مسیرهای ارتباطی با دانشکده

 
رشته  
علوم کامپیوتر آمار ریاضیات و کاربردها
دکتر باقر باباعلی
email: babaali@ut.ac.ir
دکتر سودابه شمه سوار
email: shemehsavar@ut.ac.ir
 دکتر مهدی رضا درویش زاده (ریاضی کاربردی)
email: mdarvishzadeh@ut.ac.ir
مدیر بخش
دکتر امیر قادرمرزی (ریاضی محض)
email: a.ghadermarzi@ut.ac.ir
دکتر باقر باباعلی
email: babaali@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
دکتر علیرضا حسینی (ریاضی کاربردی)
email: hosseini.alireza@ut.ac.ir
نماینده آموزشی
دکتر علی کمالی نژاد
email: kamalinejad.a@ut.ac.ir
دکتر مرتضی محمد نوری
email: mmnoori@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
دکتر مهدی خواجه صالحانی
email: salehani@ut.ac.ir
1394 استاد راهنمای ورودی
دکتر مجتبی مجتهدی
info: http://contact.mmojtahedi.ir
دکتر فیروزه حقیقی
email: fhaghighi@ut.ac.ir
دکتر سید امین سید فخاری
email: aminfakhari@ut.ac.ir
1395
دکتر محمد گنج تابش
email: mgtabesh@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
دکتر امیر قادر مرزی
email: a.ghadermarzi@ut.ac.ir
1396
دکتر عباس نوذری
email: nowzari@ut.ac.ir
دکتر سودابه شمه سوار
email: shemehsavar@ut.ac.ir
دکتر علیرضا حسینی
email: hosseini.alireza@ut.ac.ir
1397
دکتر زینب موسویان
email: zmousavian@ut.ac.ir
دکتر مرتضی امینی
email: morteza.amini@ut.ac.ir
 دکتر علی کمالی نژاد
email: kamalinejad.a@ut.ac.ir
1398
دکتر هدیه ساجدی
email: hhsajedi@ut.ac.ir
دکتر زهرا رضایی قهرودی
email: z.rezaeigh@ut.ac.ir 
دکتر آرتا جمشیدی
email: arta.jamshidi@ut.ac.ir
1399
دکتر باقر باباعلی
email: babaali@ut.ac.ir
دکتر عبدا.. صفری
email: a.safari@ut.ac.ir
دکتر هادی زارع
email: hadi.zare@ut.ac.ir
1400
دکتر مرتضی محمدنوری
email: mmnoori@ut.ac.ir
دکتر فیروزه حقیقی
email: fhaghighi@ut.ac.ir
دکتر رضا رضاوند
email: rezavand@ut.ac.ir
1401
خانم سعیدیان: fsaeedian@ut.ac.ir  تلفن: 02161113649
آقای حسین حسن پور: hassanpour_90@ut.ac.ir  تلفن: 02161112478
کارشناسان آموزش
دفتر دانشکده (خانم نرگس ابراهیمی):          n.ebrahimi@ut.ac.ir     02161112295
سایت دانشکده (خانم حکیمه خالصی):          02161113656     h.khalesi@ut.ac.ir
کارمندان دانشکده
دکتر زهرا رضائی قهرودی   email: z.rezaeigh@ut.ac.ir   تلفن: 02161112897 معاون آموزشی  دانشکده
دکتر محمدباقر اسدی   email: mb.asadi@ut.ac.ir   تلفن:02161112916 معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
دکتررضا عامری: email: rameri@ut.ac.ir   تلفن: 02161112295 ریاست دانشکده