هیئت علمی بخش علوم جانوری هیئت علمی بخش علوم جانوری

دکتر علی رضا ساری
استاد - مدیر بخش
تلفن: 61112702
sari@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/AliReza-Sari.jpg?t=1524294509091

دکتر قمرتاج حسین
دانشیار
تلفن: 61112622
ghossein@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Ghamar-Taj-Hossein.jpg?t=1524293442072

دکتر حسن رحیمیان
دانشیار
تلفن: 61112629
h.rahimian@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Hassan-Rahimian.jpg?t=1524294731977

دکتر آمنه رضایوف
استاد
تلفن: 61112483
arezayof@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Ameneh-Rezayof.jpg?t=1524294373488

دکتر بهمن زینلی
دانشیار
تلفن: 61113237
zeynalib@ut.ac.ir

 

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Bahman-Zeinali-2.jpg?t=1524402242386

دکتر مریم سرداری
استادیار
تلفن: 6111
sardari_89@ut.ac.ir
 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

دکتر مرجان سیدی
دانشیار
تلفن: 61112629
mseyyedi@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Marjan-Seyedi.jpg?t=1524293969446

دکتر فرنوش عطاری
استادیار
تلفن: 61112626
attari@ut.ac.ir

سلول های بنیادی: از علوم پایه به کاربردی

  • پرتوانی در سلول های بنیادی جنینی
  • تمایز سلول های بنیادی بالغ به استخوان

سلول های سرطانی: دارورسانی و مسیرهای پیام رسانی سلولی

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Farnoosh-Attari.jpg?t=1524293442077

دکتر سید محمد هادی علوی
استادیار
تلفن: 61112626
hadi.alavi@ut.ac.ir

زیست شناسی سلولی و مولکولی تولیدمثل در آبزیان

  • فیزیولوژی
  • غدد درون ریز
  • سلامت تولیدمثل

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

دکتر معصومه ملک

استاد

تلفن: 61112702

memalek@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Masoumeh-Malek.jpg?t=1524293914199

دکتر رضا ندرلو

دانشیار

تلفن: 61112701

rnaderloo@ut.ac.ir

 

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88233706/Dr-Reza-Naderloo.jpg?t=1524293161511