آزمایشگاه های عضو شاعا

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی عضو شاعا در دانشکده زیست شناسی

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

فیزیولوژی جانوری

آموزشی- کارشناسی

آزمایشگاه های دروس حوزه فیزیولوژی جانوری

دارد

2

جانورشناسی

آموزشی- کارشناسی

آزمایشگاه های دروس حوزه جانورشناسی

دارد

3

سلولی و مولکولی 2

آموزشی- کارشناسی

آزمایشگاه های دروس سلولی و مولکولی، ژنتیک، جنین شناسی و بافت شناسی

دارد

4

بیوشیمی

آموزشی- کارشناسی

آزمایشگاه های بیوشیمی ساخنار و متابولیسم

دارد

5

گیاه شناسی

آموزشی- کارشناسی

آزمایشگاه های دروس حوزه گیاه شناسی

دارد

6

بیوسیستماتیک جانوری مولکولی

پژوهشی

پژوهش های مرتبط با سیستماتیک مولکولی و فیلوژنی

دارد

7

بیوسیستماتیک جانوری

پژوهشی

پژوهش های میکروسکوپی، مورفولوژی و تشریح جانوری

دارد

8

سلولی و مولکولی 1

پژوهشی

پیام رسانی سلولی و زیست شناسی مولکولی 

دارد

9

میکروبیولوژی پزشکی

پژوهشی

فتوتراپی و باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک 

دارد

 

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی عضو شاعا در دانشکده شیمی

 

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

آزمایشگاه مرکزی شماره 1 دانشگاه تهران

پژوهشی

خدمات آنالیز دستگاهی

دارد

2

شیمی عمومی

آموزشی

آموزش دانشجویان کارشناسی

دارد

3

شیمی آلی

آموزشی

آموزش دانشجویان کارشناسی

دارد

4

شیمی تجزیه

آموزشی

آموزش دانشجویان کارشناسی

دارد

5

شیمی فیزیک

آموزشی

آموزش دانشجویان کارشناسی

دارد

6

شیمی معدنی

آموزشی

آموزش دانشجویان کارشناسی

دارد

 


 

آزمایشگاه های غیر عضو شاعا

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی غیر عضو شاعا در دانشکده زیست شناسی

ردیف نام آزمایشگاه آموزشی/ پژوهشی تمرکز و فعالیت اصلی عضویت در شاعا
1 میکروبیولوژی آموزشی- کارشناسی آزمایشگاه های مختلف دروس رشته میکروبیولوژی و زیست فناوری

ندارد

2 فیزیولوژی گیاهی آموزشی- کارشناسی زمایشگاه های دروس حوزه فیزیولوژی گیاهی

ندارد

3 فیزیولوژی جانوری پژوهشی

بررسی سلولی و مولکولی سرطان و علوم اعصاب

ندارد

4

علوم اعصاب

پژوهشی

نوروفیزیولوژی رفتار و علوم اعصاب شناختی

ندارد

5

زیست شناسی تکوینی

پژوهشی

تکوین جنینی، تمایز سلول های بنیادی و پیام رسانی در سرطان

ندارد

6

زیست شناسی تولید مثل

پژوهشی

زیست شناسی سلولی و مولکولی تولید مثل، سلامت تولید مثل، پژوهش های تولید مثل در آبزی  پروی

ندارد

7

گیاه شناسی 1 

پژوهشی

مطالعات هرباریومی، مورفومتری، میکروسکوپی

ندارد

8

گیاه شناسی 2

پژوهشی

مطالعات هرباریومی، مورفومتری، میکروسکوپی

ندارد

9

گیاه شناسی 3 

پژوهشی

مطالعات هرباریومی، استخراج DNA، PCR، الکتروفورز، تحلیل داده های فیلوژنی، گرده  شناسی، تشریح گیاهی

ندارد

10

فیلوژنی گیاهی 

پژوهشی

استخراج DNA، PCR، الکتروفورز، تحلیل داده های فیلوژنی، گرده شناسی، تشریح گیاهی

ندارد

11

کموتاکسونومی 

پژوهشی

استخراج، شناسایی و سنجش ترکیبات گیاهی، کشت گیاهان

ندارد

12

اکولوژی گیاهی مولکولی 

پژوهشی

استخراج DNA، PCR، الکتروفورز، تحلیل داده  های اکولوژیک

ندارد

13

فیزیولوژی گیاهی

پژوهشی

پژوهش  های مولکولی گیاهی، تعیین و سنجش آنزیم های گیاهی، استخراج، شناسایی و سنجش ترکیبات گیاهی، کشت گیاهان، کشت بافت

ندارد

14

تجهیزات عمومی 

پژوهشی

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

ندارد

15

سلولی و مولکولی 3

پژوهشی

اپی ژنتیک و ژنتیک

ندارد

16

سلولی و مولکولی 4

پژوهشی

بیوتکنولوژی پروتئین و آنزیمولوژی

ندارد

17

سلولی و مولکولی 5

پژوهشی

بررسی سلولی و مولکولی سرطان

ندارد

18

سلولی و مولکولی 7

پژوهشی

بررسی سلولی و مولکولی سرطان

ندارد

19

سلولی و مولکولی- محاسبات ساختاری

پژوهشی

پژوهش های محاسبات ساختاری 

ندارد

20

میکروبیولوژی - سیستماتیک

پژوهشی

 اکستریموفیل باکتری ها و آرکی ها، میکروبیولوژی محیطی 

ندارد

21

میکروبیولوژی پزشکی

پژوهشی

هلیکوباکتربیلوری 

ندارد

22

میکروبیولوژی صتعتی

پژوهشی

تولید محافظت کننده های غذایی و آنتی بیوتیک ها با منشا میکروبی 

ندارد

23

میکروبیولوژی محیطی

پژوهشی

زیست فناوری محیطی و قارچ شناسی 

ندارد

24

میکروبیولوژی- زیست فناوری دارویی

پژوهشی

 میکروبیولوزی محیطی و زیست فناوری دارویی 

ندارد

25

ویروس شناسی

پژوهشی

ویروس شناسی مولکولی و وکتورهای ویروسی  

ندارد

26

سلولی و مولکولی

پژوهشی

توالی یابی DNA

ندارد

 

 

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

تجهیزات

عضویت در شاعا

1

آ زمایشگاه بیوسیستماتی گیاهی

آموزشی- پژوهشی

مطالعات گیاه شناسی، گرده شناسی، ریزریخت شناسی و فیتوشیمی در این آزمایشگاه انجام می‌شود.

دستگاه اسپکتروفتومتری، روتاری، کلونجر، سوکسله، آب مقطرگیری و یک دستگاه هود آزمایشگاهی از جمله وسایلی است که در این آزمایشگاه موجود است.

ندارد

 

 

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

تجهیزات

عضویت در شاعا

2

آزمایشگاه و گلخانه‌های علمی و کاربردی گیاهان و خزه‌های ایران

آموزشی- پژوهشی

در حال حاضر در این آزمایشگاه امکان بررسی‌های اکولوژیکی گیاهان به منظور بهینه سازی رشد و تولید گیاهان بویژه درختان مثمر و غیر مثمر و همچنین صرفه جویی در مصرف اب در اولویت‌های اصلی تحقیقات پژوهشی دانشجویان
تحصیلات تکمیلی و کارشناسی قرار گرفته است.

به مساحت ۲ هزار مترمربع شامل ۴۲۰ متر مربع گلخانه در دو واحد مجزا به مساحت ۳۰۰ و ۱۲۰ مترمربع، یک واحد آزمایشگاهی به مساحت ۳۰ متر مربع و ۱۵ کرت تحقیقاتی (هر کرت به مساحت ۵۰ متر مربع) با امکانات گلخانه‌های صحرایی و چند منظوره و در مجموع به مساحت ۷۵۰ متر مربع است.

ندارد

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی غیر عضو شاعا در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

آزمایشگاه پردازش موازی دانشکده ریاضی

پژوهشی

میزبانی محاسبات مختلف پژوهشگران

ندارد

2

آزمایشگاه پیشرفته زیستی و سرطان

پژوهشی

مدلسازی و محاسبات مربوط به سیستم های پیچیده زیستی برای پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان و سایر سیستم ها و پدیده های زیستی

ندارد

3

آزمایشگاه داده و مدلسازی

پژوهشی

تحلیل، پردازش و جداسازی داده در زمینه های مختلف از جمله داده های اجتماعی، اقتصادی، انرژی و بیولوژی

ندارد

 

 

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی غیر عضو شاعا در دانشکده زمین شناسی

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

زمین شناسی اقتصادی

آموزشی- پژوهشی

از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی– کارشناسی ارشد و دکتری استفاده می شود. آشنایی دانشجویان با انواع تیپ های کانساری، شناخت ساخت و بافت کانه ها، بررسی و شناخت کانه ها در نور منعکسه از اهداف اصلی این آزمایشگاه می باشد. برای توسعه این آزمایشگاه نیاز است اقدامات زیر انجام شود:

- تهیه میکروسکپ دو منظوره عبوری انعکاسی به تعداد چهار عدد

- تهیه پک استاندارد کامل مقاطع کانه ها جهت آموزش

- فتومتر جهت شناسایی کانه ها

- ویدئو پرژکتور با قابلیت اتصال به دوربین میکروسکپ

- دوربین میکروسکپ

- میزبندی و ایجاد کابینت و صندلی مناسب برای این آزمایشگاه

ندارد

2

کانی شناسی

آموزشی

از این آزمایشگاه برای آموزش واحد عملی درس کانی شناسی به ارزش دو واحد استفاده می شود.

دانشجو در این آزمایشگاه با نمونه های دستی کانی ها و مقاطع میکروسکوپی آنها آشنا خواهد شد.

پیش از این، آزمایشگاه کانی شناسی در دانشکده وجود نداشت و دانشجویان واحد عملی را در آزمایشگاه های دیگر دانشکده می‌گذراندند که این امر تداخل با
درس های دیگر به همراه داشت و بازده خوبی به دست نمی آمد.

در دو ماه اخیر، با حمایت ریاست محترم دانشکده فضایی در اختیار این آزمایشگاه قرار داده شد و هم اکنون، اینجانب مشغول تجهیز این آزمایشگاه تازه تاسیس هستم که به طور قطع نیاز به امکانات آزمایشگاهی به شرح زیر است:

- میز و صندلی، ترجیحا میزهای نامتحرک و کابینت مناسب آزمایشگاه کانی‌شناسی

- قفسه ‌بندی آزمایشگاه

- خریداری نمونه از واحدهای فروش سنگ و کانی

- خریداری لوپ، صفحه خط اثر، اسید، آهنربا، و ...

- خریداری حداقل دستگاه میکروسکوپ

- خرید امکانات آموزشی مانند پروژکتور، نمایشگر قابل اتصال به میکروسکوپ

ندارد

3

زمین شناسی فیزیکی

آموزشی

از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویان جدیدالورود در مقطع کارشناسی استفاده می شود. آشنایی اولیه دانشجویان با سنگ ها و کانی ها و با نقشه های زمین شناسی و برداشت های ساده زمین شناسی از اهداف این آزمایشگاه می باشد.

برای توسعه کیفی این آزمایشگاه نیاز است اقدامات زیر انجام شود:

- تهیه برخی وسایل کمک آموزشی مانند نمونه های تیپیک از برخی کانی ها، قلم های سختی

- تهیه پوسترها، نرم افزارها و ویدئوهای آموزشی دانشگاه های معتبر برای شناسایی سنگ ها و کانی ها و سایر مباحث زمین شناسی فیزیکی

- تجهیز آزمایشگاه به ویدئو پروژکتور

- تهیه ویدئوهای آموزشی مناسب در دانشکده

ندارد

4

بلورشناسی

آموزشی

جهت آموزش دانشجویان و آشنایی آن ها با سیستم های تبلور، دیسه ها و فرم های بلوری استفاده می گردد. همچنین آشنایی اولیه دانشجویان با گراف های XRD و نحوه تفسیر آن ها در این آزمایشگاه صورت می گیرد.

برای بهبود امر آموزش در این آزمایشگاه نیاز به امکانات آزمایشگاهی به شرح زیر است:

- تهیه مدل های کریستالی چوبی یا فلزی

- تهیه پوسترهای مربوط به مباحث کانی شناسی و بلورشناسی

- تجهیز آزمایشگاه به ویدئو پروژکتور

- تهیه ویدئوهای آموزشی مناسب در دانشکده

- تهیه وسایل کمک آموزشی مانند نمونه های شبکه اتمی کانی ها

ندارد

5

فتوژئولوژی

آموزشی

هدف اصلی این آزمایشگاه، آموزش دانشجویان دوره کارشناسی در زمینه بررسی و تفسیر عکس های هوایی به منظور تهیه نقشه های زمین شناسی است. در این راستا دانشجویان مهارت های عملی در کار با عکس های هوایی، اندازه گیری های فتوگرامتری بر پایه عکس های هوایی، شناسایی و تفسیر زمین ریخت  ها، واحدهای رسوبی و سنگی، ساختارها و خطواره ها را کسب می نمایند.

خریداری پهپاد فتوگرامتری و نقشه برداری یکی از مواردی است که در بروز رسانی تجهیزات و روش های مطالعاتی این آزمایشگاه بسیار موثر است.

کاربردها در فعالیت های آموزشی:

 استفاده از پهپاد فتوگرامتری و نقشه برداری نه تنها در آزمایشگاه فتوژئولوژی بلکه در شماری از سایر دروس دوره کارشناسی (پنج درس اصلی با مجموع تعداد 4 واحد عملی، پنج درس تخصصی با مجموع تعداد 6 واحد عملی، و سه درس اختیاری) و همچنین انجام برخی از طرح های پژوهشی دانشکده کاربرد ویژه ای دارد. عناوین دروس مرتبط به شرح زیر فهرست شده اند: 

فتوژئولوژی و آزمایشگاه فتوژئولوژی (درس تخصصی)، زمین شناسی ساختاری (درس اصلی)، آزمایشگاه زمین شناسی ساختاری، سنجش از دور (درس اصلی)، آزمایشگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی (درس اصلی)، نقشه برداری (درس اصلی)، زمین شناسی مهندسی (درس تخصصی)، زمین شناسی صحرایی (درس تخصصی)، ارزیابی ذخایر معدنی (درس اختیاری)، زمین ریخت شناسی (درس اختیاری)

کاربردها در فعالیت های پژوهشی:

- تولید داده های میکرو توپوگرافی با دقت اندازه گیری کمتر از یک سانتی متر در بازه زمانی به مراتب کمتر از روش های سنتی نقشه برداری و برداشت مناطق غیر قابل دسترس و صعب العبور

- نقشه برداری با دقت بالا با اهداف مختلف از ساختارهای زمین شناختی همچون گسل های فعال و لرزه زا، سازه های عمرانی اعم از سد، تونل، مترو، فرودگاه، خطوط انتقال نیرو، خطوط راه آهن، خطوط ساحلی، معادن، محوطه های
باستان شناختی، ابنیه های تاریخی و ...

- مطالعه و پهنه بندی خطر زمین لغزش ها

- مطالعه فرسایش پذیری زمین و پهنه بندی مناطق فرسایش پذیر و بررسی خطرات مناطق فرسایش پذیر بر روی ابنیه ها همچون سد ها

- مدیریت بحران در شرایط رخداد زمین لرزه، سیل، زمین لغزش

- بررسی اولیه از مناطق آسیب دیده در ساعات نخستین رخداد زمین لرزه های مخرب

- ردیابی گسیخت های سطحی و دگرشکلی های ناشی از رخداد زمین لرزه های متوسط و بزرگ 

ندارد

6

زمین شناسی مهندسی (مکانیک خاک و سنگ)

آموزشی- پژوهشی

بخش آموزشی: بخش آموزشی این آزمایشگاه برای دانشجویان کارشناسی (معمولا نیمسال ششم) و کارشناسی ارشد (معمولا نیمسال دوم) با هدف آشنایی دانشجویان با آزمایش های معمول در زمین شناسی مهندسی می باشد. متاسفانه علیرغم آموزشی بودن آزمایشگاه مذکور هیچ گونه وسیله آزمایشگاهی در 11 سال گذشته برای این آزمایشگاه آموزشی خریداری نشده، برخی الزامات آزمایشگاه عبارتند از:

  • خرید دستگاه آزمایش سه محوری خاک، خرید دستگاه اندازه گیری سرعت موج برشی، خرید انواع ترازوهای صدم، هزارم گرم، ست کامل الک دانه بندی، خرید دستگاه آزمایش تحکیم، خرید دستگاه آزمایش برش مستقیم دیجیتال با اندازه سلول 10 و 30 سانتیمتر،

بخش پژوهشی: بخش پژوهشی این آزمایشگاه مورد استفاده دانشجویان ارشد و دکتری بوده با همت و تلاش دانشجویان و پیگیری های انجام شده در یک دوره ده ساله راه اندازی شده است. دستگاه ها و تجهیزات این آزمایشگاه عمدتا با هزینه های شخصی در چارچوب پایان نامه ها و
رساله های دکتری تهیه، ساخته و راه اندازی شده اند. برنامه آزمایشگاه توسعه روش های آزمایشگاهی با طراحی، ساخت و بکارگیری ابزار جدید با هدف تعیین ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح در شرایط مختلف می باشد.

ندارد

7

حفاری مکانیزه

آموزشی- پژوهشی

فعالیت اصلی این آزمایشگاه در زمینه آزمون های مربوط به پروژه های حفاری مکانیزه تونل ها به ویژه در خاک می باشد و در هر دو حوزه پژوهشی و آموزشی خدمت رسانی خواهد کرد. این آزمایشگاه فعلا در مرحله تجهیز است. راه اندازی و به کارگیری دستگاه های قدیمی دپو شده در دانشکده برای تجهیز این آزمایشگاه مورد توجه بوده است.

برای تجهیز کامل این آزمایشگاه به منابع مالی قابل توجهی نیاز است، با این حال با فازبندی و تکمیل تدریجی آن
می توان آزمایشگاهی منحصر به فرد برای این حوزه از صنعت تونل سازی کشور در دانشکده راه اندازی کرد که می تواند در آینده درآمدزا نیز باشد. فعالیت هایی که برای توسعه و تکمیل این آزمایشگاه باید انجام شود عبارتند از:

- تجهیز آزمایشگاه به کابینت و میزهای فلزی

- خرید ابزار معمول آزمایشگاهی مانند کمپرسور هوا، میکسر و ...

- ساخت ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز مانند فوم ژنراتور، دستگاه شبیه ساز EPB و ...

ندارد

 

8

پالینولوژی

 

فعالیت اصلی این آزمایشگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برای مطالعات پالینومورف ها، نانوفسیل های آهکی و فرامینیفرهای ایزوله (شتشوی نمونه ها) می باشد.

 به دلیل اینکه این آزمایشگاه در ابتدا برای مطالعات پالینولوژی طراحی و آماده سازی شده است و نزدیک به 5/3 سال است که مطالعات نانوفسیل های آهکی و فرامینیفرهای ایزوله (شستشوی نمونه ها) نیز صورت می گیرد.

برای تجهیز این آزمایشگاه می توان ظروف مختلف آزمایشگاهی، الک های مخصوص آزمایشگاهی و دستگاه اولتراسونیک، دستگاه تهیه آب مقطر و یکسری مواد شیمیایی را در نظر گرفت. 

ندارد

9

گرانولومتری

آموزشی

مطالعه اندازه، شکل، فابریک و ترکیب رسوبات و سنگ های رسوبی از جمله اهداف این آزمایشگاه است.

ندارد

10

رسوب شناسی

آموزشی- پژوهشی

در بخش آموزش از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویان در درس رسوب شناسی و آشنا نمودن آن ها با ویژگی های مختلف رسوبات، مطالعه بافت، ساخت و ترکیب رسوبات و سنگ های رسوبی استفاده می شود.

ندارد

11

پتروگرافی

آموزشی

آموزش و مطالعه مقاطع میکروسکوپی از جمله اهداف آموزشی این آزمایشگاه است.

ندارد

12

سنگ شناسی

آموزشی

از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویان که دروس سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی را می گذرانند، استفاده
می شود. آشنا نمودن دانشجویان با ترکیب و بافت سنگ ها از اهداف این آزمایشگاه می باشد.

آزمایشگاه سنگ شناسی میکروسکوپی احتیاج به میکروسکوپ های دانشجویی با کیفیت مناسب و نیز میکروسکوپی که بتواند تصاویر مقاطع میکروسکوپی را با رابط دوربین در کلاس نمایش دهد، دارد.

ندارد

13

فسیل شناسی

آموزشی

از این آزمایشگاه برای درس های مختلف مانند ریزدیرینه شناسی و دیرینه شناسی بی مهرگان جهت آشنا نمودن دانشجویان با انواع فسیل های گیاهی و جانوری استفاده می شود.

ندارد

14

ژئوشیمی

پژوهشی

دستگاه جذب اتمی مستقر در این آزمایشگاه در حال حاضر توسط دانشکده شیمی استفاده می‌شود و مقدار زیادی مواد شیمیایی تاریخ گذشته در آن وجود دارد که علیرغم مکاتبات قبلی هنوز تعیین تکلیف نشده اند.

این آزمایشگاه می تواند مورد استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد اما برای تجهیز آن نیاز به موارد زیر است:

-امحای مواد شیمیایی تاریخ گذشته

- خریداری مواد شیمیایی مورد نیاز

- خریداری لامپ های مورد نیاز

- تعمیر و نگهداری هود

- راه اندازی دستگاه تولید آب مقطر و آب یون‌زدوده

- خریداری ظروف شیمیایی مورد نیاز

- واگذاری و آموزش دستگاه به مسئول آزمایشگاه

- تجهیز آزمایشگاه به دستگاه های آنالیزی نظیر رامان، میکروپروب و میکرو XRF

ندارد

15

سیالات درگیر

پژوهشی

از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری استفاده می شود. آشنایی دانشجویان با روش های دما سنجی و محاسبه دما، شوری، چگالی و فشار در میانبارهای سیال و بر این اساس تشخیص تیپ های کانساری.

برای توسعه کیفی این آزمایشگاه نیاز است اقدامات زیر انجام شود:

-خرید حداقل دو لنز LWD با بزرگنمایی 60 و 100

- خرید یک کامپیوتر قوی با LCD با کیفیت بالا جهت اتصال به دستگاه

- خرید کنترلرT95-LinkPad standalone system controller

- خرید واتر جت جهت انجام برسی های با دمای بالا تر از 450 درجه سانتیگراد

- خرید استاندارهای لازم جهت کالیبره کردن دستگاه

- خرید یک دستگاه میکروسکپ مجهز به لیزر رامان جهت برسی میانبارهای گازی

ندارد

16

میکروسکوپی

پژوهشی

از این آزمایشگاه جهت مطالعات میکروسکوپی و عکسبرداری از مقاطع برای اهداف پژوهشی استفاده می شود.

ندارد

17

جدایش کانی

آموزشی

در این آزمایشگاه دانشجویان به آماده سازی اولیه نمونه های سنگی برای انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی می پردازند. عنوان فعالیت هایی که در این آزمایشگاه انجام می شود عبارتند از:

- خرد کردن نمونه های حجیم به قطعات حدودا 10 سانتی متری با استفاده از گیوتین

- خردایش نمونه های سنگی به ابعاد کمتر از 1 سانتی متر با دستگاه آسیاب فکی

- پودر کردن نمونه ها با آسیاب لرزان

در بحث جدایش کانی ها نیز نمونه های خرد شده و الک شده را شستشو داده و پس از خشک کردن در آون، با استفاده از دسنگاه فرانتز کانی ها را ابتدا بر اساس خواص مغناطیسی آنها از یکدیگر تفکیک کرده، سپس آنها را بر اساس وزن مخصوصشان به گروه های خالص تر جدا نموده و در نهایت در زیر لوپ کانی ها را کاملا از یکدیگر تفکیک می کنیم تا آماده انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی شوند 

دستگاه های یاد شده در آزمایشگاه موجود است ولی مواد مصرفی مورد نیاز از قبیل مایعات سنگین، کاغذ صافی،
حلال ها و .... بایستی به صورت دوره ای تامین شود

ندارد

18

تهیه مقاطع

آموزشی- پژوهشی

در این کارگاه که مورد استفاده دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی قرار دارد، نمونه های مختلف سنگ ها و کانی ها را برش داده و از آنها مقاطع میکروسکپی به ضخامت 0.3 میلیمتر تهیه می کنند. دستگاه های مختلف مورد استفاده در این کارگاه عبارتند از: اره سنگ بری، دستگاه های ساینده اتوماتیک و نیمه اتوماتیک و مواد مصرفی چون نیغ اره، پودرهای ساینده، چسب اپاکسی و کانادا بالزام، لام و لامل.

دستگاه های یاد شده در آزمایشگاه موجود است ولی مواد مصرفی مورد نیاز بایستی به صورت دوره ای تامین شود.

ندارد

19

زمین شناسی ساختاری

آموزشی

در دوره کارشناسی رشته زمین شناسی جهت آشنایی دانشجویان با نحوه دگریختی حاکم بر لیتوسفر زمین، در
زمین شناسی ساختاری (4 واحد و بصورت 2 واحد نظری و 2 واحد عملی) گنجانده شده است. در آزمایشگاه زمین شناسی ساختاری دانشجویان با نحوه محاسبات هندسی مرتبط با ساختارها، تحلیل و تفسیر آماری و استریوگرافیک آنها، ترسیم نیمرخ از نقشه های زمین شناسی، تهیه بلوک دیاگرام و تفسیر نقشه های زمین شناسی آشنا می شوند.

ندارد

20

آزمایشگاه گوهرشناسی

آموزشی- پژوهشی

از این آزمایشگاه برای آموزش دانشجویانی که درس کانی شناسی را گذرانده اند در مقطع کارشناسی استفاده می شود. آشنایی اولیه دانشجویان با جواهرات و گوهرها، آشنایی با انواع تراش های مختلف گوهرها و راه شناسایی نمونه های اصلی از نمونه های مصنوعی از اهداف این آزمایشگاه می باشد.

برای توسعه کیفی این آزمایشگاه نیاز است اقدامات زیر درجهت خرید وسایل ذیل انجام شود:

- تهیه برخی وسایل کمک آموزشی مانند ماکت سیستم های کریستالی

- میکروسکوپ افقی گوهرشناسی

- خرید ترازوی با دقت سه صفر

- دستگاه انکسار سنج Refractometer

- پلاریسکوپ Polariscope

- dicroscope  داکروسکوپ

- لوپ دستی/Hand Lens X10, X20

- دستگاه تراش گوهر

ندارد

21

آزمایشگاه میکروتکتونیک

(پتروفابریک)

آموزشی- پژوهشی

در آزمایشگاه میکروتکتونیک دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نحوه مطالعه ریزساختارهای ثبت شده در سنگ های دگرریخت شده در شرایط شکنا و شکل پذیر آشنا خواهند شد و با استفاده از ریز ساختارها، شرایط فشار و دمای حاکم بر دگرریختی سنگ ها را ارزیابی خواهند نمود. همچنین با استفاده از میکروسکوپ Universal Stage محور نوری کانی ها (ماندد کوارتز و کلیست) را اندازه گیری نموه و نتایج حاصل را تحلیل نوع و میزان تنش و کرنش حکم بر سنگ ها و  شرایط دگرریختی حاکم بر آنها استفاده خواهند شد.

لوازم مورد نیاز:

- میکروسکوپUniversal Stage (موجود است).

- میکروسکوپ پلاریزان مناسب.

ندارد

22

آزمایشگاه مدل سازی زمین ساختی

آموزشی- پژوهشی

در این آزمایشگاه که با نام آزمایشگاه زمین ساخت تجربی یا تکتونیک تجربی نیز شناخته می شود، دانشجویان به مدل سازی عددی و دستگاهی دگرریختی های حاکم بر لیتوسفر زمین و بویژه پوسته زمین در رژیم های زمین ساختی مختلف خواهد پرداخت و شرایط حاکم بر کرنش سنگها را بررسی خواهند نمود.

لوازم مورد نیاز :

  1. کامپیوتر با پردازنده و گرافیک قوی جهت اجرای نرم افزار های مدل سازی عددی (نیاز به خریداری).

2- دستگاه مکانیکی، موتور الکتریکی و کامپیوتر مناسب مناسب جهت اجرای مدلهای زمین ساختی، ثبت داده ها و پردازش آنها (نیاز به تجهیز و خریداری).

 

23

بهسازی خاک و نانو ذرات خاک

آموزشی- پژوهشی

آزمایشگاه بهسازی خاک (با رویکرد نانو ذرات) زیرمجموعه ای از دروس زمین شناسی مهندسی پیشرفته (در دوره کارشناسی ارشد) و درس بهسازی خاک (در دوره دکتری) با کاربری آموزشی و پژوهشی است. در این آزمایشگاه در نظر است مجموعه ای از آزمایش ها و مدل های فیزیکی با تاکید بر بهسازی خاک راه اندازی و مورد استفاده قرار گیرد.  این آزمایشگاه جهت تعریف طرح های کاربردی و تحقیقاتی و نیز مدیریت رساله های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد قابل استفاده است. همچنین امکان انجام پروژه های سفارشی و جذب درآمد نیز در این آزمایشگاه میسر است.  تجهیز این آزمایشگاه هزینه زیادی داشته و در مراحل مختلف قابل توسعه است. برای تجهیز این آزمایشگاه ابزار حداقلی به شرح ذیل لازم است؛

-دستگاه آنالیز اندازه نانو ذرات خاک

- دستگاه میکسر یا بال میل (جارمیل و فست میل)

- دستگاه طیف سنج FTIR

- دستگاه پاشش ذرات نانو

- محلول های یکنواخت کننده نانو ذرات در خاک

- دستگاه اندازه گیری پایینگ خاک

- دستگاه آزمایش تک محوری تمام اتوماتیک خاک

- دستگاه آزمایش سه محوری تمام اتوماتیک سیکلیک خاک

- دستگاه برش مستقیم اتوماتیک10 در10 و 30 در30

- دستگاه آزمایش تحکیم تمام اتوماتیک

- دستگاه آزمایش نفوذپذیری

- دستگاه پنوترومتر جیبی

- دستگاه برش پره

ندارد

 

 

 

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی غیر عضو شاعا در دانشکده شیمی

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

2

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

3

شیمی آلی

پژوهشی

مسئول: دکتر پرویز رشیدی رنجبر

خدمات قابل ارائه: سنتز مواد آلی

تجهیزات قابل استفاده

- روتاری

- آون

- هیتر همزن مغناطیسی

- مانتل

- پمپ گردش آب

TLC reader

- یخچال

- ترازو

- همزن مکانیکی

- پمپ خلاء روغنی (کار آیی ضعیف)

- کپسول آرگون

ندارد

4

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

5

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

6

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

7

شیمی آلی

پژوهشی

 

ندارد

8

شیمی پلیمر

پژوهشی

 

ندارد

9

شیمی پلیمر

پژوهشی

 

ندارد

10

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

11

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

12

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

13

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

14

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

15

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

16

شیمی تجزیه

پژوهشی

 

ندارد

17

شیمی فیزیک

پژوهشی

 

ندارد

18

شیمی فیزیک

پژوهشی

 

ندارد

19

شیمی فیزیک

پژوهشی

 

ندارد

20

شیمی فیزیک

پژوهشی

 

ندارد

21

شیمی فیزیک

پژوهشی

 

ندارد

22

شیمی کاربردی

پژوهشی

 

ندارد

23

شیمی کاربردی

پژوهشی

 

ندارد

24

شیمی کاربردی

پژوهشی

 

ندارد

25

شیمی کاربردی

پژوهشی

 

ندارد

26

شیمی معدنی

پژوهشی

 

ندارد

27

شیمی معدنی

پژوهشی

 

ندارد

28

شیمی معدنی

پژوهشی

 

ندارد

29

شیمی معدنی

پژوهشی

 

ندارد

30

شیمی معدنی

پژوهشی

 

ندارد

 

 

خدمات قابل ارائه

تجهیزات موجود

نام آزمایشگاه

ردیف

لایه نشانی انواع پوشش‌ها بر روی سطوح مختلف از طریق روش اسپین کوتینگ

هود، آون، سانتریفیوژ، حمام اولتراسونیک، دستگاه اسپین کوتینگ، پمپ خلأ

شیمی سطح

1

تعیین مکانیسم واکنش های شیمیایی و پیش بینی طیف الکترونی مولکول ها با محاسبات کوانتومی

کامپیوتر

شیمی محاسباتی و طیف سنجی

2

ساخت نانو حامل های پلیمری جهت استفاده در دارورسانی

- آزمایشگاه لیتوگرافی

- دستگاه UV-visible

- دستگاه DSC

- دستگاه Polisher

- دستگاه Freeze dryer

- دستگاه التراسونیک پروب دار

- آون خلا

- آون معمولی

- سانتریفوژ یخچال دار

- سانتریفوژ عادی

- ترازو تا چهار رقم بعد از اعشار

- دستگاه روتاری

- PH متر و...

پلیمر

3

 

 

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی دانشکده فیزیک

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

آزمایشگاه لایه نشانی

سرویسی

آزمایشگاه عمومی

 

2

آزمایشگاه نانوفیزیک 1

پژوهشی

 

 

3

آزمایشگاه نانوفیزیک 2

پژوهشی

 

 

4

آزمایشگاه اپتیک و فوتونیک

پژوهشی

 

 

5

آزمایشگاه ابررسانایی 1

پژوهشی

 

 

6

آزمایشگاه ابررسانایی2

پژوهشی

 

 

7

آزمایشگاه اسپاترینگ و AFM

سرویسی

 

 

8

آزمایشگاه هسته ای

پژوهشی

 

 

9

آزمایشگاه اپتیک (زیرزمین)

پژوهشی

 

 

10

آزمایشگاه مواد فوتونیکی

پژوهشی

 

 

11

آزمایشگاه پلاسما

پژوهشی

 

 

12

آزمایشگاه لیزر

پژوهشی

 

 

13

آزمایشگاه پلاسمای کانونی

پژوهشی

 

 

14

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

آموزشی

 

 

15

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

آموزشی

 

 

16

آزمایشگاه فیزیک پایه 3

آموزشی

 

 

17

آزمایشگاه اپتیک

آموزشی

 

 

18

آزمایشگاه فیزیک مدرن

آموزشی

 

 

19

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد

آموزشی

 

 

20

آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفته

آموزشی

 

 

21

آزمایشگاه الکترونیک 1

آموزشی

آنالوگ

 

22

آزمایشگاه الکترونیک 2

آموزشی

دیجیتال

 

23

آزمایشگاه مدار منطقی

آموزشی

آزمایشگاه مدار منطقی

 

24

آزمایشگاه میکروپروسسور

آموزشی

 

 

25

آزمایشگاه اپتیک پیشرفته

آموزشی

 

 

26

آزمایشگاه لیزر آموزشی

آموزشی

آزمایشگاه لیزر آموزشی

 

27

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

آموزشی

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

 

28

کارگاه الکتروتکنیک

آموزشی

کارگاه الکتروتکنیک

 

29

کارگاه تراشکاری

آموزشی

کارگاه تراشکاری

 

30

کارگاه پروژه

آموزشی

کارگاه پروژه

 

31

آزمایشگاه اشعه ایکس

سرویسی

آزمایشگاه عمومی

 

32

آزمیشگاه طیف سنجی

سرویسی

آزمایشگاه عمومی

 

33

آزمایشگاه تحقیقاتی تشدید مغناطیسی

پژوهشی

 

 

34

آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 1

آموزشی

 

 

35

آزمایشگاه سیستمهای دیجیتال 2

آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

جدول آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی غیر عضو شاعا در گروه بیوتکنولوژی

ردیف

نام آزمایشگاه

آموزشی/ پژوهشی

تمرکز و فعالیت اصلی

عضویت در شاعا

1

 آزمایشگاه آموزشی

آموزشی

 آزمایشگاه آموزشی گروه

ندارد

2

 زیست فناوری ملکولی

پژوهشی

 تولید آنزیم و مهندسی پروتوین

ندارد

3

 مهندسی بافت و نانوتکنولوژی

پژوهشی

 مهندسی بافت

ندارد

4

 بیوتکنولوژی پزشکی

پژوهشی

 بیوتک پزشکی

ندارد

5

 فراورش زیستی

پژوهشی

 فراورش زیستی – بیوتک صنعتی

ندارد