویی است. همچنین در دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن محل آن از دانشکدگان مرکزی فیزیک شورای صنفی – دانشجویی مجزا وظایف فوق را عهده دار است.