برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی دانشکده زیست شناسی – دوره کارشناسی – نیمسال دوم 1399-1398 (زمان آخرین تغییرات: 98/11/16)

ج: جانوری؛ ز-ف: زیست فناوری؛ س-م: سلولی–مولکولی؛ گ: گیاهی؛ م: میکروبیولوژی

کلاس

4-6

کلاس

2-4

کلاس

10-12

   کلاس

8-10

ایام

100

112

273

بیوشیمی متابولیسم (02)

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

اندیشه اسلامی 1 (03)

از جنین شناسی جانوری

 

112

100

-

-

204

-

273

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 3

مبانی مهندسی زنتیک

مبانی مهندسی ژنتیک – اختیاری میکروبیولوژی)

اصول روشهای سلولی و ملکولی (ارشد)

اندیشه اسلامی 1 (02)

آز سیستماتیک گیاهی 3

آز بیوشیمی متابولیسم (02) (13-16)

آز فیزیولوژی اعصاب و غدد (02)

آز شیمی آلی 1 (02)

آز سیستماتیک گیاهی 1 (12-14)

100

204

112

331

هرباریوم

273

آمار زیستی

مباحثی در زنتیک

ویروس شناسی

سیستماتیک گیاهی 1

سیستماتیک گیاهی 3

اندیشه اسلامی 1 (01)

آز بیوشیمی متابولیسم (01)(10-13)

آز فیزیولوژی اعصاب و غدد (01)

آز کشت سلول و بافت (01)

آز شیمی آلی 1 (01) (12-14)

100

204

112

331

273

ریاضی عمومی 2

ژنتیک پایه (01)

باکتری شناسی پزشکی 2

زیست فناوری میکروبی

فیزیولوژی اعصاب و غدد

آز فیزیولوژ ی گیاهی 2

 

شنبه

100

331

112

204

273

شیمی آلی 1

زیست فناوری جانوری

مبانی فیزیولوژی جانوری

بیوفیزیک سلولی (ارشد)

زیست فناوری نفت (اختیاری فناوری)

از جلبک شناسی

 

331

204

273

112

جلبک شناسی

حشره شناسی

میکروبیولوزی عذایی

ژنتیک انسانی (اختیاری سلولی)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری (02)

آز بیوشیمی متابولیسم (03) (13-16)

آز کشت سلول و بافت (02)

آز شیمی آلی 1 (06)

112

100

204

273

بیوشیمی متابولیسم (01)

اکولوژی عمومی

کشت سلول و بافت

آمار پیشرفته (ارشد)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری (01)

آز ژنتیک پایه  (02)

آز شیمی آلی 1 (04)

آز شیمی آلی 1 (05)(12-14)

112

273

100

-

331

204

ژنتیک پایه (02)

زیست شناسی جانوری

رفتار شناسی جانوری(اختیاری جانوری)

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

ژنتیک کمی (ارشد)

آز ژنتیک پایه (01)

آز شیمی آلی 1 (03)

 

یک شنبه

100

112

 273

331

 -

204

بیوشیمی متابولیسم (02)

ویروس شناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

کشت سلول و بافت گیاهی (اختیاری گیاهی)

کارگاه آمار زیستی (01)

آز زیست شناسی جانوری (02)

 

204

100

112  

331

273

272

 

 

 

 

 

 

 

 

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی میکروبی

فیزیولوژی اعصاب و غدد

گیاهان دارویی (اختیاری گیاهی)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (02) 

جانورشناسی مهره داران

آز مبانی فیزیولوژی جانوری (04)

آز بیوشیمی متابولیسم (05) (13-16)

از میکروبیولوژی غذایی

آز زیست شناسی جانوری (01)

آز ریخت شناسی و تشریح گیاهی

    100

    273

شیمی عمومی 2

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (01)

آز فیزیولوژی دستگاهها (12-14)

آز بیوشیمی متابولیسم (04) (10-13)

آز مبانی فیزیولوژی جانوری (03)

آز فیزیولوژی میکروبی (01)

از ژنتیک پایه (04)

 

100

204

331

112

273

ریاضی عمومی 2

ژنتیک پایه (01)

زیست فناوری میکروبی

زیست شناسی پرتوی

زیست فناوری غذایی (ارشد)

آز زنتیک پایه (03)

دوشنبه

112

331

204

100

 

 

مبانی فیزیولوژی جانوری

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

بوم شناسی و تکامل

کارگاه آمار زیستی (03)

آز جانورشناسی مهره داران (01)

100

331

112

 

شیمی آلی 1

مبانی فیزیولوژی گیاهی

تنوع زیستی  (اختیاری گیاهی)

آز ژنتیک پایه  (06)

 

112

100

331

204

بیوشیمی متابولیسم (01)

اکولوژی عمومی

قارچ شناسی

جنین شناسی جانوری

از ژنتیک پایه (05)

 

112

273

100

204

-

-

331

 

ژنتیک پایه (02)

زیست شناسی جانوری

رفتار شناسی جانوری

مبانی بیوانفورماتیک

مبانی بیوانفورماتیک (اختیاری میکروبیولوژی و جانوری)

کارگاه آمار زیستی (02)

سه شنبه

 

آ ز مبانی فیزیولوزی گیاهی (04)

آز قارچ شناسی  (02)(م)

 

204

100

112

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی میکروبی

اخلاق زیستی (اختیاری فناوری)

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی(03)

آز قارچ شناسی  (01) (گ)

از شیمی عمومی 1

آز جانورشناسی مهره داران (02)

آز باکتری شناسی پزشکی 2

100

112

331

شیمی عمومی 2

فیزیولوزی سلول

فیزیولوژی گیاهی 2

آز ژنتیک پایه (08)

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی (02

 

 

112

204

331

     

باکتری شناسی پزشکی 2

زیست شناسی پرتوی

کارگاه آمار زیستی (04)

آز مبانی فیزیولوژی گیاهی (01)

آز فیزیولوژی میکروبی (02)

آز فیزیک عمومی 1

آز ژنتیک پایه  (07)

چهار شنبه

 

آز زیست فناوری میکروبی

 

آز مبانی مهندسی ژنتیک (03)

 

آز مبانی مهندسی ژنتیک (02)

 

آز مبانی مهندسی ژنتیک (01)

 

پنج شنبه

 

 

 

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشکده زیست شناسی دوره کارشناسی

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

2-4

محل

4-6

 

محل

پنج شنبه

99/4/5

اندیشه اسلامی 2

 

اندیشه اسلامی 1 – آقای حجت خواه

اندیشه اسلامی 1 – سید وکیلی

 

زبان انگلیسی

 

 

 

شنبه

99/4/7

زیست فناوری میکروبی

جنین شناسی انسان

 

ریاضی عمومی 2

 

بیوشیمی متابولیسم ( 01 )

بیوشیمی متابولیسم (02 )

 

فیزیولوزی گیاهی 2

متون تخصصی سلولی

 

یکشنبه

99/4/8

فیزیولوزی اعصاب و غدد

 

زیست شناسی پرتوی

 

باکتری شناسی پزشکی 2

 

 

 

دوشنبه

99/4/9

مبانی مهندسی ژنتیک

 

شیمی عمومی 2

 

ژنتیک پایه ( 01)

ژنتیک پایه ( 02 )

 

سیستماتیک گیاهی 3

 

سه شنبه

99/4/10

جنین شناسی جانوری

 

میکروبیولوژی غذایی

 

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

 

 

 

پنج شنبه

99/4/12

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

 

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – اقای قاضوی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی – اقای موسوی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام- آقای قاضوی

 

دانش خانواده و جمعیت

 

 

 

شنبه

99/4/14

مبانی فیزیولوژی گیاهی

 

شیمی آلی 1

 

 

 

بیوشیمی فیزیک

 

 

قارچ شناسی

 

یکشنبه

99/4/15

مبانی بیوانفورماتیک

 

جانورشناسی مهره داران

 

 

تنوع زیستی

 

 

کشت سلول و بافت گیاهی

 

 

دوشنبه

99/4/16

 

حشره شناسی

 

 

آمار زیستی

 

فیزیولوژی میکروبی

 

مباحثی در ژنتیک

 

سه شنبه

99/4/17

 

بوم شناسی و تکامل

کشت سلول و بافت

 

ژنتیک انسانی

جلبک شناسی

 

ویروس شناسی

فیزیولوژی سلول

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

 

سیستماتیک گیاهی 1

اخلاق زیستی

 

چهارشنبه

99/4/18

زیست شناسی سلولی و ملکولی 3

گیاهان دارویی

 

 

اکولوژی عمومی

زیست فناوری نفت

 

زیست فناوری جانوری

رفتار شناسی جانوری

 

زیست شناسی جانوری

مبانی فیزیولوژی جانوری

 

پنج شنبه

99/4/19

انقلاب اسلامی

آشنایی با قانون اساسی

 

 

اخلاق اسلامی

 

زبان فارسی

 

 

 

 


مقررات مربوط به امتحانات

  • حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر
  • همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.
  • داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.
  • همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.
  • رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.