رشته های تحصیلی

رشته‌های تحصیلی در دانشکده به تفکیک مقاطع مختلف به شرح ذیل می‌باشد:

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی سرفصل دروس کارشناسی سرفصل دروس ارشد و دکتری
ریاضی محض کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی pdf pdf
ریاضی کاربردی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی pdf pdf
علوم کامپیوتر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی pdf pdf
آمار کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی pdf pdf