هیئت علمی بازنشسته

بخش میکروبیولوژی دانشیار دکتر نسیم کاشف
بخش علوم گیاهی مربی آقای مسعود میرمعصومی
بخش میکروبیولوژی استاد دکتر فریده سیاوشی
بخش سلولی و ملکولی استاد دکتر شیده منتصر کوهساری
بخش سلولی و مولکولی استاد دکترعلی فرازمند
بخش علوم جانوری استاد دکتر حوری سپهری
بخش سلولی و مولکولی استاد دکتر الهه الهی
بخش علوم گیاهی

استاد

دکتر حسن ابراهیم زاده
  بخش علوم جانوری استاد دکتر ایزدی
  بخش علوم جانوری استاد دکتر شاپور باستان
بخش سلولی و مولکولی استاد دکتر بهروز شاهسون بهبودی
  بخش علوم گیاهی استاد دکتر احمد پارسا
  بخش میکروبیولوژی استاد دکتر روح اله پاکروان
بخش علوم جانوری استاد دکتر سید علی حائری روحانی
  بخش علوم جانوری استاد دکتر طلعت حبیبی
  بخش علوم گیاهی دانشیار دکتر مهری حجازی
  بخش میکروبیولوژی استاد دکتر عزت اله خبیری
بخش میکروبیولوژی مزبی یوسف سید خراسانی
  ژنتیک مربی فریده سید یزدانی
بخش میکروبیولوژی استاد دکتر منوچهر شهامت
  بخش علوم جانوری استاد دکتر عبداله شیبانی
  بخش علوم جانوری استاد دکتر حسین فاطمی
  بخش علوم جانوری استاد دکتر هوشنگ فرمند
بخش علوم گباهی استاد دکتر حمید فهیمی
  بخش علوم گیاهی استاد دکتر احمد قهرمان
  بخش علوم گیاهی استاد دکتر صادق مبین
  ژنتیک استاد طاهره مدرس زاده رحمانی
  ژنتیک استاد دکتر پزشکپور مستشفی
  بخش علوم گیاهی دانشیار دکتر فاطمه مقدم
بخش میکروبیولوژی استاد دکتر فریدون ملک زاده
  بخش میکروبیولوژِی استاد دکتر اشرف السادات نوحی