سخنرانی های علمی

عنوان
سخنرانی علمی: Pre-training Strategies for Spoken Language Understanding / دکتر باباعلی
سخنرانی علمی: Optimization Models for Inverse Problems in Image Processing / دکتر علیرضا حسینی
سخنرانی علمی: مباحثی در C*-جبرها و C*-مدول های هیلبرت / دکتر محمد باقر اسدی
سخنرانی علمی: معادلات منطقی / دکتر مجتبی مجتهدی
سخنرانی علمی: هوش مصنوعی و آینده برنامه های آموزشی دانشگاهی / دکتر هدیه ساجدی
سخنرانی علمی: ضرایب نقاط سطحی خم بیضوی و حدس لنگ / دکتر امیر قادر مرزی
سخنرانی علمی: Computational Neuroscience: from Neuron to Intelligence / دکتر محمد گنج تابش
سخنرانی علمی: A geometric study of mechanical systems: employing the appropriate principle / دکتر مهدی خواجه صالحانی
سخنرانی علمی: یافتن موتیف و ماجول در ساختارهای زیستی / دکتر عباس نوذری
سخنرانی علمی: Deep Learning in Bioinformatics / دکتز زینب موسویان
سخنرانی علمی: Mathematical Modeling in Science and Engineering, Advances in Geometric Data Modeling / دکتر آرتا جمشیدی
سخنرانی علمی: On the complexity of system of generators of symbolic powers of edge ideals / دکتر سید امین سید فخاری
سخنرانی علمی: Bayesian Sensitivity To Non-Ignorable Missing Data / دکتر سمانه افتخاری مهابادی