گروه علوم زیستی کاربردی

گروه علوم زیستی کاربردی

در حال تکمیل...

هیئت علمی گروه زیست کاربردی

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

 

 

دکتر جواد حامدی

استاد، مدیر بخش

تلفن: 61113556

jhamedi@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

بیوتکنولوژی پروتئین

دکتر مهران حبیبی رضائی

استاد

تلفن: 61113214

mhabibi@ut.ac.ir

Description: Description: http://science.ut.ac.ir/documents/87783621/88299976/Hassan-Rahimian.jpg?t=1524294731977

دسترسی به رخ نما

صفحه شخصی

 

  • زیست شناسی دریا
  • پرتاران

دکتر حسن رحیمیان
دانشیار
تلفن: 61112629
h.rahimian@ut.ac.ir

صفحه رخ نمای دانشگاه

صفحه شخصی

 

  • زیست فناوری دارویی
  • زیست فناوری دریایی
  • تاکسونومی و فیلوژنی باکتری ها
  • ترکیبات زیست فعال

دکتر فاطمه محمدی پناه

دانشیار

تلفن: 61113560

fmohammadipanah@ut.ac.ir