برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی دوره کارشناسی نیمسال دوم 1400-1399دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

4-6

2-4

10-12

8-10

ایام

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

زیست فناوری جانوری

 گیاهان دارویی – اختیاری گیاهی

اندیشه اسلامی 1 ( 03 )

از جنین شناسی جانوری

کارگاه آمار زیستی (01)

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 3

مبانی مهندسی زنتیک – زیست فناوری

مبانی مهندسی ژنتیک – اختیاری میکروب

اندیشه اسلامی 1 ( 02 )

آز سیستماتیک گیاهی 3

آز بیوشیمی متابولیسم ( 02 ) (13-16)

آز فیزیولوژی اعصاب و غدد ( 02)

آز شیمی آلی 1 ( 02 )

آز سیستماتیک گیاهی 1 (12-14)

شیمی عمومی 2

ویروس شناسی

سیستماتیک گیاهی 1

سیستماتیک گیاهی 3

اندیشه اسلامی 1 ( 01 )

آز بیوشیمی متابولیسم ( 01 )(10-13)

آز فیزیولوژی اعصاب و غدد ( 01)

آز کشت سلول و بافت ( 01)

آز شیمی آلی 1 ( 01 )(12-14)

ریاضی عمومی 2

ژنتیک پایه ( 01 )

باکتری شناسی پزشکی 2

زیست فناوری میکروبی

فیزیولوژی اعصاب و غدد

 

شنبه

مبانی فیزیولوژی جانوری

مبانی روش های سلولی و ملکولی-اختیاری سلولی

از جلبک شناسی

کارگاه آمار زیستی (02)

 

شیمی آلی 1

حشره شناسی

میکروبیولوزی عذایی

فیزیولوزی سلول

ژنتیک انسانی- اختیاری سلولی

آز مبانی فیزیولوژی جانوری ( 02 )

آز بیوشیمی متابولیسم(03) (13-16)

آز کشت سلول و بافت (02 )

 

بیوشیمی متابولیسم (01 )

بیوشیمی متابولیسم  (02)

بیوشیمی متابولیسم  (03)

اکولوژی عمومی

کشت سلول و بافت

آز مبانی فیزیولوژی جانوری (01)

آز ژنتیک پایه  ( 02 )

آز شیمی آلی 1 ( 04 )

آز شیمی آلی 1 ( 05 )(12-14)

آز بیوشیمی متابولیسم(03)(10-13)

آز فیزیولوژ ی گیاهی 2( 12-14)

ژنتیک پایه( 02 )

زیست شناسی جانوری

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

رفتار شناسی جانوری ( اختیاری جانوری )

آز ژنتیک پایه ( 01 )

آز شیمی آلی 1 ( 03 )

 

یک شنبه

ویروس شناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تجاری سازی در زیست فناوری- اختیاری زیست فناوری

آز زیست شناسی جانوری (02)

کارگاه آمار زیستی (03)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری(05)

 

 

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی میکروبی

فیزیولوژی اعصاب و غدد

جانورشناسی مهره داران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( 02)

   آز بیوشیمی متابولیسم(05)(13-16)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری( 04 )

از میکروبیولوژی غذایی

آز زیست شناسی جانوری (01)

آز ریخت شناسی و تشریح گیاهی

 

شیمی عمومی 2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( 01 )

آز بیوشیمی متابولیسم(04) (10-13)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری(03 )

آز فیزیولوژی میکروبی ( 01 )

از ژنتیک پایه ( 04 )

آز جانورشناسی مهره داران (01)

ریاضی عمومی 2

ژنتیک پایه ( 01 )

زیست فناوری میکروبی

زیست شناسی پرتوی

آز زنتیک پایه ( 03 )

دوشنبه

مبانی فیزیولوژی جانوری

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

بوم شناسی و تکامل

زیست فناوری نفت – اختیاری زیست فناوری

آز جانورشناسی مهره داران (02)

شیمی آلی 1

مبانی فیزیولوژی گیاهی

مبانی بیوانفورماتیک ( سلولی و زیست فناوری )

مبانی بیوانفورماتیک – اختیاری میکروب

تنوع زیستی  -  اختیاری گیاهی

آز ژنتیک پایه  (06)

 

بیوشیمی متابولیسم (01)

بیوشیمی متابولیسم (02)

بیوشیمی متابولیسم (03)

اکولوژی عمومی

قارچ شناسی

جنین شناسی جانوری

از ژنتیک پایه ( 05)

کارگاه آمار زیستی (04) 12-2)

ژنتیک پایه( 02 )

زیست شناسی جانوری

مباحثی در زنتیک

رفتار شناسی جانوری - اختیاری جانوری

 

 

سه شنبه

متون تخصصی سلولی-  اختیاری سلولی

آ ز مبانی فیزیولوزی گیاهی (04)

آز قارچ شناسی  ( 02 )

 

 

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی میکروبی

جانورشناسی مهره داران

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی( 03 )

آز قارچ شناسی  ( 01 )

آز باکتری شناسی پزشکی 2

فیزیولوژی گیاهی 2

آمار زیستی

آز ژنتیک پایه (07)

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی ( 02)

 

 

 

باکتری شناسی پزشکی 2

زیست شناسی پرتوی

جلبک شناسی

تمایز سلول های جانوری- اختیاری جانوری

کارگاه آمار زیستی (05)

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی (01 )

آز فیزیولوژی میکروبی ( 02)

چهارشنبه

 

آز زیست فناوری میکروبی

آز مبانی مهندسی ژنتیک (02)

آز مبانی مهندسی ژنتیک (01)

پنج شنبه

 

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دانشکده زیست شناسی دوره کارشناسی

ایام هفته

8-10

10-12

1-3

3-5

پنج شنبه

99/10/25

اندشه اسلامی 2

اندیشه اسلامی 1

آشنایی با ارزش های دفاع مقدس

زبان انگلیسی

مهارت های زندگی

 

شنبه   

99/10/27

مبانی زیست شناسی تکوینی

زیست شناسی انگل ها

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 1

بیوفیزیک

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی

مبانی نانو بیوتکنولوژی

دوشنبه   

99/10/29

میکروبیولوژی محیطی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

 

مبانی فناوری سلول های بنیادی

زیست فناوری غذایی

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

سه شنبه  

99/10/30

باکتری شناسی پزشکی 1

بیوشیمی ساختار ( 01 و 02 و03 )

زیست شناسی سلولی و ملکولی 2

مهندسی بیوشیمی

چهارشنبه

99/11/1

سیستماتیک گیاهی 2

بافت شناسی جانوری

فیزیولوژی مقایسه ای

زیست فناوری پزشکی

میکروبیولوژی صنعتی

گیاهان دارویی

پنج شنبه

99/11/2

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

تاریخ فرهنک و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دانش خانواده و جمعیت

کلیات حقوق شهروندی

 

شنبه   

99/11/4

فرایند تولید در مقیاس وسیع

ژنتیک ملکولی ( 01 و 02 )

زیست شناسی میکروبی

ساختار تنوع میکروبی

مبانی مهندسی ژنتیک

مبانی زیست فناوری جانوری

یکشنبه   

99/11/5

زیست فناوری گیاهی

 

فیزیولوژی گیاهی 1

فیزیولوژی گیاهی 3

دو شنبه

99/11/6

تکامل

اپی ژنتیک

برنامه نویسی و ساختار داده ها

زیست فناوری محیطی

زیست شناسی ماهیان

سه شنبه

99/11/7

اکولوژی گیاهی

جانورشناسی بی مهره گان

کشت سلول و بافت گیاهی

شیمی آلی 2

زیست مواد و مهندسی بافت

ویروس شناسی پزشکی

چهارشنبه  

99/11/8

فیزیولوژی دستگاهها

تمایز سلول های جانوری

 

اصول و روشهای رده بندی گیاهان

متون تخصصی سلولی

ایمنی شناسی

 

پنج شنبه

99/11/9

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اخلاق اسلامی

آئین زندگی ( اخلاق کاربردی )

زبان فارسی

مبانی کارآفرینی

 

 
مقررات مربوط به امتحانات
  • حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر
  • همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.
  • داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.
  • همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.
  • رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.

 

 

ایام هفته

8-10

10-12

1-3

3-5

شنبه   

99/11/18

 

ریاضی عمومی 1

 

 

سه شنبه 

99/11/21

 

فیزیک عمومی 1

 

 

پنج شنبه

99/11/23

 

زبان فارسی

 

 

شنبه

99/11/25

 

شیمی عمومی 1

 

 

دوشنبه

99/11/27

 

ساختار تنوع جانوری

 

 

چهارشنبه   

99/11/29

 

ساختار تنوع گیاهی

 

 

چهارشنبه  

99/11/29

 

زیست شناسی گیاهی