وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  • پذیرش، ثبت نام، نظارت و مشاوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • بررسی و تصویب پروپوزال های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
  • رصد پیشرفت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
  • بررسی و صدور اجازه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
  • ارزشیابی و به روز کردن سرفصل درس های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • تعیین و نظارت بر برنامه های آموزشی و امتحانات
  • برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
  • بررسی ارزشیابی دانشجویان از درس های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • بررسی و تصویب طرح های بنیادی و کاربردی
  • بررسی و تصویب دوره های پسادکتری

دفتر تحصیلات تکمیلی دفتر تحصیلات تکمیلی

مسئول: خانم بهاره فهیمی

شماره تماس: 61113732

ایمیل: pfahimie@ut.ac.ir