اعضای هیات علمی

نمایش 31 نتیجه
از 1
 
فاطمه آیت اله زاده شیرازی

فاطمه آیت اله زاده شیرازی 

دانشیار
شماره تماس: 2620 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدباقر اسدی

محمدباقر اسدی 

دانشیار
شماره تماس: 2916 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیامک یاسمی

سیامک یاسمی 

استاد
شماره تماس: 2615 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمانه افتخاری مهابادی

سمانه افتخاری مهابادی 

استادیار
شماره تماس: 2613 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمرتضی امینی

سیدمرتضی امینی 

دانشیار
شماره تماس: 2798 6111 (021) 98+
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
باقر باباعلی

باقر باباعلی 

استادیار
شماره تماس: 2627 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید پزشک

حمید پزشک 

استاد
شماره تماس: 2917 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آرتا امیر جمشیدی

آرتا امیر جمشیدی 

استادیار
شماره تماس: 2484 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا حسینی

علیرضا حسینی 

استادیار
شماره تماس: 2627 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فیروزه حقیقی

فیروزه حقیقی 

دانشیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی خواجه صالحانی

مهدی خواجه صالحانی 

استادیار
شماره تماس: 3659 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی رضا درویش زاده

مهدی رضا درویش زاده 

استادیار
شماره تماس: 2894 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا رضاوند

رضا رضاوند 

استادیار
شماره تماس: 3303 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا رضائی قهرودی

زهرا رضائی قهرودی 

دانشیار
شماره تماس: 2897 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا رکنی لموکی

غلامرضا رکنی لموکی 

دانشیار
شماره تماس: 2917 6111 (021) 98+
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
هادی زارع

هادی زارع 

استادیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هدیه ساجدی

هدیه ساجدی 

دانشیار
شماره تماس: 2897 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین سبزرو

حسین سبزرو 

دانشیار
شماره تماس: 3659 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید امین سید فخاری

سید امین سید فخاری 

استادیار
شماره تماس: 2624 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید سلیمانی دامنه

مجید سلیمانی دامنه 

استاد
شماره تماس: 2613 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سودابه شمه سوار

سودابه شمه سوار 

دانشیار
شماره تماس: 3250 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبداله صفری

عبداله صفری 

استادیار
شماره تماس: 61112915 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا عامری

رضا عامری 

استاد
شماره تماس: 2620 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید علی زاده

مجید علی زاده 

دانشیار
شماره تماس: 2617 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر قادرمرزی

امیر قادرمرزی 

استادیار
شماره تماس: 2297 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی کمالی نژاد

علی کمالی نژاد 

استادیار
شماره تماس: 2484 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد گنج تابش

محمد گنج تابش 

دانشیار
شماره تماس: 2617 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید مجتبی مجتهدی

سید مجتبی مجتهدی 

استادیار
شماره تماس: 3303 6111 (021) 98+
اتاق: 110
پست الکترونیکی: 
مرتضی محمدنوری

مرتضی محمدنوری 

دانشیار
شماره تماس: 3250 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب السادات موسویان حر

زینب السادات موسویان حر 

استادیار
شماره تماس: 2613 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس نوذری دالینی

عباس نوذری دالینی 

استاد
شماره تماس: 2916 6111 (021) 98+
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 31 نتیجه
از 1

اعضای هیات علمی بازنشسته