برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری زیست شناسی نیمسال اول 1401-1400 (زمان آخرین تغییر: 1400/08/29)


 نام درس

واحد

شماره

زمان ومکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

6104474

سه شنبه

10-11.30

4

 دکتر کاشف

شنبه

400/10/25

12-10

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها

2

6104474

سه شنبه

11.30-13

4

 دکتر کاشف

 

 

 

 ژنتیک پروکاریوت ها

2

6104712

سه شنبه

13-15

4

 دکتر اسد- دکتر فکری راد

2شنبه

400/10/27

12-10

 ژنتیک پروکاریوت ها

2

6104712

سه شنبه

15-17

4

 دکتر اسد- دکتر فکری راد

 

 

 

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها

2

1110728

شنبه

13-15

4

 دکتر مهرشاد

4شنبه

400/11/6

17-15

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها

2

1110728

دوشنبه

15-17

4

 دکتر مهرشاد

 

 

 

 رده بندی میکروارگانیسم ها

2

1110727

سه شنبه

8-10

4

دکتر آموزگار

2شنبه

400/11/4

15-13

 رده بندی میکروارگانیسم ها

2

1110727

چهارشنبه

8-10

4

دکتر آموزگار

 

 

 

 روش ها در میکروبیولوژی

2

1110732

دوشنبه

13-15

4

 دکتر عارفیان- دکتر مقیمی

شنبه

400/11/2

12-10

 روش ها در میکروبیولوژی

2

1110732

چهارشنبه

15-17

4

 دکتر عارفیان- دکتر مقیمی

 

 

 

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

 زیست‌شناسی سلولی پیشرفته

2

1110748

سه شنبه

10-11.30

5

 دکتر صفریان

2شنبه

400/10/27

15-13

 زیست‌شناسی سلولی پیشرفته

2

1110748

سه شنبه

11.30-13.00

5

 دکتر صفریان

 

 

 

 زیست‌شناسی ملکولی پیشرفته

2

1110749

سه شنبه

13-15

5

 دکتر معتمد– دکتر عرب نجفی

4شنبه

400/10/29

15-13

 زیست‌شناسی ملکولی پیشرفته

2

1110749

سه شنبه

15-17

5

 دکتر معتمد– دکتر عرب نجفی

 

 

 

 بیوشیمی کروماتین

2

6104193

دوشنبه

10-11.30

5

 دکتر زرگر

شنبه

400/11/2

15-13

 بیوشیمی کروماتین

2

6104193

دوشنبه

11.30-13

5

 دکتر زرگر

 

 

 

 بیوفیزیک سلولی

2

6104718

چهارشنبه

13-15

5

 دکتر امینی نسب

2شنبه

400/11/4

15-13

 بیوفیزیک سلولی

2

6104718

چهارشنبه

15-17

5

 دکتر امینی نسب

 

 

 

 آنزیم شناسی

2

1110240

یکشنبه

8-9.30

5

 دکتر حبیبی رضائی

شنبه

400/10/25

12-10

 آنزیم شناسی

2

1110240

یکشنبه

9.30-11

5

 دکتر حبیبی رضائی

 

 

 

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم شناسی

 سیستماتیک گیاهی پیشرفته

2

6104602

شنبه

10-8

هرباریوم

 دکتر سلمکی

شنبه

400/10/25

12-10

 سیستماتیک گیاهی پیشرفته

2

6104602

یکشنبه

15-13

هرباریوم

 دکتر سلمکی

 

 

 

 متابولیسم گیاهی

2

6104522

سه شنبه

10-8

2

 دکتر نیکنام- دکتر مهدیس ابراهیم زاده

2شنبه

400/10/27

12-10

 متابولیسم گیاهی

2

6104522

سه شنبه

13-10.30

2

 دکتر نیکنام- دکتر مهدیس ابراهیم زاده

 

 

 

 جذب و انتقال در گیاهان

2

6104706

شنبه

12-10

2

 دکتر نیکنام

4شنبه

400/10/29

12-10

 جذب و انتقال در گیاهان

2

6104706

دوشنبه

15-13

2

 دکتر نیکنام

 

 

 

 یاخته شناسی و بافت شناسی پیشرفته

2

1110826

دوشنبه

17-15

هرباریوم

دکتر زارع

شنبه

400/11/2

12-10

 یاخته شناسی و بافت شناسی پیشرفته

2

1110826

یکشنبه

10-8.30

 

10.00-8.30

هرباریوم

دکتر زارع

 

 

 

 بوم شناسی پوشش های گیاهی

2

1110752

دوشنبه

10-8

هرباریوم

 دکتر مهدیقلی- دکتر فلاحتی

4شنبه

400/11/6

15-13

 بوم شناسی پوشش های گیاهی

2

1110752

دوشنبه

11.30-10

هرباریوم

 دکتر مهدیقلی- دکتر فلاحتی

 

 

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک- فیزیولوژی

 بیوسیستماتیک جانوری - الزامی

2

6104769

شنبه

10-11.30

2

 دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

شنبه

400/10/25

12-10

 بیوسیستماتیک جانوری - الزامی

2

6104769

شنبه

11.30-13

2

 دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

 

 

 

 فیزیولوژی تولید مثل- الزامی

2

6104831

دو شنبه

15-17

2

 دکتر علوی

2شنبه

400/10/27

15-13

 مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین-الزامی

2

6104785

یکشنبه

13-15

2

 دکتر زینلی

4شنبه

400/10/29

12-10

 مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین-الزامی

2

6104785

یکشنبه

15-17

2

 دکتر زینلی

 

 

 

 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی -الزامی

2

6104710

یکشنبه

12-10

2

 دکتر رضایوف

شنبه

400/11/2

10-8

 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی -الزامی

2

6104710

دوشنبه

10.30-12

2

 دکتر رضایوف

 

 

 

 روش تحقیق -اختیاری

2

6104968

سه شنبه

15-13

6

 دکتر ندرلو – دکتر ملک

4شنبه

400/11/6

15-13

 روش تحقیق -اختیاری

2

6104968

سه شنبه

17-15

6

 دکتر ندرلو – دکتر ملک

 

 

 

زیست فناوری میکروبی

 زیست فناوری تخمیر

2

1110199

دوشنبه

7-8.30

2

 دکتر حامدی

2شنبه

400/10/27

12-10

 زیست فناوری تخمیر

2

1110199

دوشنبه

8.30-10

2

 دکتر حامدی

 

 

 

 روش ها در زیست فناوری

2

1110232

دوشنبه

13-15

5

 دکتر مقیمی – دکتر عارفیان

4شنبه

400/10/29

12-10

 روش ها در زیست فناوری

2

1110732

چهارشنبه

15-17

4

 دکتر عارفیان- دکتر مقیمی

 

 

 

 روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110231

چهارشنبه

7-8.30

4

 دکتر حامدی

شنبه

400/11/2

12-10

 روش پژوهش و طراحی آزمایش

2

1110231

چهارشنبه

8.30-10

4

 دکتر حامدی

 

 

 

 زیست فناوری دارویی

2

1110237

چهارشنبه

13-15

4

 دکتر محمدی پناه

4شنبه

400/11/6

12-10

 زیست فناوری دارویی

2

1110237

چهارشنبه

15-17

4

 دکتر محمدی پناه

 

 

 

 مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها

2

1110197

چهار شنبه

10-11.30

4

 دکتر اسد- دکتر فکری راد

2شنبه

400/11/4

12-10

 مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها

2

1110197

چهار شنبه

11.30-13

4

 دکتر اسد- دکتر فکری راد

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

 سلول های بنیادی و تکوین- الزامی

2

6104395

چهارشنبه

10-12

6

 دکتر زینلی

شنبه

400/11/2

15-13

 سلول های بنیادی و تکوین- الزامی

2

6104395

چهارشنبه

13-15

6

 دکتر زینلی

 

 

 

 مبانی پزشکی بازساختی- الزامی

2

6104401

سه شنبه

13-15

6

 دکتر کهتری- دکتر سیدجعفری- دکتر کبیری- دکتر بخشنده

شنبه

400/10/25

15-13

 مبانی پزشکی بازساختی- الزامی

2

6104401

سه شنبه

15-17

6

 دکتر کهتری- دکتر سیدجعفری- دکتر کبیری- دکتر بخشنده

بسته به نظر استاد، کلاس های جبرانی این درس در بازه 13 الی 19 برگزار خواهند شد.

 مبانی پزشکی بازساختی- الزامی

2

6104401

سه شنبه

17-19

6

 دکتر کهتری- دکتر سیدجعفری- دکتر کبیری- دکتر بخشنده

 مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها- الزامی

2

6104406

شنبه

10-12

6

 دکتر اینانلو

1شنبه

400/11/3

12-10

 مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها- الزامی

2

6104406

شنبه

13-15

6

 دکتر اینانلو

 

 

 

 نانوفناوری در زیست پزشکی- الزامی

2

6104419

شنبه

8-10

6

 دکتر نادری سهی

4شنبه

400/10/29

12-10

 نانوفناوری در زیست پزشکی- الزامی

2

6104419

شنبه

17-19

6

 دکتر نادری سهی

 

 

 

 ایمونولوژی سلولی- الزامی

2

6104807

یکشنبه

13-15

6

 دکتر عارفیان

3شنبه

400/11/5

15-13

 ایمونولوژی سلولی- الزامی

2

6104807

یکشنبه

15-17

6

 دکتر عارفیان

 

 

 

میکروبیولوژی دکتری

 میکروبیولوژی دریا 

2

6104843

یکشنبه

10-8

5

 دکتر محمدی پناه

1شنبه

400/10/26

12-10

 بیوانفورماتیک ( 6104975)

2

1110233

سه شنبه

15-17

2

 دکتر مهرشاد

3شنبه

400/10/28

15-13

 باکتری شناسی پیشرفته

2

6104722

شنبه

13-15

5

 دکتر کاشف

1شنبه

400/11/3

12-10

 زیست شناسی آرکی ها

2

1110769

یکشنبه

12-10

5

 دکتر آموزگار

3شنبه

400/11/5

12-10

علوم جانوری بیوسیستماتیک دکتری

 سازش زیستی

2

1110785

دوشنبه

17-15

6

 دکتر رحیمیان- دکتر ساری

1شنبه

400/10/26

12-10

 اکولوژی و تکامل رفتار

2

1110782

شنبه

17-15

4

 دکتر ندرلو

3شنبه

400/10/28

12-10

 تکامل همراه

2

1110786

چهارشنبه

12-10

5

 دکتر سیدی

1شنبه

400/11/3

12-10

 تنوع زیستی

2

1110780

دوشنبه

15-13

6

 دکتر ملک- دکتر ندرلو

3شنبه

400/11/5

12-10

علوم سلولی ‌و‌ ملکولیدکتری

 

 ژنومیکس و پروتئومیکس

 

3

1110207

چهارشنیه

12-10

5

 

 دکتر معتمد- دکتر اینانلو

3شنبه

400/10/28

12-10

چهارشنیه

15-13

 

 فرایندهای سلولی و ملکولی در یوکاریوت ها

 

3

6104980

یکشنبه

13-15

5

 

 دکتر عرب نجفی- دکتر شاه حسینی

شنبه

400/11/2

15-13

سه شنبه

10-12

 روش های تعیین ساختار ماکرو ملکول ها

2

1110204

سه شنبه

10-8

5

 دکتر زرگر

2شنبه

400/11/4

12-10

 زیست شناسی RNA

2

1110790

یکشنبه

10-12

5

 دکتر حسن زاده

4شنبه

400/11/6

15-13

سیستماتیک گیاهی-دکتری

 آرایه شناسی ملکولی گیاهی

2

1110513

شنبه

10-12

هرباریوم

 دکتر سلمکی

2شنبه

400/10/27

12-10

 تحلیل تبارزایشی در گیاهان

2

1110509

یکشنبه

10-12

هرباریوم

 دکتر زارع

4شنبه

400/10/29

12-10

 ژئوبوتانی بیابان های ایران

2

1110512

یکشنبه

15-17

4

 دکتر آخانی

1شنبه

400/11/3

12-10

 فلور جنگل های ایران

2

1110511

شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر عطار

3شنبه

400/11/5

15-13

زیست فناوری میکروبی-دکتری

 مباحث ویژه در زیست فناوری میکروبی

2

1110227

شنبه

10-8

4

 دکتریزدیان- دکتر بخشنده

4شنبه

400/10/29

12-10

 مهندسی متابولیک سامانه ها

2

1110545

سه شنبه

17-15

6

 دکتر مقیمی- دکتر نوری

1شنبه

400/10/26

12-10

 فرآوری زیست مواد در میکروارگانیسم ها

2

1110221

شنبه

15-13

6

 دکتر حامدی

1شنبه

400/11/3

12-10

 مباحث مهندسی برای زیست فناوری

2

1110224

دوشنبه

17-15

5

 دکتر بزرگ

4شنبه

400/11/6

12-10


 

تمامی دانشجویان کلیه مقاطع می بایست کارگاه ایمنی در آزمایشگاه با کد 6120034  را حتما ( در نیمسال اول تحصیلی )  بگذرانند .

کد پایان نامه دکتری 22 واحد :  6104639

کد پایان نامه دکتری  زیست فناوری  18 واحد :  1110187

کد پایان نامه ارشد   6 واحد :  6120036 

کد کارگاه ایمنی در آزمایشگاه: 6120034