توانمندی های صنعتی خانواده علوم

تفاهم نامه ها

اختراعات ثبت شده خانواده علوم

طرح های کاربردی/صنعتی اختتام یافته و یا درحال اجرای خانواده علوم

آزمایشگاههای خدماتی و توانمندیهای قابل عرضه خانواده علوم

دستاوردهای فناورانه خانواده علوم

کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی در حوزه های تجاری سازی و کسب و کار

بازدیدها و سخنرانیها و سمینارها

دریافت مشاره کسب و کار، تجاری سازی و ثبت اختراع