اولویت های تحقیقاتی سایر سازمان ها

عنوان
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم پایه
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه غزال در حوزه کمیسیون فنی، علوم پایه و کشاورزی
اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) مرتبط با " شرکت بهین مهراد پژوه"
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) مرتبط با شرکت برق و شرکت بهین مهراد
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساتع در حوزه کمیسیون علوم پایه
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) " آب و خاک و محیط زیست"
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه (ساجد) " شرکت آب و فاضلاب و پژوهشکده پسته"
فراخوان حمایت و شتابدهی طرحهای فناورانه و ایده های دانش بنیان پرسیس گرگان در حوزه دارویی و زمینه های مرتبط
اولویت‌های طرح تحقیقاتی شرکت فولاد مبارکه
حمایت و جذب ایده‌های برتر در حوزه کشت بافت گیاهی
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساجد در حوزه اقتصاد و کشاورزی مرتبط با شرکت ایران خودرو
عناوین اولویت‌های تحقیقاتی فعال در سامانه ساجد در حوزه فنی مهندسی مرتبط با شرکت ایران خودرو
اولویت طرح تحقیقاتی شرکت فولاد مبارکه
اولویتهای پژوهشی سامانه ساتع
اولویتهای پژوهشی سامانه ساجد