وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی وظایف معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  • پذیرش، ثبت نام، نظارت و مشاوره تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • بررسی و تصویب پروپوزال های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
  • رصد پیشرفت پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری
  • بررسی و صدور اجازه دفاع پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
  • ارزشیابی و به روز کردن سرفصل درس های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • تعیین و نظارت بر برنامه های آموزشی و امتحانات
  • برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده
  • بررسی ارزشیابی دانشجویان از درس های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
  • بررسی و تصویب طرح های بنیادی و کاربردی
  • بررسی و تصویب دوره های پسادکتری

دفتر تحصیلات تکمیلی دفتر تحصیلات تکمیلی

مسئول: آقای سید مهدی سبزواری

شماره تماس: 61113732

ایمیل: graduate.bio@ut.ac.ir

تاریخ برگزاری شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی تاریخ برگزاری شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی

روز

تاریخ

ساعت

دوشنبه

97/7/2

10 الی 11:30

دوشنبه

97/7/16

10 الی 11:30

دوشنبه

97/7/30

10 الی 11:30

دوشنبه

97/8/14

10 الی 11:30

دوشنبه

97/8/28

10 الی 11:30

دوشنبه

97/9/12

10 الی 11:30

دوشنبه

97/9/26

10 الی 11:30

دوشنبه

97/10/10

10 الی 11:30

دوشنبه

97/10/24

10 الی 11:30

دوشنبه

97/11/8

10 الی 11:30

سه شنبه

97/11/23

11:30 الی 12:30

دوشنبه

97/12/6

10 الی 11:30

دوشنبه

97/12/20

10 الی 11:30