همکاران

 

نام و نام خانوادگی عکس سمت مدرک تحصیلی تماس
علی لفطه رئیس کتابخانه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی lib.science@ut.ac.ir
021-61112616
فاطمه باقری

 

مسئول بخش امانت

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی bagheri1350@ut.ac.ir
021-61113634
مرجان مغربی کارشناس بخش امانت کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی maghrebi.m@ut.ac.ir
021-61113634
ماجد خلیل‌نژاد کارشناس بخش خدمات فنی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی mkhalilnejad@ut.ac.ir
021-61112616
رزا متین‌سرشتی کارشناس بخش خدمات فنی کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی romatinsereshti@ut.ac.ir
021-61112616
فهیمه ناخدا کارشناس بخش خدمات فنی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی nakhodaf@ut.ac.ir
021-61112616
ناهید جعفری مسئول کتابخانه دیجیتال کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی n.jafari@ut.ac.ir
021-61113635
 
مهناز اسلامی کارشناس بخش چکیده نامه های شیمی کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی mahnazeslami@ut.ac.ir
پروین پوراحمد

مسئول کتابخانه دانشکده فیزیک

مسئول بخش پایگاه های الکترونیکی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی pourahmad.p@ut.ac.ir
021-61118613

سید مهدی سبزواری

 

مسئول بخش پایان‌نامه

کارشناس کتابداری

sabzevari@ut.ac.ir

021-61113633