برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی - biology
- سه‌شنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۱

برنامه درسی و امتحانی دوره کارشناسی

برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1401 دانشکده زیست شناسی  مقطع کارشناسی پردیس علوم (به روز رسانی شده در تاریخ 1401/06/01)

کلاس

.

3-5

کلاس

1-3

کلاس

10-12

کلاس

8-10

ایام

204

100

-

112

331

-

273

زیست شناسی سلولی و ملکولی 2

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

فرآیند تولید در مقیاس وسیع

کشت سلول و بافت گیاهی- اختیاری گیاهی

اندیشه اسلامی 1 (03)  س.م

آز شیمی عمومی  1 (02)  ف

آز باکتری شناسی پزشکی 1

آز سیستماتیک گیاهی2

204

112

331

100

273

 

 

 

زیست شناسی سلولی ملکولی 1

جانورشناسی بی مهرگان

ساختار تنوع  گیاهی

مبانی زیست شناسی تکوینی

اندیشه اسلامی 1 (02)

آز شیمی عمومی  1 (01) (مشترک  ف .گ)

کارگاه آمار زیستی (02)

 

331

112

100

204

273

؟؟؟

 

 

 

 

 

شیمی آلی 2

سیستماتیک گیاهی (2)

اصول روشهای رده بندی گیاهان

باکتری شناسی پزشکی 1

اندیشه اسلامی 1 (01)  ف . گ . ج

برنامه نویسی و ساختار داده ها

آز بافت شناسی جانوری

آز زیست شناسی میکروبی   (01)

کارگاه آمار زیستی (01)

آز بیوشیمی ساختار   (01)

100

331

112

204

273

ریاضی عمومی  1

ژنیتک ملکولی  (01)

بیوشیمی ساختار (01)

بیوشیمی ساختار (02)

فیزیولوژی ورزش – اختیاری جانوری

 

 

 

شنبه

112

100

331

273

204

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی بیوشیمی

تکامل

زیست شناسی گیاهی

میکروبیولوژی محیطی

متون تخصصی – اختیاری سلولی

آز شیمی عمومی 1 (03)  م

آز زیست شناسی میکروبی   (03)

آز ساختار تنوع گیاهی (02)  س

 

 

204

331

273

112

100

 

 

بیوفیزیک

آمار زیستی

کنه شناسی شناسی- اختیاری جانوری

میکروبیولوژی صنعتی

زبان فارسی -گ. ج

ازژنتیک ملکولی (03)

آز بیوشیمی ساختار  (03)

آز ساختار تنوع گیاهی (01)   م

آز ساختار تنوع میکروبی  (02)

273

112

100

331

204

 

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(01)

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی (02)

ساختار تنوع جانوری

فیزیولوژی گیاهی 3

اکولوژی آبها و آبزی پروری - اختیاری جانوری

آز ژنتیک ملکولی  (02)

آز زیست شناسی میکروبی  (02)

آز زیست شناسی گیاهی (01)  ف

100

112

273

204

331

ژنتیک ملکولی (02)

زیست شناسی جانوری

زیست فناوری پزشکی

مبانی زیست فناوری جانوری

گیاهان دارویی – اختیاری گیاهی

آز بیوشیمی ساختار  (02)

آزژنتیک ملکولی (01)

آز ساختار تنوع میکروبی (01)

آز شیمی آلی 2 

 

 

یک شنبه

204

100

-

112

331

-

273

 

 

زیست شناسی سلولی و ملکولی 2

زیست شناسی میکروبی و ساختار تنوع میکروبی

بافت شناسی جانوری

مبانی زیست شناسی سامانه- اختیاری سلولی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (03)

آز شیمی  عمومی  1 (04)  س

آز زیست شناسی جانوری (01)

آز میکروبیولوژی محیطی

204

112

331

100

-

273

 

زیست شناسی سلولی ملکولی1

جانور شناسی بی مهرگان

ساختار تنوع  گیاهی

مبانی فناوری سلول های بنیادی

فناوری سلول های بنیادی – اختیاری فناوری

تاریخ  تحلیلی صدر اسلام (02)

آز ژنتیک ملکولی (06)

آز ساختار تنوع جانوری (01) گ

100

273

331

204

112

 

شیمی عمومی  1

تاریخ تحلیلی صدر اسلام (01)

برنامه نویسی و ساختار داده ها

زیست فناوری پزشکی

جلسات دانشکده

آزبیوشیمی ساختار   (04)

آز فیزیولوژی دستگاهها

آز ژنتیک ملکولی (05)

آز فیزیولوژی گیاهی 1

آز میکروبیولوژی صنعتی (01)

 

100

331

112

204

273

ریاضی عمومی  1

ژنتیک ملکولی (01)

بیوشیمی ساختار (01)

بیوشیمی ساختار (02)

فیزیولوژی دستگاهها

آز ژنتیک ملکولی (04)

 

دوشنبه

112

100

204

273

331

 

 

مهندسی بیوشیمی

تکامل

زیست فناوری گیاهی

اخلاق اسلامی (02) ف

میکروبیولوژی گیاهی – اختیاری میکروب

آز میکروبیولوژی محیطی

آز ساختار و تنوع جانوری (02)  (مشترک س)

204

112

331

100

273

 

 

 

 

 

بیوفیزیک

زست شناسی انگل ها

زیست شناسی تکوینی گیاهی

زبان فارسی- گ . ج

اخلاق اسلامی (01)  م . س

آز زیست شناسی سلولی و ملکولی 1 (02)

آز بیوشیمی ساختار (06)

آز زیست جانوری (02)

 

100

273

112

331

204

 

 

 

 

مبانی زیست شناسی تکوینی

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(01)

مبانی زیست شناسی سلولی و ملکولی(02)

ساختار تنوع جانوری

بیوشیمی ویتامین ها و هورمون ها

از زیست شناسی گیاهی (02)  ف

آز زیست شناسی  سلولی و ملکولی 1 (01)

 

   100

112

204

331

 

ژنتیک ملکولی (02)

زیست شناسی جانوری

مبانی مهندسی ژنتیک

زیست فناوری غذایی – اختیاری فناوری

آز مبانی زیست شناسی سلولی ملکولی- 01

آز بیوشیمی ساختار  (05)

آز ساختار تنوع جانوری (02)  س

سه شنبه

331

204

-

112

 

زیست شناسی گیاهی

مبانی روش های سلولی و ملکولی – اختیاری سلولی

آز شیمی عمومی   1 (06)  ج

از ساختار تنوع گیاهی (05) (مشترک س. م)

آز زیست شناسی انگل ها

آز میکروبیولوژی صنعتی (02)

 

 

 

 

 

 

 

331

112

100

204

فیزیولوژی گیاهی 1

زیست فناوری محیطی

زیست مواد و مهندسی بافت

ویروس شناسی پزشکی – اختیاری میکروب

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(04)

آز ساختار تنوع جانوری  (05)  م

آز زیست شناسی میکروبی  (05)

از شیمی عمومی 1 (05) گ

آز ساختار تنوع گیاهی (04) (مشترک . س. ج)

100

112

204

273

 331

 

شیمی عمومی  1

بافت شناسی جانوری

مبانی نانو بیوتکنولوژی

باکتری شناسی پزشکی 1

شیمی آلی 2

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکول(03)

آز اکولوژی گیاهی

آز جانورشناسی بی مهرگان

آز زیست شناسی میکروبی (04)

273

331

112

100

-

 

 

 

 

 

فیزیولوژی دستگاهها

اکولوژی گیاهی

فیزیولوژی مقایسه ای

ایمنی شناسی – زیست فناوری

ایمنی شناسی  -  اختیاری میکروب

آز مبانی زیست شناسی سلولی  ملکولی(02

آز ساختار تنوع گیاهی (03)  ج

آز ساختار تنوع جانوری (04) (مشترک م.گ)

 

چهار شنبه

 

برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران (آخرین به روز رسانی 1401/03/30)

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

2-4

محل

4-6

محل

شنبه

4/4/1401

بیوشیمی متابولیسم (01) دکتر زرگر

بیوشیمی متابولیسم (03) دکتر صفریان

100

112و204

ریاضی عمومی 2

 100و112

بیوشیمی فیزیک

فیزیولوژی اعصاب و غدد

100

112

مبانی مهندسی ژنتیک

100

یکشنبه

5/4/1401

 

 

جلبک شناسی

 

112

باکتری شناسی پزشکی 2

 

112

 

 

دوشنبه

6/4/1401

فیزیولوزی سلول

حیوانات ازمایشگاهی ( ارشد)

جغرافیای جانوری ( ارشد )

112

100

204

شیمی عمومی 2

100و112و204

مبانی فیزیولوژی جانوری

100

اندامک ها : ساختار و ژنتیک

112

سه شنبه

7/4/1401

زیست شناسی تکوینی گیاهان( ارشد)

انگل میزبان ( دکتری )

100

112

جنین شناسی حانوری

112

فیزیولوزی گیاهی 2

112

میکروبیولوژی غذایی

112

چهارشنبه

8/4/1401

مبانی فیزیولوژی گیاهی

رده بندی معاصر ( دکتری)

 

100

112

آمار زیستی

. 100و112

 

بوم شناسی و تکامل

متون تخصصی گیاهی

100

112

اپی زنتیک

100

شنبه

11/4/1401

ویروس شناسی

رفتار شناسی جانوری

100

112

شیمی آلی 1

 

 

100و112

204

زیست شناسی پرتوی

سیستماتیک گیاهی 3

100

112

مبانی بیوانفورماتیک دکتر امینی نسب

 

112

 

یکشنبه

12/4/1401

بوم شناسی ملکولی گیاهی ( دکتری )

112

ژنتیک پایه (01) دکتر اینانلو

ژنتیک پایه (02) دکتر حسن زاده

112و204

100

کشت سلول و بافت

100

 

 

دوشنبه

13/4/1401

زیست شناسی سلولی و ملکولی 3

میکروبیولوژی دریا ( ارشد )

112

100

زیست شناسی جانوری

100

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

حشره شناسی

100

112

قارچ شناسی

 

100

سه شنبه

14/4/1401

سیستماتیک گیاهی 1

112

فیزیولوزی میکروبی

100

جانورشناسی مهره داران

ژنتیک انسانی

112

100

فیزیولوزی تغذیه

 

112

چهارشنبه

15/4/1401

زیست فناوری میکروبی

مباحثی در ژنتیک

100

112

اکولوژی عمومی

 

100و112

 

زیست فناوری جانوری

تنوع زیستی و حفاظت

 

100

112

تجاری سازی در زیست فناوری

زیست شناسی سلولی : اسکلت سلولی

100

112

 

 

مقررات مربوط به امتحانات

1- حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2- همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3-  داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4-   همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5- رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.