اعضای هیئت علمی بازنشسته

نمایش 17 نتیجه
از 1
 
مرضیه اثنی عشری

مرضیه اثنی عشری (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هایده اهرابیان

هایده اهرابیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامرضا برادران خسروشاهی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد پارسیان

احمد پارسیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02161112624
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منوچهر پارسائی

منوچهر پارسائی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احترام خوشبین

احترام خوشبین (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا درفشه

محمدرضا درفشه (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عمید رسولیان

عمید رسولیان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رحیم زارع نهندی

رحیم زارع نهندی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد شفیعی ده اباد

احمد شفیعی ده اباد (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن صالحی فتح ابادی

حسن صالحی فتح ابادی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود صباغان

مسعود صباغان (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدتقی صدر (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس گرامی

عباس گرامی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد ماموریان

احمد ماموریان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم نقیب زاده مشایخ

ابراهیم نقیب زاده مشایخ (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن یوسفی آذری نژاد

حسن یوسفی آذری نژاد (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 17 نتیجه
از 1