هیئت علمی بخش علوم گیاهی هیئت علمی بخش علوم گیاهی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر کاظم مهدیقلی

استادیار- مدیر بخش

تلفن:

kmahdigholi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر حسین آخانی سنجانی

استاد

تلفن: 61113638

hakhani@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

دکتر شاهین زارع مبارکه

استاد

تلفن: 61112482

shahinzarre@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر یاسمن سلمکی

دانشیار

تلفن: 61113316

ysalmaki@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر فریده عطار

استاد

تلفن: 61112968

faridehattar@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر محسن فلاحتی عنبران

استادیار

تلفن: 61113321

falahati@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

آقای مسعود میرمعصومی

مربی

تلفن: 61112492

mirmasoumi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

دکتر وحید نیکنام

استاد

تلفن: 61113637

niknamv@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

تاثیر متقابل عوامل محیطی و رشد و نمو گیاه 

  • الگوی شبانه روزی رشد ریشه گیاه

دکتر نیما یزدان بخش

استادیار

تلفن: 61113314

yazdanb@ut.ac.ir