اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 36 نتیجه
از 1
 
حسین آخانی سنجانی

حسین آخانی سنجانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهریار امینی نسب

مهریار امینی نسب 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی آموزگار

محمدعلی آموزگار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کلثوم اینانلو راحتلو

کلثوم اینانلو راحتلو 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حامدی

جواد حامدی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران حبیبی رضائی

مهران حبیبی رضائی 

استاد
شماره تماس: 61113214
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قمرتاج حسین

قمرتاج حسین 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحیده حسن زاده

وحیده حسن زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن رحیمیان

حسن رحیمیان 

دانشیار
شماره تماس: 02161112629
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسمن رسولی

یاسمن رسولی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آمنه رضایوف

آمنه رضایوف 

استاد
شماره تماس: 61112483
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمدرضا رضوی 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهین زارع مبارکه

شاهین زارع مبارکه 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیما یزدان بخش

نیما یزدان بخش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدجلال زرگر

سیدجلال زرگر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهمن زینلی

بهمن زینلی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رضا ساری

علی رضا ساری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرجان سیدی

مرجان سیدی 

دانشیار
شماره تماس: 02161112629
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسمن سلمکی

یاسمن سلمکی 

استادیار
شماره تماس: 02161113316
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهرداد شفیعی ثابت

مهرداد شفیعی ثابت 

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهرخ صفریان

شاهرخ صفریان 

دانشیار
شماره تماس: 02161113312
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان عارفیان

احسان عارفیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمود عرب نجفی

سیدمحمود عرب نجفی 

دانشیار
شماره تماس: 02161113648
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریده عطار

فریده عطار 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فرنوش عطاری

فرنوش عطاری 

استادیار
شماره تماس: 02161112626
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد هادی علوی

سیدمحمد هادی علوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن فلاحتی عنبران

محسن فلاحتی عنبران 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسیم کاشف

نسیم کاشف 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه محمدی پناه

فاطمه محمدی پناه 

دانشیار
شماره تماس: 02161113560
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود میرمعصومی

مسعود میرمعصومی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نسرین معتمد

نسرین معتمد 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید مقیمی

حمید مقیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
معصومه ملک

معصومه ملک 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کاظم مهدیقلی

کاظم مهدیقلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا ندرلو

رضا ندرلو 

استادیار
شماره تماس: 02161112629
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید نیکنام

وحید نیکنام 

استاد
شماره تماس: 61113637
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 36 نتیجه
از 1