ویژه اعضای هیئت علمی

تفاهم نامه ها

فراخوانهای مناقصه در صنعت

قراردادهای صنعتی و کاربردی

فراخوان های حمایت از پایان نامه ها و رساله ها

فراخوان حمایت از هسته های فناور و شرکتهای نوپا

کارگاههای توانمندسازی و مهارت افزایی در حوزه های تجاری سازی و کسب و کار

فرصتهای مطالعاتی صنعتی

بازدیدها و سخنرانیها و سمینارها

دریافت مشاره کسب و کار، تجاری سازی و ثبت اختراع