برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول 1398-1397 برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول 1398-1397

برنامه درسی و امتحانی مقطع کارشناسی ارشد زیست شناسی نیمسال اول 1399-1398 (زمان آخرین تغییر: 98/07/03)


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی و بیو سیستماتیک

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

6104474

سه شنبه

12-10

2

 دکتر کاشف

شنبه

21/10/98

10-8

8

ژنتیک پروکاریوتها

2

6104712

چهارشنبه

12-10

2

دکتر مریم سیروسی

دوشنبه

23/10/98

10-8

8

بیو انفورماتیک

2

6104975

دوشنبه

12-10

204

دکتر مرعشی

چهارشنبه

25/10/98

10-8

8

بوم شناسی میکروارگانیسم ها

2

1110728

دوشنبه

3-1

2

دکتر محمدی پناه

شنبه

28/10/98

10-8

8

رده بندی  میکروارگانیسم ها

2

1110727

سه شنبه

10-8

2

دکتر آموزگار

دوشنبه

30/10/98

10-8

8

روشها در میکروبیولوژی

2

1110732

دو شنبه

5-3

2

دکتر عارفیان

چهارشنبه

2/11/98

10-8

8

علوم سلولی‌و‌ملکولی

زیست‌شناسی سلولی پیشرفته

2

1110748

چهارشنبه

3-1

4

دکتر صفریان

شنبه

21/10/98

10-8

7

زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته

2

1110749

سه شنبه

12-10

4

دکتر معتمد- دکتر عرب نجفی

دوشنبه

23/10/98

10-8

7

بیوشیمی کروماتین

2

6104193

دوشنبه

10-8

4

دکتر زرگر

چهارشنبه

25/10/98

10-8

7

مهندسی ژنتیک پیشرفته

2

1110797  

چهار شنبه

5-3

4

دکتر معتمد

دوشنبه

30/10/98

10-8

7

سمینار

2

610387

 

 

 

 

 

 

 

7

علوم گیاهی فیزیولوژی و سیستماتیک و بوم شناسی

سیستماتیک گیاهی پیشرفته

2

6104602

شنبه

10-8

هرباریوم

دکتر سلمکی

شنبه

21/10/98

10-8

2

بوم شناسی پوشش‌های گیاهی

2

1110752

شنبه

3-1

هرباریوم

دکتر عطار

دوشنبه

23/10/98

10-8

2

متابولیسم گیاهی

2

6104522

سه شنبه

10-8

4

دکتر حسن ابراهیم زاده-دکتر مهدیس ابراهیم زاده

چهارشنبه

25/10/98

10-8

2

جذب و انتقال در گیاهان

2

6104706

شنبه

12-10

2

دکتر نیکنام

شنبه

28/10/98

10-8

2

یاخته شناسی و بافت شناسی پیشرفته

2

1110826

یکشنبه

12-10

هرباریوم

دکتر زارع

دوشنبه

30/10/98

10-8

2

روشها و ابزار در فیزیولوژی -فیزولوژی

1+1

1110878

یکشنبه

3-1

هرباریوم

مهندس میرمعصومی-دکتر یزدانبخش

چهارشنبه

2/11/98

10-8

2

جغرافیای گیاهی – سیستماتیک و بوم ...

2

6104810

دوشنبه

10-8

هرباریوم

دکتر عطار

چهارشنبه

2/11/98

10-8

هرباریوم

علوم جانوری-بیو سیستماتیک  فیزیولوژی

بیو سیستماتیک جانوری -الزامی

2

6104769

یکشنیه

3-1

2

دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

شنبه

21/10/98

12-10

8

فیزیولوژی تولید مثل-الزامی

2

6104831

دو شنبه

5-3

4

دکتر علوی

دوشنبه

23/10/98

12-10

8

مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین-الزامی

2

6104785

یکشنبه

12-10

2

دکتر زینلی

چهارشنبه

25/10/98

12-10

8

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی -الزامی

2

6104710

یکشنبه

10-8

2

دکتر رضا یوف

شنبه

28/10/98

12-10

8

جغرافیای جانوری-بیو سیستماتیک

2

6104295

سه شنبه

12-10

273

دکتر رحیمیان

دوشنبه

30/10/98

12-10

8

روش تحقیق -بیو سیستماتیک

2

6104968

سه شنبه

3-1

2

 دکتر ندرلو – دکتر ملک

چهارشنبه

2/11/98

12-10

8

فیزیولوژی غشاء - فیزیولوژی

2

1110815

سه شنبه

12-10

5

دکتر عطاری

دوشنبه

30/10/98

12-10

4

ایندوکرینولوژی پیشرفته - فیزیولوژی

2

6104814

دو شنبه

3-1

5

دکتر عطاری-دکتر علوی

چهارشنبه

2/11/98

12-10

4

زیست فناوری میکروبی

زیت فناوری تخمیر

2

1110199

دوشنبه

10-8

6

دکتر حامدی

شنبه

21/10/98

12-10

7

زیست فناوری محیط زیست

2

1110235

سه شنبه

10-8

6

دکتر مقیمی

دوشنبه

23/10/98

12-10

7

بیوانفورماتیک ( 6104975)

2

1110233

دوشنبه

12-10

204

دکتر مرعشی

چهارشنبه

25/10/98

10-8

8

 روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110231

چهارشنبه

10-8

2

دکتر حامدی

شنبه

28/10/98

12-10

7

زیست فناوری دارویی

2

1110237

چهارشنبه

3-1

5

دکتر محمدی پناه

دوشنبه

30/10/98

12-10

7

مهندسی ژنتیک پروکاریوتها

2

1110197

سه شنبه

3-1

5

دکتر اسد

چهارشنبه

2/11/98

12-10

7

ژنتیک

ژنتیک ملکولی پیشرفته

2

1110119

سه شنبه

3-1

4

دکتر حسن زاده-دکتر اینانلو-دکترعرب نجفی

شنبه

21/10/98

10-8

4

ژنتیک تکوینی

2

6104839

دوشنبه

3-1

6

دکتر حسن زاده

دوشنبه

23/10/98

10-8

4

بیو انفورماتیک

2

6104975

دوشنبه

12-10

204

دکتر مرعشی

چهارشنبه

25/10/98

10-8

8

عوامل رونویسی سرطان زا

2

6104689

سه شنبه

5-3

4

دکتر عرب نجفی

شنبه

28/10/98

10-8

4

اپی ژنتیک در سلامت و بیماری

2

6104625

چهارشنبه

3-1

6

دکتر حسن زاده

دوشنبه

30/10/98

10-8

4

زیست شناسی سامانه ها

2

1110795

چهارشنبه

10-8

4

دکتر مرعشی

چهارشنبه

2/11/98

10-8

4

انسان شناسی زیستی

انسان شناسی زیستی و فرهنگی-الزامی

2

6104427

چهارشنبه

10-8

6

دکتر عسگری خانقاه

شنبه

21/10/98

12-10

2

مبانی ژنتیک انسان-الزامی

2

6104749

یکه شنبه

10-8

5

دکتر فرازمند

دوشنبه

23/10/98

12-10

2

زیست سنجی انسانی-الزامی

2

6104596

چهارشنبه

12-10

6

دکتر عسگری خانقاه

چهارشنبه

25/10/98

12-10

2

زمین شناسی کواترنر-اختیاری

2

6104633

دوشنبه

12-10

4

دکتر مدبری

شنبه

28/10/98

12-10

2

نظریه های انسان شناسی-اختیاری

2

6104638

دوشنبه

5-3

ع اجتماعی

دکتر انواری

دوشنبه

30/10/98

12-10

2

مبانی انسان شناسی – جبرانی-شهریه دار

2

6104781

دوشنبه

3-1

ع اجتماعی

دکتر انواری

چهارشنبه

2/11/98

12-10

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیست شناسی دریا

ویژگیهای زیستی دریاهای منطقه ای

2

1110249

شنبه

12-10

4

دکتر ساری

شنبه

21/10/98

10-8

6

ویژگیهای غیر زیستی دریاهای منطقه ای

2

1110250

دوشنبه

12-10

2

دکتر علیزاده

دوشنبه

23/10/98

10-8

6

اکوسیستم و مناطق حساس و ویژه ساحلی

2

1110253

شنبه

3-1

4

دکتر ندرلو

چهارشنبه

25/10/98

10-8

6

آلودگی های آبهای دریاهای منطقه ای

2

1110251

شنبه

10-8

4

دکتر ملک

شنبه

28/10/98

10-8

6

زیست شناسی بی مهره گان دریایی

2

1110136

شنبه

5-3

2

دکتر رحیمیان

دوشنبه

30/10/98

10-8

6

روش تحقیق

2

1110256

سه شنبه

3-1

2

دکتر ندرلو – دکتر ملک

چهارشنبه

2/11/98

12-10

8

 

 تمامی دانشجویان کلیه مقاطع می بایست کارگاه ایمنی در آزمایشگاه با  61040034  را حتما ( قبل از اتمام دروس نظری )  بگذرانند

 کد پایان نامه ارشد   6 واحد :  6120036  

برنامه درسی و امتحانی مقطع دکتری زیست شناسی نیمسال اول 1399-1398 (زمان آخرین تغییر: 98/07/03)


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی دکتری

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

چهارشنبه

12-10

273

دکتر محمدی پناه

شنبه

21/10/98

12-10

6

مهندسی ژنتیک میکروبی

2

1110770

سه شنبه

12-10

6

دکتر اسد

دوشنبه

23/10/98

12-10

6

بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته

2

1110767

سه شنبه

3-1

5

دکتر مقیمی – دکتر بخشنده

چهارشنبه

25/10/98

12-10

6

باکتری شناسی پیشرفته

2

6104722

چهارشنبه

10-8

5

دکتر سیاوشی

دوشنبه

30/10/98

12-10

6

روشها در میکروبیولوژی- فقط یک دانشجو

2

6104735

چهار شنبه

5-3

2

دکتر عارفیان

چهارشنبه

2/11/98

10-8

8

علوم سلولی و مولکولی دکتری

روشهای تعیین ساختار ماکرو ملکولها

2

 1110204

سه شنبه

10-8

5

دکتر زرگر

شنبه

21/10/98

12-10

5

ژئومیکس و پروتئومیکس

3

1110207

یکشنبه-چهارشنیه

12-10

5

دکتر معتمد – دکتر اینانلو

چهارشنبه

25/10/98

12-10

5

فرایندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوتها

3

6104980

شنبه-یکشنبه

3-1

5

دکتر عرب نجفی-دکتر صفریان

دوشنبه

30/10/98

12-10

5

علوم جانوری بیو سیستماتیک دکتری

تنوع زیستی

2

1110780

 شنبه

12-10

5

دکتر ندرلو

چهارشنبه

2/11/98

12-10

5

 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639   

کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187