رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

    سرفصل کارشناسی ارشد     سرفصل دکتری      
زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

علوم جانوری - زیست شناسی سلولی و تکوین

کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

علوم جانوری - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

علوم جانوری - بیوسیستماتیک کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

علوم گیاهی - فیزیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

علوم گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست شناسی دریا - جانوران دریا کارشناسی ارشد

pdf

 

میکروبیولوژی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

زیست فن آوری میکروبی کارشناسی ارشد و دکتری

pdf

pdf

ژنتیک کارشناسی ارشد

pdf

 

انسان شناسی زیستی کارشناسی ارشد

pdf