مدیریت دانشکده ریاضی

رئیس دانشکده ریاضی دکتر غلامرضا رکنی لموکی
شماره تماس: 61112917
پست الکترونیکی: rokni@ut.ac.ir

math@khayam.ut.ac.ir

معاون آموزشی دکتر زهرا رضایی قهرودی

شماره تماس: 61112897

پست الکترونیکی: 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دکتر سید امین سید فخاری
شماره تماس: 61112624
پست الکترونیکی:
 

 

دفتر مدیریت دانشکده

مسئول: خانم نرگس ابراهیمی

پست الکترونیک: n.ebrahimi@ut.ac.ir

شماره تماس: 61112295

کارشناسان آموزش

آقای حسین حسن پور

تلفن:   61112478

پست الکترونیک: hassanpour_90@ut.ac.ir

خانم فرشته سعیدیان

تلفن: 61113649

پست الکترونیک: fsaeedian@ut.ac.ir