برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی دانشکده زیست شناسی – دوره کارشناسی – نیمسال اول 1399-1398 (زمان آخرین تغییرات: 98/07/03)

ج: جانوری؛ ز-ف: زیست فناوری؛ س-م: سلولی–مولکولی؛ گ: گیاهی؛ م: میکروبیولوژی

کلاس

 

3-5

کلاس

1-3

کلاس

10-12

کلاس

8-10

ایام

204

100

-

112

273

کلاس 4

 

 

 

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 2

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

فرآیند تولید در مقیاس وسیع

اندیشه اسلامی 1 (03)  - ریاضی  98

زیست شناسی ماهیان

آز فیزیک  عمومی  1 (02)   ج 98

آز شیمی عمومی  1 (02)    ف 98

آز سیستماتیک گیاهی 2

آز باکتری شناسی پزشکی 1

204

؟

100

112

331

273

 

 

 

 

 

بیوشیمی ساختار   (01)

بیوشیمی ساختار  (02)

بیوشیمی ساختار  (03)

مبانی زیست شناسی تکوینی

زیست شناسی انگل ها

اندیشه اسلامی 1 (02)  (گ – 98)

آز شیمی عمومی  1 (01)   مشترک

آز ژنتیک ملکولی (01)

آز زیست شناسی میکروبی   (02)

 

331

هرباریوم

112

204

273

 

 

 

 

 

 

 

شیمی آلی 2

سیستماتیک گیاهی (2)

اصول روشهای رده بندی گیاهان

باکتری شناسی پزشکی 1

اندیشه اسلامی 1  (01)

آز بافت شناسی جانوری (02)

آز فیزیک  عمومی  1  (01)  مشترک

آز زیست شناسی میکروبی   (01)

آز شیمی آلی 1 (01)

100

112

204

331

273

ریاضی عمومی  1

ژنیتک ملکولی  (01)

زیست شناسی سلولی ملکولی 1

جانورشناسی بی مهرگان

برنامه نویسی و ساختار داده ها

آز بافت شناسی جانوری (01)

 

 

شنبه

204

112

331

273

 

 

 

 

مهندسی بیوشیمی

تکامل

زیست شناسی گیاهی

اندیشه اسلامی 1 (04) – زمین شناسی 98

آز شیمی عمومی 1 (03) م 98

کارگاه آمار زیستی  (02)

آز شیمی آلی  1 (02)

0 1-4)

100

331

204

112

273

 

ساختار تنوع جانوری

زیست شناسی تکوینی گیاهی

مبانی بیوانفورماتیک

مبانی نانو بیوتکنولوژی

زبان فارسی

ازژنتیک ملکولی(04)

آز بیوشیمی ساختار  (02)

آز ساختار تنوع گیاهی (01)  ج 98

آز ساختار تنوع میکروبی  (02)

کارگاه آمار زیستی (01)

100

331

112

204

273

 

 

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی

ساختار تنوع  گیاهی

آمار زیستی

اپی ژنتیک

روش ها در زیست شناسی جانوری

آز ژنتیک ملکولی (03)

آز زیست شناسی میکروبی  (03)

آز زیست شناسی گیاهی (01) ف 98

112

100

204

273

331

 

 

 

ژنتیک ملکولی (02)

فیزیک عمومی 1

زیست فناوری پزشکی

مبانی زیست فناوری جانوری

گیاهان داریی

آز بیوشیمی ساختار  (01)

آزژنتیک ملکولی (02)

آز ساختار تنوع میکروبی (01)

یکشنبه

331

100

-

204

112

273

 

 

 

 

زیست شناسی گیاهی

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

زیست شناسی سلولی و ملکولی 2

بافت شناسی جانوری

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آز شیمی  عمومی  1 (04) ج 98

آز ساختار تنوع جانوری (01) مشترک

 

 

112

؟

100

204

331

-

273

 

 

 

 

بیوشیمی ساختار   (01)

بیوشیمی ساختار  (02)

بیوشیمی ساختار  (03)

بیوفیزیک

مبانی فناوری سلول های بنیادی (فناوری

 سلول های بنیادی)

تاریخ فرهنگ  و تمدن اسلامی  (02)

آز ژنتیک ملکولی (06)

آز ساختار تنوع گیاهی (02) مشترک

کارگاه امار زیستی (05)

100

273

204

 

 

 

شیمی عمومی  1

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی  (01)

بیوانفورماتیک (ارشد)

آزبیوشیمی ساختار   (04)

آز ژنتیک ملکولی(05)

آز زیست شناسی انگل ها

کارگاه امار زیستی (04)

100

112

204

331

273

ریاضی عمومی  1

ژنتیک ملکولی (01)

زیست شناسی سلولی ملکولی1  

جانور شناسی بی مهرگان

تمایز سلول های جانوری

آز بیوشیمی ساختار   (03)

کارگاه امار زیستی (03)

دوشنبه

204

112

331

 

 

 

 

 

مهندسی بیوشیمی

تکامل

زیست فناوری گیاهی

از فیزیک  عمومی 1 (03)  ف 98

آز شیمی آلی 2 (02)

آز ساختار و تنوع جانوری (03) س 98

 

 

 

100

112

331

204

273

 

 

 

 

 

 

ساختار تنوع جانوری

فیزیولوژی مقایسه ای

فیزیولوژی دستگاهها

زیست فناوری پزشکی

زبان فارسی

آز زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 (02)

آز  آز شیمی آلی 2 (01 )

112

100

204

331

273

 

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

ساختار تنوع  گیاهی

جغرافیای جانوری (  ا رشد)

از زیست شناسی گیاهی (02) ف 98

آز زیست شناسی  سلولی و ملکولی 1 (01)

آز ساختار تنوع جانوری (02) (گ) 98

112

100

204

-

ژنتیک ملکولی (02)

فیزیک عمومی 1

مبانی مهندسی ژنتیک (س – ف)

 مبانی مهندسی ژنتیک

آز مبانی زیست شناسی سلولی (ملکولی 01

آز بیوشیمی ساختار  (05)

سه شنبه

204

273

 

 

 

 

 

متون تخصصی سلولی

مهارتهای زندگی  (18-16)

آز فیزیک عمومی  1  (06)  گ 98

آز شیمی عمومی   1 (6 0)  س 98

آز فیزیولوژی گیاهی 1(6-3)

آز جانورشناسی بی مهرگان (01)

آز زیست شناسی میکروبی  (04)

از ساختار تنوع گیاهی (04)  م 98

204

331

112

-

100

273

بیوفیزیک

فیزیولوژی گیاهی 1

زیست فناوری محیطی (میکروبیولوژی و کاربرد های محیط زیست  )

ویروس شناسی پزشکی

زبان فارسی  (4-1)ورودی 98 (ف – ج)

آز شیمی عمومی 1   (05)  گ 98

آز فیزیک  1  (05) س 98

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(04

آز ساختار تنوع جانوری (04)  م 98

 

100

112

204

331

273

؟؟؟؟

 

شیمی عمومی  1

بافت شناسی جانوری

باکتری شناسی پزشکی 1

شیمی آلی 2

متون تخصصی  گیاهی 

میکروبیولوژی دریا (ا رشد)

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکول(03

آز اکولوژی گیاهی

آز جانورشناسی بی مهرگان (02)

100

331

204

273

 

 

 

ایمنی شناسی

اکولوژی گیاهی

فیزیولوژی دستگاهها

برنامه نویسی و ساختار داده ها

آز فیزیک عمومی 1 (04) م 98

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(02

آز ساختار تنوع گیاهی (03)  س 98

چهارشنبه

 

برنامه امتحانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده زیست شناسی دوره کارشناسی

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

1-3

محل

3-5

محل

شنبه    98/10/21

مبانی زیست شناسی تکوینی

100

ریاضی عمومی 1

زبان فارسی  (  خانم آگیتا محمد زاده )

.

.

100و112و204

کلاس 221 دانشکده ریاضی

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی

100

زیست شناسی سلولی ملکولی 1

100

یکشنبه   98/10/22

زیست شناسی انگل ها

زبان فارسی ( خانم رشیدی )

112

100

زیست فناوری پزشکی

زیست شناسی تکوینی گیاهان

100

112

بیوفیزیک

112

 

 

دوشنبه   98/10/23

شیمی آلی 2

112

شیمی عمومی 1

100و112

ژنتیک ملکولی ( 01 )

ژنتیک ملکولی ( 02)

112

100

روش ها در زیست شناسی جانوری

112

سه شنبه  98/10/24

اصول روشهای رده بندی گیاهان

زیست فناوری گیاهی

112

100

جانورشناسی بی مهره گان

 

112

 

 

مبانی بیوانفورماتیک

 

112

مبانی زیست فناوری جانوری

112

چهارشنبه 98/10/25

زیست شناسی گیاهی

بیوانفورماتیک ( دانشجویان  ارشد )

100

112

آمار زیستی

100

ساختار تنوع گیاهی

 

100

اپی ژنتیک

112

شنبه    98/10/28

ویروس شناسی پزشکی

مهندسی بیوشیمی

100

112

فیزیک عمومی 1

 

100و 112

 

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

زیست شناسی سلولی ملکولی 2

100و 112

.

204

اکولوژی گیاهی

فیزیولوژی مقایسه ای

204

112

یکشنبه   98/10/29

مبانی نانوبیوتکنولوژی

باکتری شناسی پزشکی 1

100

112

بافت شناسی جانوری

100

تمایز سلول های جانوری

112

گیاهان دارویی

112

دو شنبه 98/10/30

فیزیولوژی گیاهی 1

 

112

بیوشیمی ساختار ( 01 )

بیوشیمی ساختار ( 03)

204

100و112

 

ایمنی شناسی

100

 

 

سه شنبه 98/11/1

متون تخصصی سلولی

زیست فناوری محیطی

204

112

 

بیوشیمی ویتامین و هورمون ها

مبانی فناوری سلول های بنیادی

112

100

ساختار تنوع جانوری

متون تخصصی گیاهی

 

100

112

 

 

 

چهارشنبه 98/11/2

زیست شناسی ماهیان

112

مبانی مهندسی ژنتیک

برنامه نویسی و ساختار داده ها

100

112

تکامل

سیستماتیک گیاهی 2

 

100

112

فرآیند تولید در مقیاس وسیع

112

پنج شنبه 98/11/3

اندیشه اسلامی 1 ( اقای سید وکیلی)  ---- کلاس 221 دانشکده ریاضی

اندیشه اسلامی 1 ( اقای قربانی)--- کلاس 204  و  209  دانشکده ریاضی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( اقای عودی) – کلاس  112و  204  دانشکده زیست شناسی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ( حاج اقا قاضوی) – کلاس 100 دانشکده زیست شناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام ( اقای آل یمین) ----  کلاس  109 دانشکده ریاضی

 

فیزیولوژی دستگاهها

 

112

 

 

 

 

 

مقررات مربوط به امتحانات

  •  حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر
  • همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.
  • داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.
  • همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.
  • رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و اخذ نمره صفر در آن درس خواهد بود