برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی-ارشد-و-دکتری - biology
- پنج‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۲

برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

 

برنامه درسی و امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال اول1403- 1402


 نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی و بیماری زا

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

6104474

چهارشنبه

17-15

4

 دکتر مقیمی

 

07/11/1402

15-13

 

 ژنتیک پروکاریوتها(تخصصی)

2

6104712

چهارشنبه

12-10

2

 دکتر عارفیان

 

02/11/1402

15-13

 

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110728

چهارشنبه

13-15

6

 دکتر آموزگار

 

04/11/1402

15-13

 

 رده بندی  میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110727

دوشنبه

10-8

آمفی

 دکترآموزگار- دکتر نصر(مرکز­ذخائرژنتیک)

 

09/11/1402

17-15

 

 روشها در میکروبیولوژی(تخصصی)

2

1110732

دوشنبه

12-10

آمفی

 دکتر نصر(مرکز­ذخائرژنتیکی)

 

30/10/1402

12-10

 

 بیو انفورماتیک(تخصصی)

2

6104975-01

دوشنبه

15-13

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­پزشکی­تهران)

 

11/11/1402

10-8

 

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

 زیست‌شناسی سلولی پیشرفته(اصلی)

2

1110748

یکشنبه

10-8

6

 دکتر عرب نجفی- دکتر شاه حسینی

 

04/11/1402

12-10

 

 زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته(اصلی)

2

1110749

یکشنبه

12-10

2

 دکتر معتمد دکتر عرب نجفی

 

11/11/1402

12-10

 

ساختار ماکرومولکول­های زیستی(اصلی)

2

1110799

دوشنبه

15-13

2

دکتر امینی نسب

 

09/11/1402

12-10

 

 بیوشیمی کروماتین(اختیاری)

2

6104193

دوشنبه

17-15

2

 دکتر زرگر

 

07/11/1402

12-10

 

 ژنتیک ملکولی انسان(اختیاری)

2

1110476

دوشنبه

12-10

2

 دکتر اینانلو

 

30/10/1402

15-13

 

علوم گیاهی فیزیولوژی ، سیستماتیک و بوم شناسی

 سیستماتیک گیاهی پیشرفته(تخصصی)

2

6104602

دو شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر سلمکی

 

30/10/1402

12-10

 

 متابولیسم گیاهی(تخصصی)

2

6104522

دو شنبه

10-8

هرباریوم

 دکتر نیکنام

 

08/11/1402

12-10

 

 جذب و انتقال در گیاهان(تخصصی)

2

6104706

چهارشنبه

12-10

هرباریوم

 دکتر رضائیان

 

10/11/1402

12-10

 

 یاخته­شناسی و بافت­شناسی پیشرفته(تخصصی)

2

1110826

دو شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر زارع

 

09/11/1402

15-13

 

 بوم­شناسی پوششهای­گیاهی-فیزیولوژی و سیستماتیک(اختیاری)

2

1110752

چهارشنبه

10-8

5

دکتر عطار- دکتر مهدیقلی

 

04/11/1402

12-10

 

 جغرافیای گیاهی سیستماتیک (اختیاری)

2

6104810

چهارشنبه

15-13

2

دکتر آخانی

 

03/11/1402

10-8

 

 روشها و ابزار در فیزیولوژی -فیزولوژی(اختیاری)

1+1

1110878

چهارشنبه

15-13

هرباریوم

دکتر احمدی سخا

 

01/11/1402

12-10

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک ، فیزیولوژی ، تکوینی

 بیو سیستماتیک جانوری (تخصصی)

2

6104769

یکشنبه

15-13

2

 دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

 

11/11/1402

15-13

 

 فیزیولوژی تولید مثل(تخصصی)

2

6104831

سه شنبه

12-10

2

 دکتر علوی

 

07/11/1402

12-10

 

 مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین(تخصصی)

2

6104785

یکشنبه

10-8

2

 دکتر زینلی

 

04/11/1402

10-8

 

 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (تخصصی)

2

6104710

سه شنبه

10-8

2

 دکتر رضایوف

 

02/11/1402

10-8

 

 روش تحقیق -بیو سیستماتیک(اختیاری)

2

6104968

سه شنبه

15-13

2

 دکتر ندرلو دکتر ملک

 

08/11/1402

15-13

 

 جغرافیای جانوری-بیوسیستماتیک(اختیاری)

2

6104295

یکشنبه

12-10

5

 دکتر رحیمیان

 

30/10/1402

12-10

 

 فیزیولوژی غشاء - فیزیولوژی (اختیاری)

2

1110815

سه شنبه

15-13

5

 دکتر عطاری

 

30/10/1402

12-10

 

فیزیولوژی عصب وعضله-فیزیولوژی(اختیاری)

2

6104816

یکشنبه

12-10

6

 دکتر رضایوف

 

08/11/1402

10-8

 

زیست شناسی دریا

ویژگیهای زیستی دریاهای منطقه ای(اصلی)

1+1

1110249

سه شنبه

10-8

4

دکتر رحیمیان- دکتر ساری

 

30/10/1402

12-10

 

تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی(اصلی)

1+1

1110252

دوشنبه

15-13

6

دکتر ندرلو

 

04/11/1402

12-10

 

اکوسیستم و مناطق حساس و ویژه ساحلی(اصلی) 

1+1

1110253

سه شنبه

12-10

6

دکتر رحیمیان- دکتر ندرلو

 

02/11/1402

12-10

 

آلودگی های آبهای دریاهای منطقه ای(اصلی)

2

1110251

سه شنبه

17-15

2

دکتر ملک- دکتر مقیمی

 

07/11/1402

15-13

 

زیست شناسی ژئوپلانکتون­های دریایی(اختیاری)

1+1

1110141

دوشنبه

17-15

6

دکتر ساری

 

11/11/1402

15-13

 

روش تحقیق و آمار پیشرفته

2

1110256

سه شنبه

15-13

2

دکتر ندرلو- دکتر ملک

 

08/11/1402

15-13

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

 سلولهای بنیادی و تکوین(تخصصی)

2

6104395

شنبه

12-10

4

 دکتر زینلی

 

04/11/1402

10-8

 

 مبانی پزشکی بازساختی(تخصصی)

2

6104401

یکشنبه

12-10

4

 دکتر کهتری70- دکتر بخشنده30

 

09/11/1402

12-10

 

 مهندسی ژنتیک یوکاریوتها(تخصصی)

2

6104406

یکشنبه

15-13

4

 دکتر اینانلو

 

30/10/1402

15-13

 

 ایمونولوژی سلولی(تخصصی)

2

6104807

شنبه

17-15

4

 دکتر عارفیان

 

02/11/1402

15-13

 

 بیو انفورماتیک(اختیاری)

2

6104975-01

دوشنبه

15-13

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­پزشکی­تهران)

 

11/11/1402

10-8

 

سلول­های بنیادی در تکوین و بازسازی سیستم عصبی(اختیاری)

2

6104850

دوشنبه

10-8

6

دکتر زینلی - دکتر تفرشی

 

08/11/1402

12-10

 

زیست فناوری میکروبی

 زیست فناوری تخمیر(اصلی)

2

1110199

سه شنبه

15-13

آمفی

 دکتر حامدی

 

09/11/1402

12-10

 

زیست فناوری پروتئین(اصلی)

2

1110196

سه شنبه

12-10

آمفی

دکتر حبیبی­رضایی

 

30/10/1402

17-15

 

 روش پژوهش و طراحی آزمایش(اصلی)

2

6104707

سه شنبه

10-8

آمفی

 دکتر حامدی

 

11/11/1402

17-15

 

 دست­ورزی ژنتیکی میکروارگانیسمها(اصلی)

2

6126009

چهارشنبه

10-8

آمفی

 دکتر بنایی مقدم

 

02/11/1402

10-8

 

بیوانفورماتیک (اصلی)

2

6104975-02

چهارشنبه

15-13

آمفی

دکترنجمه صالحی

 

07/11/1402

15-13

 

 زیست فناوری دارویی(اختیاری)

2

1110237

چهارشنبه

12-10

آمفی

 دکتر محمدی پناه

 

04/11/1402

15-13

 

 سمینار 1(الزامی- نیمسال سوم)

1

1110837

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترحبیبی رضائی

 

 

 

 

سمینار 2(الزامی- نیمسال سوم)

1

1110838

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترحبیبی رضائی

 

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت-دکتری

  امیکس

2

6122014

دوشنبه

17-15

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­پزشکی­تهران)

 

11/11/1402

10-8

 

 روش های آزمایشگاهی در پزشکی بازساختی


روش های آزمایشگاهی در پزشکی بازساختی

 

1+1

6122007

سه شنبه

15-13

6

 دکتر کهتری- دکتر عارفیان

 

09/11/1402

12-10

 

 سلول درمانی

2

6122004

سه شنبه

17-15

6

دکتر عارفیان- دکتر کهتری

 

02/11/1402

15-13

 

زیست شناسی ترمیم

2

6122002

سه شنبه

10-8

6

دکتر زینلی

 

04/11/1402

10-8

 

میکروبیولوژی دکتری

 بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته 

2

1110767

دوشنبه

12-10

6

 دکتر مقیمی

 

07/11/1402

15-13

 

 بیوانفورماتیک

2

6104975-01

دوشنبه

15-13

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­پزشکی­تهران)

 

11/11/1402

10-8

 

 مهندسی ژنتیک میکروبی

2

1110770

چهارشنبه

12-10

2

 دکتر عارفیان

 

02/11/1402

15-13

 

 زیست شناسی آرکی ها

2

1110769

چهارشنبه

10-8

6

 دکتر آموزگار

 

04/11/1402

15-13

 

علوم جانوری بیوسیستماتیک دکتری

 سازش زیستی

2

1110785

سه شنبه

17-15

4

 دکتر رحیمیان- دکترساری

 

30/10/1402

12-10

 

تکامل همراه

2

1110786

سه شنبه

10-8

5

دکترمرجان سیدی

 

11/11/1402

15-13

 

 روشها در بیو سیستماتیک

2عملی

1110781

یک شنبه

10-8

آزمایشگاه

 دکتر ساری-دکترملک-دکترمرجان سیدی- دکترندرلو

 

08/11/1402

15-13

 

 تنوع زیستی

2

1110780

یک شنبه

12-10

آزمایشگاه

 دکتر ندرلو75%- دکتر ملک25%

 

04/11/1402

10-12

 

علوم جانوری فیزیولوژی دکتری

 گیرنده های سلولی و انتقال و تنظیم پیام در سلول

2

1110536

دوشنبه

17-15

4

 دکتر عطاری

 

30/10/1402

12-10

 

 نوروترانسمیترها و مکانیسم عمل آن ها

2

6104872

دوشنبه

10-8

4

 دکتر رضایوف

 

08/11/1402

10-8

 

 نوروآندوکرینولوژی تولید مثل

2

6104875

دوشنبه

12-10

5

 دکتر علوی

 

07/11/1402

12-10

 

 بیوانفورماتیک

2

6104975-01

دوشنبه

15-13

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­پزشکی­تهران)

 

11/11/1402

10-8

 

علوم سلولی ‌و‌ ملکولیدکتری

 

 ژنومیکس و پروتئومیکس

 

3

1110207

یکشنبه

10-8

4

دکتر معتمد-

 

30/10/1402

15-13

 

شنبه

12-10

6

دکتر اینانلو

 

 فرایندهای سلولی و ملکولی در یوکاریوتها

 

3

6104980

شنبه

15-13

4

 

دکتر عرب نجفی-

 

04/11/1402

12-10

 

یکشنبه

12-10

273

دکتر شاه حسینی

 روشهای تعیین ساختار ماکرو ملکولها

2

1110204

دوشنبه

12-10

4

 دکتر زرگر

 

07/11/1402

12-10

 

 فاکتورهای رونویسی انکوژنیک

2

1110794

دوشنبه

15-13

4

 دکتر عرب نجفی

 

11/11/1402

12-10

 

سیستماتیک گیاهی-دکتری

 آرایه شناسی ملکولی گیاهی

2

1110513

دوشنبه

10-8

5

 دکتر سلمکی

 

30/10/1402

12-10

 

 تحلیل تبارزایشی در گیاهان

1+1

1110509

دوشنبه

15-13

5

 دکتر زارع

 

09/11/1402

15-13

 

 فلور جنگل های ایران

2

1110511

یکشنبه

12-10

هرباریوم

 دکتر عطار

 

04/11/1402

12-10

 

  سیتوژنتیک گیاهی

2

1110515

یکشنبه

15-13

هرباریوم

 دکتر بنایی مقدم

 

11/11/1402

12-10

 

فیزیولوژی گیاهی-دکتری

فیزیولوژی جذب در گیاهان

2

1110524

شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر نیکنام

 

08/11/1402

12-10

 

فیزیولوژی تنش در گیاهان

2

1110525

یکشنبه

15-13

5

دکتر رضائیان

 

10/11/1402

12-10

 

کاربرد بیوانفورماتیک در گیاهان

2

1110514

شنبه

15-13

هرباریوم

دکتر جان­نثار

 

03/11/1402

12-10

 

ژنتیک مولکولی گیاهی

2

6104970

یکشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سیدمهدی سیدی

 

01/11/1402

12-10

 

زیست فناوری میکروبی-دکتری

 مباحث ویژه در زیست فناوری میکروبی

2

1110227

چهارشنبه

12-10

4

 دکتر بخشنده

 

02/11/1402

10-8

 

ریز­زیست­فناوری

2

1110225

چهارشنبه

15-13

4

دکتر حبیبی

 

30/10/1402

17-15

 

 فرآوری زیست مواد در میکروارگانیسم ها

2

1110221

چهارشنبه

10-8

4

 دکتر حامدی

 

11/11/1402

17-15

 

 مباحث مهندسی برای زیست فناوری

2

1110224

سه شنبه

15-13

4

 دکتر یزدیان

 

09/11/1402

15-13

 

روش­های نوین در زیست­فناوری میکروبی

2

1110220

سه شنبه

12-10

4

دکتر محمدی پناه

 

04/11/1402

15-13

 

                       
 

 

کد رساله دکتری 22 واحد :  6104639 -   

کد رساله دکتری  زیست فناوری  18 واحد :  1110187 -   

کد پایان نامه ارشد   6 واحد :  6120036- 

کد کارگاه ایمنی در آزمایشگاه:----

 

تاریخ و محل امتحانات  مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم  1401-1400


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

 

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

 

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

 

میکروبیولوژی دریا(اختیاری)

2

6104843

 

 

 

دکتر محمدی­پناه

2شنبه

402/03/29

10-12

4

 

میکروبیولوژی خاک(اختیاری)

2

6104559

 

 

 

دکتر آموزگار

3شنبه

402/04/06

10-12

2

 

طراحی­وراهبردسیستمهای­پالایش(اختیاری)

2

6104360

 

 

 

دکتر بزرگ

1شنبه

402/04/04

10-12

2

 

زیست پالایی(اختیاری)

2

6104320

 

 

 

دکتر مقیمی

4شنبه

402/03/31

10-12

204

 

سمینار(اختیاری)

2

6104387

 

 

 

----

 

 

 

 

 

میکروبیولوژی- گرایش میکروب های بیماری زا

 

آنتی بیوتیک ها و ساز و کار عمل(اختیاری)

2

1110762

 

 

 

دکتر آموزگار

3شنبه

402/04/06

10-12

4

 

باکتری شناسی پیشرفته(اختیاری)

2

6104722

 

 

 

دکتر سیاوشی

1شنبه

402/03/28

10-12

5

 

ویروس شناسی پیشرفته(اختیاری)

2

6104589

 

 

 

دکتر عارفیان

1شنبه

402/04/04

10-12

8

 

حیوانات آزمایشگاهی(اختیاری)

1+1

6104821

 

 

 

دکترکهتری

4شنبه

402/03/31

13-15

204

 

سموم میکروبی و ساز و کار عمل

2

6104387

 

 

 

دکتر سیدداورسیادت-دکترسعید بوذری

شنبه

402/03/27

12-10

5

 

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

 

اصول و روش­های سلولی و مولکولی(اصلی)

2

6104605

 

 

 

دکتر معتمد-دکتر اینانلو- دکتر امینی نسب -دکتر عرب نجفی

2شنبه

402/03/29

13-15

اتاق  شورا

 

فرایندهای تنظیمی و ترارسانی(اصلی)

2

1110798

 

 

 

دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

2شنبه

402/04/05

13-15

204

 

بیوفیزیک سلولی(اصلی)

2

6104718

 

 

 

دکتر امینی نسب

3شنبه

402/04/06

10-12

8

 

ساختار ماکرومولکول­های زیستی(اصلی)

2

1110799

 

 

 

دکتر زرگر

شنبه

402/03/27

10-12

6

 

ساز و کارهای سلولی و ملکولی سرطان(اختیاری)

2

1110796-1

 

 

 

دکتر عرب نجفی

شنبه

402/04/03

10-12

5

 

مهندسی ژنتیک پیشرفته(اختیاری)

2

1110797

 

 

 

دکتر معتمد

4شنبه

402/03/31

13-15

5

 

ژنتیک

اصول و روشهای سلولی و مولکولی(اصلی)

2

6104605

 

 

 

دکتر معتمد-دکتر اینانلو- دکتر امینی نسب -دکتر عرب نجفی

2شنبه

402/03/29

13-15

اتاق شورا

زیست­شناسی سامانه­ها(اصلی)

2

1110795

 

 

 

دکتر امینی­نسب

3شنبه

06/04/402

10-12

8

مهندسی ژنتیک پیشرفته(اصلی)

2

1110797

 

 

 

دکتر معتمد

4شنبه

402/03/31

13-15

5

سازوکارهای­سلولی و ملکولی سرطان(اختیاری)

2

1110796-1

 

 

 

دکتر عرب نجفی

شنبه

402/04/03

10-12

5

سمینار

2

6104387

 

 

 

----

 

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

 

سلول­های بنیادی بالغ و هموستازی بافت­های بدن(الزامی)

2

6104811

 

 

 

دکتر زینلی- دکتر عطاری

2شنبه

402/03/29

10-12

8

 

ژن، سلول و ایمنی درمانی(اختیاری)

2

6104911

 

 

 

دکتر عارفیان

1شنبه

402/04/04

10-12

8

 

پاتولوژی(اختیاری)

2

6104868

 

 

 

دکتر علیرضا کروریان(علوم پزشکی تهران)

3شنبه

402/04/06

13-15

204

 

حیوانات آزمایشگاهی(اختیاری)

1+1

6104821

 

 

 

دکتر کهتری

4شنبه

402/03/31

13-15

204

 

بیوانفورماتیک(اختیاری)

2

6104975

 

 

 

دکترکاوسی (IBB)- خ دکترحسین­خان

شنبه

402/03/27

13-15

آمفی میکروب

 

علوم گیاهی – سیستماتیک و بوم شناسی

 

زیست­شناسی تکوینی گیاهان (تخصصی)

2

6104770

 

 

 

دکتر سیدمهدی سیدی

4شنبه

402/03/31

10-12

2

 

فلور ایران(اختیاری)

2

1110833

 

 

 

دکترعطار- دکتر مهدیقلی

شنبه

402/04/03

13-15

2

 

زیست­شناسی و رده­بندی خزگیان(اختیاری)

2

1110868

 

 

 

دکتر مهدیقلی

3شنبه

402/04/06

10-12

6

 

گرده شناسی و دیرینه شناسی (اختیاری)

2

1110873

 

 

 

دکتر آخانی- دکترجمالی

1شنبه

402/03/28

10-8

112

 

سمینار(اختیاری)

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انسان شناسی زیستی

 

دیرینه شناسی انسانی(تخصصی)

2

6104584

 

 

 

دکترانواری- دکتر ژیل بریون- دکتر والری زیتون- دکتردومینیک گریمو

1شنبه

402/03/28

10-12

علوم اجتماعی

 

زیست سنجی انسان(تخصصی)

2

6104596

 

 

 

دکتر انواری- خ دکتر فرنام

4شنبه

402/03/31

10-12

علوم اجتماعی

 

ژنتیک کمی و جمعیت(تخصصی)

2

6104600

 

 

 

دکتر اینانلو

3شنبه

402/04/06

10-12

5

 

گوناگونی های زیستی انسان(اختیاری)

2

6104714

 

 

 

دکتر ندرلو- دکتر اینانلو

شنبه

402/04/03

10-12

2

 

تولید مثل و تکوین(اختیاری)

2

6104732

 

 

 

دکتر زینلی- دکتر علوی

2شنبه

402/04/05

10-12

204

 

روش پژوهش و طراحی آزمایش(اختیاری)

2

6104755

 

 

 

دکتر مهرداد عربستانی- دکتر روح­ال..نصرتی

2شنبه

402/03/29

10-12

علوم اجتماعی

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک ، فیزیولوژی ، تکوینی

 

اندام زایی در مهره­داران(تخصصی)-مشترک

2

6104777

 

 

 

دکتر کهتری

3شنبه

402/04/06

13-15

112

 

تشریح مقایسه ای مهره داران(تخصصی)-مشترک

1+1

6104776

 

 

 

دکتر ساری

شنبه

402/04/03

10-12

8

 

نوروبیولوژی(اختیاری)- تکوینی

2

6104974

 

 

 

دکتر پروانه تفرشی

شنبه

402/03/27

13-15

204

 

سازوکارهای سلولی و ملکولی سرطان(اختیاری)- تکوینی

2

1110796-2

 

 

 

دکتر حسین

1شنبه

402/04/04

13-15

2

 

کشت سلول و بافت جانوری(اختیاری)-تکوینی

2

6104824-1

 

 

 

دکتر کهتری

4شنبه

402/03/31

13-15

204

 

گونه و گونه زایی(اختیاری)-بیوسیستماتیک

2

6104494

 

 

 

دکتر ندرلو- دکتر رحیمیان

شنبه

402/03/27

10-12

2

 

اصول رده بندی فیلوژنیک(اختیاری)-بیوسیتماتیک

2

6104779

 

 

 

دکتر مرجان سیدی- دکتر ملک

2شنبه

402/03/29

10-12

2

 

اکولوژی جانوران دریائی (اختیاری)-بیوسیستماتیک

2

1110811

 

 

 

دکتر ندرلو- دکتر رحیمیان

1شنبه

402/04/04

13-15

8

 

فیزیولوژی حواس(اختیاری)- فیزیولوژی

2

6104813

 

 

 

دکتر سرداری

شنبه

402/03/27

8-10

100

 

اندوکرینولوژی پیشرفته(اختیاری)- فیزیولوژی

2

6104814

 

 

 

دکتر علوی

1شنبه

402/04/04

8-10

112

 

کشت سلول و بافت جانوری(اختیاری)- فیزیولوژی

2

6104824-2

 

 

 

دکتر عطاری

4شنبه

402/03/31

8-10

204

 

زیست فناوری میکروبی

 

مهندسی ژنتیک یوکاریوت­ها(اصلی)

2

1110198

 

 

 

دکتر بخشنده - دکتر عارفیان

3شنبه

06/04/402

15-13

طبقه سوم بیوتک

 

بیوانفورماتیک (اصلی)

2

1110233

 

 

 

دکترکاوسی (IBB)- خ دکترحسین­خان

شنبه

27/03/402

15-13

آمفی میکروب

 

زیست فناوری پروتئین(اصلی)

2

1110196

 

 

 

دکتر حبیبی­رضایی

2شنبه

29/03/402

15-13

204

 

زیست فناوری غذایی(اختیاری)

2

1110236

 

 

 

دکتر حامدی

شنبه

03/04/402

15-13

8

 

زیست فناوری محیط زیست (اختیاری)

2

1110235

 

 

 

دکتر مقیمی

4شنبه

31/03/402

12-10

204

 

مهندسی بیوشیمی(اختیاری)

2

1110234

 

 

 

دکتر یزدیان

2شنبه

05/04/402

15-13

112

 

سمینار1(اصلی)

1

1110837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمینار2(اصلی)

1

1110838

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میکروبیولوژی – دکتری

 

ویروس شناسی مولکولی

2

1110768

 

 

 

دکتر عارفیان

1شنبه

402/04/04

10-12

8

 

روش­های میکروبیولوژی

2

6104735

 

 

 

دکتر محمدی پناه - دکتر الهیاری

1شنبه

402/03/28

10-12

2

 

تاکسونومی پلی فازی

2

1110774

 

 

 

دکتر آموزگار

3شنبه

402/04/06

10-12

4

 

علوم جانوری بیوسیستماتیک – دکتری

 

تکامل همراه

2

 1110786

 

 

 

دکترمرجان سیدی

2شنبه

402/03/29

10-12

2

 

جغرافیای زیستی تحلیلی

2

1110779

 

 

 

دکتر رحیمیان- دکترساری

شنبه

402/03/27

10-12

4

 

بیو سیستماتیک مولکولی

2

1110754

 

 

 

دکترندرلو

1شنبه

402/04/04

13-15

8

 

علوم جانوری سلولی تکوینی – دکتری2شنبه

 

الگوسازی جنین(الزامی)       

2

 6104183

 

 

 

دکتر زینلی

2شنبه

402/03/29

10-12

8

 

سرطان و سلول های بنیادی(اختیاری)

2

1110803

 

 

 

دکتر حسین

1شنبه

402/04/04

13-15

2

 

ترمیم و بافت زایی مولکولی(اختیاری)

2

1110800

 

 

 

دکترکهتری

4شنبه

402/03/31

13-15

204

 

سیستماتیک گیاهی-دکتری

 

درختان و درختچه­های ایران

2

1110517

 

 

 

دکتر مهدیقلی-دکتر عطار

شنبه

402/04/03

13-15

2

 

مباحث ویژه

2

6104506

 

 

 

دکتر زارع-دکتر سلمکی

2شنبه

402/04/05

8-10

100

 

سمینار

2

6104604

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست فناوری میکروبی-دکتری

 

زیست شناسی سویه های صنعتی

2

1110546

 

 

 

دکتر حامدی- دکتر مقیمی

3شنبه

402/04/04

10-12

5

 

ریز­زیست­فناوری

2

1110225

 

 

 

دکتر حبیبی

3شنبه

402/03/30

8-10

100

 

روش­های نوین در زیست­فناوری میکروبی

2

1110220

 

 

 

دکتر محمدی پناه – دکتر الهیاری

1شنبه

402/03/28

10-12

2

 

سمینار

2

6104604

 

 

 

----

 

 

 

 

 

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی –دکتری

 

گیرنده های درون سلولی در تکثیر و تمایز

2

1110792

 

 

 

دکتر صفریان

4شنبه

402/03/31

13-15

112

 

زیست شناسی سامانه ها

2

1110795

 

 

 

دکتر امینی نسب

3شنبه

402/04/06

10-12

8

 

                                             
 

آزمون "آشنایی با ایمنی در آزمایشگاه" در روز سه­شنبه 06/04/1402 ساعت 12 در کلاس 100 برگزار میشود.