مسیرهای ارتباطی با دانشکده

 

رشته  
علوم کامپیوتر آمار ریاضیات و کاربردها
دکتر هدیه ساجدی
email: hhsajedi@ut.ac.ir
دکتر سودابه شمه سوار
email: shemehsavar@ut.ac.ir
Skype: Dr Soudabeh Shemehsavar
دکتر مهدی رضا درویش زاده (ریاضی کاربردی)
email:mdarvishzadeh@ut.ac.ir
مدیر بخش
دکتر مهدی خواجه صالحانی (ریاضی محض)
email: salehanii@ut.ac.ir
دکتر باقر باباعلی
babaali@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
Skype: Dr S. Eftekhari
دکتر علیرضا حسینی (ریاضی کاربردی)
email: hosseini.alireza@ut.ac.ir
Skype: live:.cid.233d1a6a9e89c44f
نماینده آموزشی
دکتر علی کمالی نژاد
email: kamalinejad.a@ut.ac.ir
Skype:https://join.skype.com/d1RGavkf36Zn
دکتر مرتضی محمد نوری
email: mmnoori@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
Skype: Dr S. Eftekhari
دکتر مهدی خواجه صالحانی
email: salehani@ut.ac.ir
Skype: Mahdi K. Salehani
1394 استاد راهنمای ورودی
دکتر مجتبی مجتهدی
info: http://contact.mmojtahedi.ir
دکتر فیروزه حقیقی
email: fhaghighi@ut.ac.ir
Skype: live:.cid.e0ff96a16b11c88d
دکتر سید امین سید فخاری
email: aminfakhari@ut.ac.ir
1395
دکتر محمد گنج تابش
email: mgtabesh@ut.ac.ir
دکتر سمانه افتخاری مهابادی
email: seftekhari@ut.ac.ir
Skype: Dr S. Eftekhari
دکتر امیر قادر مرزی
email: a.ghadermarzi@ut.ac.ir
Skype: live:.cid.7ebd389128a7e90a
1396
دکتر عباس نوذری
email: nowzari@ut.ac.ir
دکتر سودابه شمه سوار
email: shemehsavar@ut.ac.ir
Skype: Dr Soudabeh Shemehsavar
دکتر علیرضا حسینی
email: hosseini.alireza@ut.ac.ir
Skype: live:.cid.233d1a6a9e89c44f
1397
دکتر زینب موسویان
email: zmousavian@ut.ac.ir
دکتر مرتضی امینی
email: morteza.amini@ut.ac.ir
Skype: live:60a86ca107e6f4cc
دکتر علی کمالی نژاد
email: kamalinejad.a@ut.ac.ir
Skype:https://join.skype.com/d1RGavkf36Zn
1398
دکتر هدیه ساجدی
email: hhsajedi@ut.ac.ir
دکتر زهرا رضایی قهرودی
email: z.rezaeigh@ut.ac.ir
دکتر آرتا جمشیدی
email: arta.jamshidi@ut.ac.ir
1399
دکتر باقر باباعلی
babaali@ut.ac.ir
دکتر عبدا.. صفری                                                email: a.safari@ut.ac.ir دکتر هادی زارع                                                            email: hadi.zare@ut.ac.ir 1400  
خانم سعیدیان: fsaeedian@ut.ac.ir  تلفن: 02161113649
آقای حسین حسن پور: hassanpour_90@ut.ac.ir  تلفن: 02161112478     
کارشناسان آموزش
دفتر دانشکده (خانم نرگس ابراهیمی):          n.ebrahimi@ut.ac.ir     02161112295
سایت دانشکده (خانم حکیمه خالصی):         h.khalesi@ut.ac.ir       02161113656
کارمندان دانشکده
دکتر زهرا رضائی قهرودی      Phone: 02161112897      z.rezaeigh@ut.ac.ir    معاون آموزشی  دانشکده
دکتر محمد باقر اسدی   Phone:02161112916      معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر رضا عامری :    Phone:02161112295      rameri@ut.ac.ir ریاست دانشکده