برنامه درسی و امتحانی مقطع  مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه درسی و امتحانی مقطع مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی نیمسال دوم 1399-1398 (زمان آخرین تغییر: 99/04/02)


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش بیوسیستماتیک و بوم شناسی

اصول و نگهداری میکروارگانیسم ها

2

1110777

 

 

 

 دکتر محمدی پناه

شنبه

7/4/99

10-8

4

اکو فیزیولوژی میکروبی

2

6104240

 

 

 

دکتر سیاوشی

دوشنبه

9/4/99

10-8

4

زیست شناسی سیستماتیک باکتری ها

2

6104001

 

 

 

دکتر حامدی

چهارشنبه

18/4/99

10-8

4

زیست شناسی سیستماتیک آرکی ها

2

6104040

 

 

 

دکتر آموزگار

شنبه

14/4/99

10-8

4

فازها و ویروس های میکروبی

2

6104179

 

 

 

 دکتر عارفیان

دوشنبه

16/4/99

10-8

4

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

 

 

 

دکتر محمدی پناه

شنبه

7/4/99

10-8

6

میکروبیولوژی خاک

2

6104559

 

 

 

دکتر پور بابائی

دوشنبه

9/4/99

10-8

6

میکروبیولوژی آّب و پساب

2

6104364

 

 

 

دکتر بزرگ

چهارشنبه

18/4/99

10-8

6

زیست پالایی

2

6104320

 

 

 

دکتر مقیمی

شنبه

14/4/99

10-8

6

میکروبیولوژی سوخت و انرژی

2

6104300

 

 

 

دکتر مقیمی

دوشنبه

16/4/99

10-8

6

علوم سلولی‌و‌ملکولی

اصول و روشهای سلولی و مولکولی

2

6104605

 

 

 

دکتر معتمد، اینانلو، امینی نسب، عرب نجفی

شنبه

7/4/99

10-8

8

فرایندهای تنظیمی و ترا رسانی

2

1110798

 

 

 

دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

دوشنبه

9/4/99

10-8

8

ساختار ماکرومولکول های زیستی

2

1110799

 

 

 

دکتر زرگر

چهار شنبه

11/4/99

10-8

8

ساز و کارهای ملکولی سرطان

2

1110796

 

 

 

دکتر عرب نجفی

شنبه

14/4/99

10-8

8

زیست شناسی پرتوی ملکولی

2

6104635

 

 

 

دکتر زرگر

دوشنبه

16/4/99

10-8

8

بیوفیزیک سلولی

2

6104718

 

 

 

دکتر امینی نسب

چهارشنبه

18/4/99

10-8

7

ژنتیک

اصول و روشهای سلولی و مولکولی

2

6104605

 

 

 

دکتر معتمد، اینانلو، امینی نسب، عرب نجفی

شنبه

7/4/99

10-8

8

ژنتیک ملکولی انسان

 

1110476

 

 

 

دکتر اینانلو

دوشنبه

9/4/99

10-8

7

مهندسی ژنتیک پیشرفته

 

1110797

 

 

 

دکتر حسن زاده

شنبه

14/4/99

10-8

7

ژنتیک رفتار

 

6104147

 

 

 

دکتر اینانلو

دوشنبه

16/4/99

10-8

7

آمار پیشرفته

 

1110551

 

 

 

دکتر ملک

چهارشنبه

18/4/99

10-8

8

انسان شناسی زیستی

دیرینه شناسی انسانی

 

6104584

 

 

 

دکتر انواری

شنبه

7/4/99

10-8

5

ژنتیک کمی و جمعیت

 

6104600

 

 

 

دکتر فلاحتی

دوشنبه

9/4/99

10-8

5

فیزیولوژی و آناتومی انسان

 

6104608

 

 

 

دکتر زینلی-دکتر ساری-دکتر سرداری

چهار شنبه

11/4/99

10-8

2

باستان شناسی پیش از تاریخ

 

6104619

 

 

 

دکترحامدوحدتی نسب-دکترابوالفتحی

شنبه

14/4/99

10-8

5

گوناگونی زیستی انسان

 

6104714

 

 

 

دکتر فرازمند

دوشنبه

16/4/99

10-8

5

تولید مثل و تکوین

 

6104732

 

 

 

دکتر زینلی- دکتر علوی

چهارشنبه

18/4/99

10-8

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

 

 

 

دکتر  سید مهدی سیدی

شنبه

7/4/99

12-10

2

تشریح مقایسه ای گیاهان آوندی

2

1110836

 

 

 

دکتر مهدقلی

دوشنبه

9/4/99

12-10

2

زیست شناسی و رده بندی خزه گیان

2

1110868

 

 

 

دکتر مهدقلی

دوشنبه

16/4/99

12-10

2

فلور ایران

2

1110833

 

 

 

دکتر  آخانی

شنبه

14/4/99

12-10

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم گیاهی فیزیولوژی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

 

 

 

دکتر سید مهدی سیدی

شنبه

7/4/99

12-10

2

فیزیولوژی هالوفیتها

2

1110831

 

 

 

دکتر نیکنام

دوشنبه

9/4/99

12-10

6

سازو کارهای مولکولی فتوسنتز

2

1110827

 

 

 

دکتر ابراهیم زاده

دوشنبه

16/4/99

12-10

6

روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110877

 

 

 

دکتر حامدی

شنبه

14/4/99

12-10

6

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک- فیزیولوژی

اندام زایی در مهره داران-مشترک

2

6104777

 

 

 

دکتر زینلی

شنبه

7/4/99

12-10

8

تشریح مقایسه ای مهره داران-مشترک

2

6104776

 

 

 

دکتر ساری

دوشنبه

9/4/99

12-10

8

نوروفیزیولوژی رفتار-فیزیولوژی

2

6104834

 

 

 

دکتر رضایوف

چهارشنبه

18/4/99

12-10

8

کشت سلئول و بافت - فیزیولوژی

2

6104824

 

 

 

دکتر عطاری

شنبه

14/4/99

12-10

8

فیزیولوژی عصب و عضله-فیزیولوژی

2

6104816

 

 

 

دکتر سرداری

دوشنبه

16/4/99

12-10

8

گونه و گونه زایی-بیوسیستماتیک

2

6104494

 

 

 

دکتر رحیمیان+دکترندرلو

شنبه

14/4/99

12-10

4

اصول رده بندی فیلوژنی-بیوسیتماتیک

2

6104779

 

 

 

دکتر سیدی+ دکتر ملک

دوشنبه

16/4/99

12-10

4

ااکولوژی جانوران دریائی -بیوسیستماتیک

2

1110811

 

 

 

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

چهارشنبه

18/4/99

12-10

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی دریا

تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریائی

 

1110252

 

 

 

دکتر ندرلو

شنبه

7/4/99

12-10

4

اکوفیزیولوژی جانوران دریائی

 

1110139

 

 

 

دکتر علوی

دوشنبه

9/4/99

12-10

4

زیست شناسی زئوپلانکتونهای دریائی

 

1110141

 

 

 

دکتر ساری

چهار شنبه

11/4/99

12-10

4

رفتار شناسی جانوران دریائی

 

1110146

 

 

 

دکتر ساری

شنبه

14/4/99

12-10

5

سیستماتیک مولکولی جانوران دریائی

 

1110147

 

 

 

دکتر سیدی – دکتر ملک

دوشنبه

16/4/99

12-10

5

فناوری زیستی جانوران دریائی

 

1110154

 

 

 

دکتر رحیمیان –دکتر علوی

سه شنبه

17/4/99

12-10

5

آمار پیشرفته ( جبرانی )

 

1110255

 

 

 

دکتر ملک

چهارشنبه

18/4/99

10-8

7

زیست فناوری میکروبی

مهندسی ژنتیک یوکاریوتها

2

1110198

 

 

 

دکتر بخشنده

شنبه

7/4/99

12-10

7

زیست فناوری غذایی

2

1110236

 

 

 

دکتر حامدی

دوشنبه

9/4/99

12-10

7

روش ها در زیست فناوری

2

1110232

 

 

 

دکتر محمدی پناه

چهار شنبه

11/4/99

12-10

7

مهندسی بیوشیمی

2

1110234

 

 

 

دکتر یزدیان

شنبه

14/4/99

12-10

7

زیست فناوری قارچ ها

2

1110239

 

 

 

دکتر مقیمی

دوشنبه

16/4/99

12-10

7

زیست فناروی پروتئین

2

1110196

 

 

 

دکتر حبیبی

چهارشنبه

18/4/99

12-10

7

سمینار1  (1110837 ) +  سمینار 2 ( 1110838 )

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتری میکروبیولوژی

رابطه انگل و میزبان

2

6104725

 

 

 

دکتر سیاوشی

شنبه

7/4/99

10-8

2

تکامل میکروارگانیسم ها

2

1110771

 

 

 

دکتر سیاوشی

شنبه

14/4/99

10-8

2

ایمنوپاتوژتز عفونت های میکروبی

2

1110772

 

 

 

دکترکاشف

چهارشنبه

18/4/99

10-8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم سلولی و مولکولی

مباحث ویژه سلولی و ملکولی

2

1110789

 

 

 

دکتر معتمد - دکتر عرب نجفی

شنبه

7/4/99

12-10

5

 نانو زیست فناوری

2

 110758

 

 

 

دکترحبیبی

چهار شنبه

11/4/99

12-10

5

 فاکتورهای رونویسی انکوژنیک

2

1110794

 

 

 

 دکتر عرب نجفی

چهارشنبه

18/4/99

12-10

5

علوم جانوری بیو سیستماتیک

سازش زیستی

2

1110785

 

 

 

دکتر رحیمیان

شنبه

7/4/99

12-10

6

اکولوژی و تکامل رفتار

2

1110782

 

 

 

دکتر ندرلو

چهار شنبه

11/4/99

12-10

6

تکامل همراه

2

1110786

 

 

 

دکتر مرجان سیدی

چهارشنبه

18/4/99

12-10

6

 
 کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036
 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639     

کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187