سفارش کتاب به کتابخانه پردیس علوم دانشگاه تهران


کتابخانه پردیس علوم، جهت حفظ و ارتقای کیفی و کمی منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و کارمندان با شرایط زیر می نماید:

1.    با نیازهای آموزشی و پژوهشی پردیس علوم  مرتبط باشد.
2.    روزآمد باشد.  
3.    تکراری نباشد (به علت کمبود فضا و نیاز به منابع روزآمد، کتابخانه از خرید نسخه های تکراری و ویرایش های قدیمی اثر معذور است).
4.    در مورد کتب لاتینی که باید با دلار آزاد خریداری شود علاوه بر رعایت موارد قبلی، این درخواست باید مورد تایید استاد راهنما و شورای پژوهشی پردیس واقع شود.

* لطفا لیست کتب درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، در فرم سفارش کتب فارسی و فرم سفارش کتب لاتین که در سایت کتابخانه می باشد وارد نمایید و به بخش امانت یا بخش سفارش تحویل دهید.

فرم سفارش لوح فشرده

*بخش سفارش پس از بررسی و تایید لیست، اقدام به خرید آنها خواهد نمود.