مدیریت دانشکده مدیریت دانشکده

رئیس دانشکده زیست شناسی

دکتر بهمن زینلی

شماره تماس: 61113314

ایمیل:zeynalib@ut.ac.ir

dean.bio@ut.ac.ir

     
معاون آموزشی دکتر رضا ندرلو
شماره تماس: 61113314
ایمیل: rnaderloo@ut.ac.ir
 
     
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دکتر احسان عارفیان
شماره تماس: 61113314
ایمیل: arefian@ut.ac.ir
 

 

دفتر دانشکده زیست شناسی دفتر دانشکده زیست شناسی

مسئول: خانم مریم هاشمی

شماره تماس: 61113314

پست الکترونیک: biology@khayyam.ut.ac.ir     secretary.bio@ut.ac.ir