برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول 1398-1397 برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول 1398-1397

برنامه درسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی نیمسال دوم 1399-1398 (زمان آخرین تغییر: 98/11/05)

نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش بیوسیستماتیک و بوم شناسی

اصول و نگهداری میکروارگانیسم ها

2

1110777

شنبه

10-8

6

 دکتر محمدی پناه

شنبه

24/3/99

10-8

4

اکو فیزیولوژی میکروبی

2

6104240

شنبه

12-10

6

دکتر سیاوشی

دوشنبه

26/3/99

10-8

4

زیست شناسی سیستماتیک باکتری ها

2

6104001

شنبه

4-2

6

دکتر حامدی

چهارشنبه

28/3/99

10-8

4

زیست شناسی سیستماتیک آرکی ها

2

6104040

یکشنبه

10-8

6

دکتر آموزگار

شنبه

31/3/99

10-8

4

فازها و ویروس های میکروبی

2

6104179

چهارشنبه

12-10

6

 دکتر عارفیان

دوشنبه

2/4/99

10-8

4

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

دوشنبه

10-8

6

دکتر محمدی پناه

شنبه

24/3/99

10-8

6

میکروبیولوژی خاک

2

6104559

دوشنبه

12-10

6

دکتر پور بابائی

دوشنبه

26/3/99

10-8

6

میکروبیولوژی آّب و پساب

2

6104364

دوشنبه

4-2

6

دکتر بزرگ

چهارشنبه

28/3/99

10-8

6

زیست پالایی

2

6104320

سه شنبه

6-4

6

دکتر مقیمی

شنبه

31/3/99

10-8

6

میکروبیولوژی سوخت و انرژی

2

6104300

سه شنبه

4-2

6

دکتر مقیمی

دوشنبه

2/4/99

10-8

6

علوم سلولی‌و‌ملکولی

اصول و روشهای سلولی و مولکولی

2

6104605

شنبه

4-2

204

دکتر معتمد، اینانلو، امینی نسب، عرب نجفی

شنبه

24/3/99

10-8

8

فرایندهای تنظیمی و ترا رسانی

2

1110798

یکشنبه

4-2

6

دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

دوشنبه

26/3/99

10-8

8

ساختار ماکرومولکول های زیستی

2

1110799

سه شنبه

10-8

4

دکتر زرگر

چهارشنبه

28/3/99

10-8

8

ساز و کارهای ملکولی سرطان

2

1110796

یکشنبه

12-10

4

دکتر عرب نجفی

شنبه

31/3/99

10-8

8

زیست شناسی پرتوی ملکولی

2

6104635

یکشنبه

10-8

4

دکتر زرگر

دوشنبه

2/4/99

10-8

8

بیوفیزیک سلولی

2

6104718

یکشنبه

6-4

204

دکتر امینی نسب

چهارشنبه

4/4/99

10-8

7

ژنتیک

اصول و روشهای سلولی و مولکولی

2

6104605

شنبه

4-2

204

دکتر معتمد، اینانلو، امینی نسب، عرب نجفی

شنبه

24/3/99

10-8

8

ژنتیک ملکولی انسان

 

1110476

شنبه

10-8

2

دکتر اینانلو

دوشنبه

26/3/99

10-8

7

مهندسی ژنتیک پیشرفته

 

1110797

شنبه

12-10

2

دکتر حسن زاده

چهارشنبه

28/3/99

10-8

7

ژنتیک رفتار

 

6104147

یکشنبه

4-2

4

دکتر اینانلو

شنبه

31/3/99

10-8

7

آمار پیشرفته

 

1110551

یکشنبه

12-10

273

دکتر ملک

چهارشنبه

4/4/99

10-8

8

انسان شناسی زیستی

دیرینه شناسی انسانی

 

6104584

یک شنبه

6-4

علوم اجتماعی

دکتر انواری

شنبه

24/3/99

10-8

5

ژنتیک کمی و جمعیت

 

6104600

شنبه

10-8

5

دکتر فلاحتی

دوشنبه

26/3/99

10-8

5

فیزیولوژی و آناتومی انسان

 

6104608

دوشنبه

10-8

5

دکتر زینلی-دکتر ساری-دکتر سرداری

چهارشنبه

28/3/99

10-8

5

باستان شناسی پیش از تاریخ

 

6104619

یک شنبه

4-2

علوم اجتماعی

دکترحامدوحدتی نسب-دکترابوالفتحی

شنبه

31/3/99

10-8

5

گوناگونی زیستی انسان

 

6104714

دو شنبه

12-10

5

دکتر فرازمند

دوشنبه

2/4/99

10-8

5

تولید مثل و تکوین

 

6104732

دو شنبه

6-4

6

دکتر زینلی- دکتر علوی

چهارشنبه

4/4/99

10-8

5

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

دوشنبه

10-8

4

دکتر  سید مهدی سیدی

شنبه

24/3/99

12-10

2

بوم شناسی گیاهان پیشرفته

2

1110835

دوشنبه

4-2

هرباریوم

دکتر فلاحتی

دوشنبه

26/3/99

12-10

2

زیست شناسی و رده بندی خزه گیان

2

1110868

دوشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر مهدقلی

چهارشنبه

28/3/99

12-10

2

فلور ایران

2

1110833

سه شنبه

4-2

4

دکتر  آخانی

شنبه

31/3/99

12-10

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی فیزیولوژی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

دوشنبه

10-8

4

دکتر سید مهدی سیدی

شنبه

24/3/99

12-10

2

فیزیولوژی هالوفیتها

2

1110831

شنبه

12-10

4

دکتر نیکنام

دوشنبه

26/3/99

12-10

2

سازو کارهای مولکولی فتوسنتز

2

1110827

سه شنبه

10-8

6

دکتر ابراهیم زاده

چهارشنبه

28/3/99

12-10

2

روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110877

دوشنبه

4-2

4

دکتر حامدی

شنبه

31/3/99

12-10

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک- فیزیولوژی

اندام زایی در مهره داران-مشترک

2

6104777

یکشنبه

12-10

2

دکتر زینلی

شنبه

24/3/99

12-10

8

تشریح مقایسه ای مهره داران-مشترک

2

6104776

یکشنبه

3-1

2

دکتر ساری

دوشنبه

26/3/99

12-10

8

نوروفیزیولوژی رفتار-فیزیولوژی

2

6104834

دو شنبه

10-8

2

دکتر رضایوف

چهارشنبه

28/3/99

12-10

8

کشت سلئول و بافت - فیزیولوژی

2

6104824

سه شنبه

12-10

2

دکتر عطاری

شنبه

31/3/99

12-10

8

فیزیولوژی عصب و عضله-فیزیولوژی

2

6104816

سه شنبه

4-2

2

دکتر سرداری

دوشنبه

2/4/99

12-10

8

گونه و گونه زایی-بیوسیستماتیک

2

6104494

دوشنبه

6-4

2

دکتر رحیمیان+دکترندرلو

شنبه

31/3/99

12-10

4

اصول رده بندی فیلوژنی-بیوسیتماتیک

2

6104779

دوشنبه

4-2

2

دکتر سیدی+ دکتر ملک

دوشنبه

2/4/99

12-10

4

ااکولوژی جانوران دریائی -بیوسیستماتیک

2

1110811

یکشنبه

6-4

2

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

چهارشنبه

4/4/99

12-10

4

زیست شناسی دریا

تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریائی

 

1110252

چهارشنبه

10-8

4

دکتر ندرلو

شنبه

24/3/99

12-10

4

اکوفیزیولوژی جانوران دریائی

 

1110139

سه شنبه

3-1

5

دکتر علوی

دوشنبه

26/3/99

12-10

4

زیست شناسی زئوپلانکتونهای دریائی

 

1110141

چهارشنبه

12-10

4

دکتر ساری

چهارشنبه

28/3/99

12-10

4

رفتار شناسی جانوران دریائی

 

1110146

چهارشنبه

4-2

4

دکتر ساری

شنبه

31/3/99

12-10

5

سیستماتیک مولکولی جانوران دریائی

 

1110147

دوشنبه

4-2

2

دکتر سیدی – دکتر ملک

دوشنبه

2/4/99

12-10

5

فناوری زیستی جانوران دریائی

 

1110154

سه شنبه

12-10

4

دکتر رحیمیان –دکتر علوی

سه شنبه

3/4/99

12-10

5

آمار پیشرفته ( جبرانی )

 

1110255

یکشنبه

12-10

273

دکتر ملک

چهارشنبه

4/4/99

10-8

7

زیست فناوری میکروبی

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

2

1110198

دوشنبه

12-10

4

دکتر بخشنده

شنبه

24/3/99

12-10

7

زیست فناوری غذایی

2

1110236

دوشنبه

10-8

273

دکتر حامدی

دوشنبه

26/3/99

12-10

7

روش ها در زیست فناوری

2

1110232

دوشنبه

6-4

4

دکتر محمدی پناه

چهارشنبه

28/3/99

12-10

7

مهندسی بیوشیمی

2

1110234

شنبه

10-8

4

دکتر یزدیان

شنبه

31/3/99

12-10

7

زیست فناوری قارچ ها

2

1110239

شنبه

6-4

4

دکتر مقیمی

دوشنبه

2/4/99

12-10

7

زیست فناروی پروتئین

2

1110196

شنبه

4-2

4

دکتر حبیبی

چهارشنبه

4/4/99

12-10

7

سمینار1  (1110837 ) +  سمینار 2 ( 1110838 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036

 

 

برنامه درسی و امتحانی مقطع دکتری زیست شناسی نیمسال دوم 1399-1398 (زمان آخرین تغییر: 98/11/05)

نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

دکتری میکروبیولوژی

رابطه انگل و میزبان

2

6104725

سه شنبه

10-8

5

دکتر سیاوشی

شنبه

24/3/99

10-8

2

تکامل میکروارگانیسم ها

2

1110771

چهارشنبه

12-10

5

دکتر سیاوشی

چهارشنبه

28/3/99

10-8

2

روش های میکروبیولوژی

2

6104735

چهارشنبه

4-2

6

دکتر عارفیان

شنبه

31/3/99

10-8

2

ایمنوپاتوژتز عفونت های میکروبی

2

1110772

سه شنبه

12-10

5

دکترکاشف

چهارشنبه

4/4/99

10-8

2

دکتری علوم سلولی و مولکولی

مباحث ویژه سلولی و ملکولی

2

1110789

یک شنبه

6-4

6

دکتر معتمد - دکتر عرب نجفی

شنبه

24/3/99

12-10

5

 نانو زیست فناوری

2

 110758

شنبه

12-10

5

دکترحبیبی

چهارشنبه

28/3/99

12-10

5

 فاکتورهای رونویسی انکوژنیک

2

1110794

یکشنبه

10-8

5

 دکتر عرب نجفی

چهارشنبه

4/4/99

12-10

5

دکتری علوم جانوری بیو سیستماتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639    

 کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187