برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه درسی و امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال اول 1402- 1401 (آخرین به روز رسانی 1401/07/04)

 نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی و بیماری زا

 

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

6104474

3شنبه

8-10

2

 دکتر سیاوشی

2شنبه

1401/10/26

10-12

2

 ژنتیک پروکاریوتها(تخصصی)

2

6104712

3شنبه

10-12

2

 دکتر عارفیان

شنبه

1401/10/24

10-12

2

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110728

2شنبه

13-15

آمفی میکروب

 دکتر آموزگار

2شنبه

1401/11/3

10-12

2

 رده بندی  میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110727

2شنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر محمدی پناه

شنبه

1401/11/1

10-12

2

 روشها در میکروبیولوژی(تخصصی)

2

1110732

2شنبه

8-10

آمفی میکروب

 دکتر عارفیان- دکتر مقیمی

4شنبه

1401/10/28

13-15

2

 بیو انفورماتیک(تخصصی)

2

02-6104975

3شنبه

13-15

2

 دکتر سمانه ملک نیا

4شنبه

1401/11/5

13-15

2

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

 

 زیست‌شناسی سلولی پیشرفته(اصلی)

2

1110748

4شنبه

8-10

4

 دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

1شنبه

1401/10/25

10-12

7

 زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته(اصلی)

2

1110749

3شنبه

10-12

4

 دکتر معتمد– دکتر عرب نجفی

4شنبه

1401/11/5

13-15

6

 بیوشیمی کروماتین(اختیاری)

2

6104193

3شنبه

13-15

4

 دکتر زرگر

3شنبه

1401/10/27

10-12

7

 ژنتیک ملکولی انسان(اختیاری)

2

1110476

4شنبه

10-12

6

 دکتر اینانلو

شنبه

1401/11/1

10-12

7

 آنزیم شناسی(اختیاری)

2

1110240

3شنبه

8-10

4

 دکتر حبیبی رضائی

2شنبه

1401/11/3

13-15

6

علوم گیاهی فیزیولوژی ، سیستماتیک و بوم شناسی

 

 سیستماتیک گیاهی پیشرفته(تخصصی)

2

6104602

1شنبه

10-12

هرباریوم

 دکتر سلمکی

2شنبه

1401/10/26

13-15

8

 متابولیسم گیاهی(تخصصی)

2

6104522

1شنبه

8-10

هرباریوم

 دکتر نیکنام- دکتر مهدیس ابراهیم زاده

شنبه

1401/11/1

8-10

7

 جذب و انتقال در گیاهان(تخصصی)

2

6104706

2شنبه

8-10

هرباریوم

 دکتر نیکنام

شنبه

1401/10/24

13-15

8

 یاخته شناسی و بافت شناسی پیشرفته(تخصصی)

2

1110826

2شنبه

10-12

هرباریوم

دکتر زارع

4شنبه

1401/10/28

10-12

8

 بوم شناسی پوششهای گیاهی-فیزیولوژی(اختیاری)

2

1110752

2شنبه

13-15

هرباریوم

دکتر مهدیقلی- دکتر فلاحتی عنبران

3شنبه

1401/11/4

10-12

8

 جغرافیای گیاهی – سیستماتیک (اختیاری)

2

6104810

3شنبه

8-10

هرباریوم

دکتر عطار

4شنبه

1401/11/5

13-15

7

 روشها و ابزار در فیزیولوژی -فیزولوژی(اختیاری)

1+1

1110878

3شنبه

10-12

هرباریوم

مهندس میرمعصومی-دکتر احمدی سخا

4شنبه

1401/11/5

13-15

8

علوم جانوری-بیو سیستماتیک ، فیزیولوژی ، تکوینی

 

 بیوسیستماتیک جانوری (الزامی)

2

6104769

1شنبه

8-10

4

 دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

2شنبه

1401/11/3

13-15

7

 فیزیولوژی تولید مثل(الزامی)

2

6104831

2شنبه

15-17

4

 دکتر علوی

شنبه

1401/10/24

13-15

7

 مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین(الزامی)

2

6104785

1شنبه

10-12

2

 دکتر زینلی

4شنبه

1401/11/5

10-12

2

 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (الزامی)

2

6104710

شنبه

8-10

4

 دکتر رضا یوف

شنبه

1401/11/1

13-15

2

 روش تحقیق -بیو سیستماتیک(اختیاری)

2

6104968

2شنبه

10-12

4

 دکتر ندرلو – دکتر ملک

2شنبه

1401/10/26

13-15

2

 جغرافیای جانوری-بیوسیستماتیک(اختیاری)

2

6104295

شنبه

10-12

4

 دکتر رحیمیان

4شنبه

1401/10/28

10-12

7

 فیزیولوژی غشاء - فیزیولوژی (اختیاری)

2

1110815

شنیه

10-12

2

 دکتر عطاری

4شنبه

1401/10/28

10-12

2

فیزیولوژی عصب وعضله-فیزیولوژی(اختیاری)

2

6104816

2شنبه

10-12

2

 دکتر سرداری

2شنبه

1401/10/26

8-10

204

 ژنتیک تکوینی - تکوین(اختیاری)

2

01-6104839

شنبه

10-12

6

 دکترحسین

4شنبه

1401/10/28

10-12

6

 جنین شناسی مقایسه ای- تکوینی(اختیاری)

2

6104708

2شنبه

10-12

6

 دکتر کهتری

2شنبه

1401/10/26

8-10

100

ژنتیک

 

 ژنتیک ملکولی پیشرفته(تخصصی)

2

1110119

3شنبه

13-15

6

 دکتر حسن زاده- دکترعرب نجفی

3شنبه

1401/11/4

13-15

7

 ژنتیک تکوینی(تخصصی)

2

6104839

4شنبه

8-10

6

 دکتر حسن زاده

4شنبه

1401/10/28

13-15

6

 ژنتیک ملکولی انسان(تخصصی)

2

1110476

4شنبه

10-12

6

 دکتر اینانلو

شنبه

1401/11/1

10-12

7

 عوامل رونویسی سرطان زا(اختیاری)

2

6104689

4شنبه

13-15

6

 دکتر عرب نجفی

1شنبه

1401/11/2

13-15

7

 ژنتیک  رفتار(اختیاری)

2

6104147

3شنبه

10-12

6

 دکتر اینانلو

2شنبه

1401/10/26

10-12

7

انسان شناسی زیستی

 

انسان شناسی زیستی و فرهنگی (اصلی)

1+1

6104427

3شنبه

10-12

5

 دکتر زهره انواری

شنبه

1401/10/24

10-12

6

 فیزیولوژی و آناتومی انسان (اصلی)

2

6104608

1شنبه

13-15

5

 دکترزینلی– دکترساری– دکترسرداری

2شنبه

1401/10/26

10-12

6

 مبانی ژنتیک انسان (اصلی)

2

6104749

3شنبه

8-10

5

 دکتر فرازمند

4شنبه

1401/10/28

8-10

204

 زمین شناسی کوارترنر (اختیاری)

2

6104633

2شنبه

10-12

5

 دکتر سروش مدبری

شنبه

1401/11/1

8-10

2

 باستان شناسی پیش از تاریخ (اختیاری)

2

6104619

3شنبه

13-15

5

 دکتر حامد وحدتی

2شنبه

1401/11/3

10-12

6

 زیست شناسی مولکولی و تکامل(اختیاری)

2

6104799

2شنبه

17-15

5

 دکتر الهه الهی - دکتر اینانلو

4شنبه

1401/11/5

10-12

204

 مبانی انسان شناسی (جبرانی)

2

6104781

1شنبه

10-12

علوم اجتماعی

 دکتر زهره انواری

3شنبه

1401/10/27

10-12

100

 زیست شناسی عمومی(جبرانی)

2

6104806

2شنبه

8-10

5

 دکتر الهی- دکتر ساری- دکتر فرازمند – دکتر ندرلو

1شنبه

1401/10/25

8-10

100

زیست فناوری میکروبی

 

 زیست فناوری تخمیر(اصلی)

2

1110199

1شنبه

8-10

آمفی میکروب

 دکتر حامدی

شنبه

1401/10/24

10-12

8

 روشها در زیست فناوری(اصلی)

2

1110232

1شنبه

13-15

2

 دکتر عارفیان - دکتر مقیمی

2شنبه

1401/11/3

10-12

8

 روش پژوهش و طراحی آزمایش(اصلی)

2

1110231

4شنبه

8-10

آمفی میکروب

 دکتر حامدی

4شنبه

1401/11/5

10-12

8

 زیست فناوری دارویی(اختیاری)

2

1110237

4شنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر محمدی پناه

2شنبه

1401/10/26

10-12

8

 مهندسی ژنتیک پروکاریوتها(اصلی)

2

1110197

3شنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر عارفیان

شنبه

1401/11/1

8-10

8

 زیست فناوری قارج ها(اختیاری)

2

1110239

2شنبه

15-17

آمفی میکروب

 دکتر مقیمی

4شنبه

1401/10/28

13-15

8

 سمینار 1

1

1110837

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترمقیمی

 

 

 

 

سمینار 2

1

1110838

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترمقیمی

 

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

 

 سلولهای بنیادی و تکوین- الزامی

2

6104395

شنبه

15-17

2

 دکتر زینلی

شنبه

1401/10/24

10-12

7

 مبانی پزشکی بازساختی- الزامی

2

6104401

3شنبه

15-17

2

 دکتر کهتری- دکتر سیدجعفری- دکتر  کبیری

2شنبه

1401/10/26

13-15

7

 مهندسی ژنتیک یوکاریوتها- الزامی

2

6104406

2شنبه

10-12

204

 دکتر اینانلو

4شنبه

1401/10/28

13-15

7

 نانوفناوری در زیست پزشکی- الزامی

2

6104419

شنبه

8-10

2

 دکتر حسین مهدوی(شیمی)

شنبه

1401/11/1

13-15

7

 ایمونولوژی سلولی- الزامی

2

6104807

شنبه

13-15

2

 دکتر عارفیان

4شنبه

1401/11/5

10-12

7

کشت سلول و بافت جانوری- اختیاری

2

6104819

2شنبه

13-15

2

دکتر بخشنده75%- دکتر حسین 25%

2شنبه

1401/11/2

10-12

7

میکروبیولوژی دکتری

 

 بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته 

2

1110767

1شنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر مقیمی

1شنبه

1401/11/2

10-12

2

 بیوانفورماتیک (1110233)

2

6104975-01

3شنبه

17-15

آمفی میکروب

 دکتر سمانه ملک نیا

1شنبه

1401/10/25

10-12

2

 مهندسی ژنتیک میکروبی

2

1110770

3شنبه

8-10

هماهنگی با استاد

 دکتر عارفیان

3شنبه

1401/10/27

13-15

2

 زیست شناسی آرکی ها

2

1110769

1شنبه

13-15

آمفی میکروب

 دکتر آموزگار

3شنبه

1401/11/4

13-15

2

علوم جانوری بیوسیستماتیک دکتری

 

 سازش زیستی

2

1110785

1شنبه

13-15

6

 دکتر رحیمیان

1شنبه

1401/10/25

13-15

8

 رده بندی های معاصر

2

6104993

2شنبه

8-10

4

 دکترساری-دکترمرجان سیدی

3شنبه

1401/10/27

10-12

6

 روشها در بیو سیستماتیک

2

1110781

3شنبه

8-10

6

 دکتر ساری-دکترملک-دکترمرجان سیدی- دکترندرلو

4شنبه

1401/11/5

10-12

8

 تنوع زیستی

2

1110780

1شنبه

10-12

6

 دکتر ندرلو75%- دکتر ملک25%

1شنبه

2/11/104

13-15

8

علوم جانوری سلولی تکوینی دکتری

 

 پیام رسانی سلولی درتکوین و بیماریها

2

6104186

4شنبه

8-10

2

 دکتر حسین

3شنبه

1401/10/27

13-15

6

 مهندسی سلول و بافت

2

1110339

شنبه

15-17

4

 دکتر کهتری

1شنبه

1401/10/25

10-12

6

 زیست شناسی سلولهای بنیادی

2

1110343

4شنبه

10-12

2

 دکتر زینلی

3شنبه

1401/11/4

10-12

6

 مباحث ویژه در زیست شناسی سلولی و تکوینی

2

1110153

شنبه

13-15

4

 دکتر اینانلو- دکتر خویی- دکترتفرشی

1شنبه

1401/11/2

10-12

6

علوم سلولی ‌و‌ ملکولیدکتری

 

 

 ژنومیکس و پروتئومیکس

 

3

1110207

1شنبه

10-12

6

 

 دکتر امینی نسب- دکتر اینانلو

شنبه

1401/11/1

13-15

8

2شنبه

13-15

 

 فرایندهای سلولی و ملکولی در یوکاریوتها

 

3

6104980

1شنبه

13-15

4

 

 دکتر عرب نجفی- دکتر شاه حسینی

1شنبه

1401/10/25

13-15

7

3شنبه

15-17

 روشهای تعیین ساختار ماکرو ملکولها

2

1110204

2شنبه

10-12

آز. دکترزرگر

 دکتر زرگر

3شنبه

1401/10/27

10-12

2

 فاکتورهای رونویسی انکوژنیک

2

1110794

1شنبه

8-10

6

 دکتر عرب نجفی

3شنبه

1401/11/4

10-12

2

سیستماتیک گیاهی-دکتری

 

 آرایه شناسی ملکولی گیاهی

2

1110513

1شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر سلمکی

1شنبه

1401/10/25

13-15

2

 تحلیل تبارزایشی در گیاهان

2

1110509

شنبه

10-12

هرباریوم

 دکتر زارع

3شنبه

1401/10/27

10-12

8

 گرده شناسی و بوم شناسی دیرینه

2

1110519

1شنبه

15-17

4

 دکتر آخانی-دکترجمالی

1شنبه

1401/11/2

10-12

8

 فلور جنگل های ایران

2

1110511

شنبه

8-10

هرباریوم

 دکتر عطار

3شنبه

1401/11/4

13-15

8

  سیتوژنتیک گیاهی

2

1110515

شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر بنایی مقدم

شنبه

1401/10/24

13-15

2

زیست فناوری میکروبی-دکتری

 

 مباحث ویژه در زیست فناوری میکروبی

2

1110227

3شنبه

13-15

آمفی میکروب

 دکتر بخشنده

2شنبه

1401/11/3

13-15

8

 مهندسی متابولیک سامانه ها

2

1110545

3شنبه

15-17

آمفی میکروب

 دکتر مقیمی- دکترهدی نوری

3شنبه

1401/10/27

13-15

8

 فرآوری زیست مواد در میکروارگانیسم ها

2

1110221

شنبه

13-15

6

 دکتر حامدی

1شنبه

1401/10/25

10-12

8

 بیوانفورماتیک پیشرفته

2

1110226

3شنبه

8-10

آمفی میکروب

 دکتر سمانه ملک نیا

شنبه

1401/11/1

10-12

8


 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639   

 کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187  

کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036