امور دانشجویی

  1. ثبت درخواست دانشجویان در خصوص وام های تحصیلی، شهریه، وام ضروری (مسکن، خرید وسایل کمک آموزشی، عتبات، ازدواج و... ) در سامانه صندوق رفاه
  2. تسویه حساب دانشجویان در سامانه های جامع آموزش و صندوق رفاه
  3. درخواست اسکان برای دانشجویان جهت امور تسویه حساب و دفاع از پایان نامه، خوابگاه تابستانی و ...
  4. مکاتبه در خصوص وضعیت بدهی دانشجویان مهمان و انتقالی با دانشگاه مبدأ و یا مقصد