خدمات پژوهشی کتابخانه پردیس علوم

خدمات پژوهشی ضمن معرفی شاخصهای علم سنجی در تعیین رتبه افراد، مجلات، دانشگاه‌ها و کشورها به شرح فرآیند پژوهش، معرفی ابزارهای پژوهش با تکیه بر دانش علم سنجی، اخلاق پژوهش و راهنمای موضوعی می‌پردازد.