برنامه درسی و امتحانی مقطع  مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه درسی و امتحانی مقطع مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی نیمسال دوم 1400-1399 (زمان آخرین تغییر: 1400/03/08)

 


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش بیماری زا

سموم میکروبی و ساز و کار عمل

2

1110760

سه­شنبه

12-10

4

دکتر کاشف

شنبه

00/04/12

10-8

4

آنتی بیوتیک ها و ساز و کار عمل

2

6104557

دوشنبه

4-2

4

دکتر زهرا فکری­راد

دوشنبه

00/04/14

10-8

4

باکتری شناسی پیشرفته ( 01 ارشد )

2

6104722

یک­شنبه

12-10

4

دکتر کاشف

چهارشنبه

00/04/16

10-8

4

ویروس شناسی پیشرفته

2

6104589

سه­شنبه

4-2

4

دکتر عارفیان

دوشنبه

00/04/21

10-8

4

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

دوشنبه

10-8

4

دکتر محمدی پناه

شنبه

00/04/12

10-8

6

میکروبیولوژی خاک

2

6104559

سه­شنبه

12-10

6

دکتر آموزگار

دوشنبه

00/04/14

10-8

6

طراحی و راهبرد سیستم های پالایش

2

6104360

دوشنبه

4-2

6

دکتر بزرگ

چهارشنبه

00/04/16

10-8

6

زیست پالایی

2

6104320

سه­شنبه

6-4

6

دکتر مقیمی

شنبه

00/04/19

10-8

6

میکروبیولوژی سوخت و انرژی

2

6104300

سه­شنبه

4-2

6

دکتر مقیمی

دوشنبه

00/04/21

10-8

6

علوم سلولی‌و‌ملکولی

اصول و روشهای سلولی و مولکولی

2

6104605

شنبه

4-2

4

دکتر معتمد، اینانلو، امینی نسب، عرب نجفی

شنبه

00/04/12

10-8

8

فرایندهای تنظیمی و ترا رسانی

2

1110798

یک­شنبه

4-2

4

دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

دوشنبه

00/04/14

10-8

8

ساختار ماکرومولکول های زیستی

2

1110799

سه­شنبه

10-8

4

دکتر زرگر

چهار شنبه

00/04/16

12-10

8

ساز و کارهای ملکولی سرطان

2

1110796

یک­شنبه

12-10

4

دکتر عرب نجفی

شنبه

00/04/19

10-8

8

زیست­شناسی پرتوی ملکولی

2

6104635

یک­شنبه

10-8

4

دکتر زرگر

دوشنبه

00/04/21

10-8

8

بیوفیزیک سلولی

2

6104718

یک­شنبه

6-4

4

دکتر امینی نسب

چهارشنبه

00/04/23

10-8

7

انسان شناسی زیستی

زیست­سنجی انسان

2

 6104596

دوشنبه

4-2

5

دکتر اقدامی

شنبه

00/04/12

10-8

5

ژنتیک کمی و جمعیت

2

6104600

شنبه

10-8

5

دکتر فلاحتی

دوشنبه

00/04/14

10-8

5

فیزیولوژی و آناتومی انسان

2

6104608

دوشنبه

10-8

5

دکتر زینلی-دکتر ساری-دکتر سرداری

چهارشنبه

00/04/16

10-8

5

تولید مثل و تکوین

2

6104732

دو شنبه

6-4

6

دکتر زینلی- دکتر علوی

دوشنبه

00/04/21

10-8

5

روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

6104755

شنبه

6-4

5

دکتر ابوعلی ودادهیر

چهارشنبه

00/04/23

10-8

5

سمینار

2

6104387

 

 

 

استادان گروه

 

 

 

 

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

بوم­شناسی پوشش های گیاهی

 

1110752

شنبه

4-2

هرباریوم

دکتر آخانی

شنبه

00/04/12

10-8

هرباریوم

زیست­شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

دوشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سید مهدی سیدی

دوشنبه

00/04/14

10-8

2

فلور ایران

2

1110833

سه شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر عطار

چهار شنبه

00/04/16

10-8

هرباریوم

زیست­شناسی و رد ­بندی خزه­گیان

2

1110868

شنبه

10-8

هرباریوم

دکتر مهدقلی

شنبه

00/04/19

10-8

هرباریوم

بوم­شناسی گیاهی پیشرفته

2

1110875

شنبه

6-4

هرباریوم

دکتر فلاحتی

دوشنبه

00/04/21

10-8

هرباریوم

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی فیزیولوژی

بوم­شناسی پوشش های گیاهی

2

1110752

شنبه

4-2

هرباریوم

دکتر آخانی

شنبه

00/04/12

10-8

هرباریوم

زیست­شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

دوشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سید مهدی سیدی

دو شنبه

00/04/14

10-8

2

فیزیولوژی هالوفیتها

2

1110831

شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر نیکنام

چهارشنبه

00/04/16

10-8

2

سازوکارهای مولکولی فتوسنتز

2

1110827

سه شنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سیدی/دکتر مهدیس ابراهیم زاده

 شنبه

00/04/19

10-8

2

روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110877

دوشنبه

4-2

هرباریوم

آقای میرمعصومی

دوشنبه

00/04/21

10-8

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک- فیزیولوژی-تکوین

اندام زایی در مهره­داران-مشترک

2

6104777

یکشنبه

12-10

2

دکتر زینلی

شنبه

00/04/12

12-10

8

تشریح مقایسه ای مهره داران-مشترک

2

6104776

یکشنبه

3-1

2

دکتر ساری

دوشنبه

00/04/14

12-10

8

نوروفیزیولوژی رفتار-فیزیولوژی

2

6104834

دو شنبه

10-8

2

دکتر رضایوف

چهارشنبه

00/04/16

12-10

8

فیزیولوژی عصب و عضله-فیزیولوژی

2

6104816

سه شنبه

4-2

2

دکتر سرداری

 شنبه

00/04/19

12-10

8

ایندوکرینولوژی پیشرفته– فیزیولوژی

2

6104814

دوشنبه

6-4

6

دکتر علوی – دکتر عطاری

دوشنیه

00/04/21

12-10

8

کشت سلول و بافت – فیزیولوژی/تکوین

2

6104824

سه شنبه

12-10

2

دکتر عطاری

چهارشنبه

00/04/23

12-10

8

جنین شناسی مقایسه ای- تکوین

2

6104708

شنبه

4-2

2

دکتر زینلی

چهارشنبه

00/04/16

12-10

4

روش تحقیق و ارایه نتایج در زیست شناسی- تکوین

2

6104968

شنبه

12-10

2

دکتر حسین

 شنبه

00/04/19

12-10

4

بیوانفورماتیک ( فقط تکوین )

2

6104975

شنبه

6-4

2

دکتر عارفیان

دوشنبه

00/04/21

12-10

5

گونه و گونه زایی-بیوسیستماتیک

2

6104494

دوشنبه

6-4

2

دکتر ساری

چهارشنبه

00/04/16

12-10

2

اصول رده بندی فیلوژنی-بیوسیتماتیک

2

6104779

دوشنبه

4-2

2

دکتر سیدی+ دکتر ملک

 شنبه

00/04/19

12-10

2

اکولوژی جانوران دریائی -بیوسیستماتیک

2

1110811

یکشنبه

6-4

2

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

دوشنبه

00/04/21

12-10

2

زیست فناوری میکروبی

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

2

1110198

یک شنبه

4-2

6

دکتر عارفیان (70) دکتر اسد (30 )

شنبه

00/04/12

12-10

7

زیست فناوری غذایی

2

1110236

شنبه

12-10

6

دکتر حامدی

دوشنبه

00/04/14

12-10

7

روش ها در زیست فناوری

2

1110232

دوشنبه

6-4

4

دکتر مقیمی دکتر عارفیان

چهار شنبه

00/04/16

12-10

7

مهندسی بیوشیمی

2

1110234

شنبه

4-2

6

دکتر بزرگ

شنبه

00/04/19

12-10

7

زیست فناوری قارچ ها

2

1110239

شنبه

6-4

4

دکتر مقیمی

دوشنبه

00/04/21

12-10

7

زیست فناروی پروتئین

2

1110196

یکشنبه

12-10

6

دکتر اسد

چهارشنبه

00/04/23

12-10

7

سمینار1  (1110837 ) +  سمینار 2 ( 1110838 )

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری میکروبیولوژی

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

سه شنبه

10-8

5

دکتر آموزگار- دکتر مهرشاد

شنبه

00/04/12

12-10

5

ویروس­شناسی مولکولی

2

1110768

چهارشنبه

12-10

5

دکتر عارفیان

شنبه

00/04/19

12-10

5

تاکسونومی پلی فازی

2

1110774

سه شنبه

4-2

5

دکتر محمدی پناه

چهارشنبه

00/04/23

12-10

5

علوم جانوری بیو سیستماتیک

رده بندی های معاصر

2

 6104993

چهارشنبه

10-8

6

دکتر صبوری-دکترساری-دکتر سیدی

شنبه

00/04/12

12-10

6

جغرافیای زیستی تحلیلی

2

1110779

چهارشنبه

12-10

6

دکتر رحیمیان

چهار شنبه

00/04/16

12-10

6

بیو سیستماتیک مولکولی

2

1110754

چهارشنبه

4-2

6

دکترندرلو

دو شنبه

00/04/21

12-10

6

علوم گیاهی سیستماتیک گیاهی

بوم شناسی مولکولی گیاهی

2

1110521

یکشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر فلاحتی

شنبه

00/04/12

12-10

4

مباحث ویژه

2

6104506

یکشنبه

4-2

هرباریوم

دکتر مهدیقلی-دکتر فلاحتی –دکتر زارع

چهارشنبه

00/04/16

12-10

5

جامعه شناسی گیاهی

2

6104961

سه شنبه

4-2

هرباریوم

دکتر مرتضی عطری

دوشنبه

00/04/21

12-10

4

علوم گیاهی فیزیولوژی گیاهی

ژنتیک مولکولی گیاهی

2

6104970

چهارشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سیدی

شنبه

00/04/12

10-8

7

فیزیولوژی تنش در گیاهان

2

1110525

چهارشنبه

4-2

هرباریوم

دکتر نیکنام

چهارشنبه

00/04/16

10-8

7

 

متابولیت های ثانوی گیاهی

2

1110528

چهارشنبه

12-10

هرباریوم

دکتر نیکنام- دکتر مهدیس ابراهیم زاده

شنبه

00/04/19

10-8

7

مباحث ویژه در فیزیولوژی گیاهی

2

1110534

چهارشنبه

6-4

هرباریوم

دکتر نیکنام

چهارشنبه

00/04/23

10-8

7

علوم جانوری فیزیولوزی

نوروفیزیولوژی مقایسه ای

2

1110538

یکشنبه

12-10

2

دکتر رضایوف

شنبه

00/04/12

12-10

2

سازو کار های سلولی و مولکلی سرطان

2

1110539

یکشنبه

10-8

2

دکترعطاری

دو شنبه

00/04/14

12-10

2

نوروفیزیولوژی

2

1110535

یکشنبه

4-2

2

دکتر سرداری

شنبه

00/04/19

12-10

6

مباحث ویژه در تولید مثل

2

1110537

دوشنبه

10-8

6

دکتر علوی

چهارشنبه

00/04/23

12-10

6

علوم جانوری تکوین

ترمیم و بافت زایی مولکولی

2

1110800

چهارشنبه

12-10

4

دکتر زینلی

دو شنبه

00/04/14

12-10

5

پیام رسانی سلول د ر تکوین و بیماریها

2

6104186

چهارشنبه

10-8

4

دکتر حسین

شنبه

00/04/19

12-10

اتاق شورا

مباحث ویزه در زیست شناسی سلولی و تکوینی

2

1110153

چهارشنبه

4-2

4

دکتر زینلی-دکتر تفرشی- دکتر حسین

چهارشنبه

00/04/23

12-10

4

زیست فناوی میکروبی

جدا سازی زیستی

2

1110228

شنبه

10-8

6

دکتر محمدی پناه

شنبه

00/04/12

12-10

 آمفی میکروب

ریز زیست فناوری

2

1110225

شنبه

12-10

5

دکتر حبیبی

چهارشنبه

00/04/16

12-10

آمفی میکروب

مهندسی متابولیک سامانه ها

2

1110545

شنبه

4-2

5

دکترمقیمی – دکتر نوری

شنبه

00/04/19

12-10

آمفی میکروب

زیست­شناسی سویه­های صنعتی

2

1110546

یکشنبه

10-8

6

دکتر مقیمی – دکتر نوری

چهارشنبه

00/04/23

12-10

آمفی میکروب


 
 کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036
 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639     

کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187