همکاران

 

نام و نام خانوادگی عکس سمت مدرک تحصیلی تماس
علی لفطه رئیس کتابخانه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی lib.science@ut.ac.ir
021-61112616
مژگان ملک‌حسین‌پور مسئول بخش مراجعات و امانت کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی m_hosainpor47@ut.ac.ir
021-61113634
پروین پوراحمد

مسئول بخش کاوش (منابع الکترونیکی) و آموزش کتابخانه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی pourahmad.p@ut.ac.ir
021-61113635
ناهید جعفری مسئول بخش پایان نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی n.jafari@ut.ac.ir
021-61113633
ماجد خلیل‌نژاد کارشناس بخش خدمات فنی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی mkhalilnejad@ut.ac.ir
021-61112616
رزا متین‌سرشتی کارشناس بخش خدمات فنی کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی romatinsereshti@ut.ac.ir
021-61112616
فهیمه ناخدا کارشناس بخش خدمات فنی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی nakhodaf@ut.ac.ir
021-61112616
مرجان مغربی کارشناس بخش امانت کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی maghrebi.m@ut.ac.ir
021-61113634
عبدالحسین بختیاری مسئول تالار نشریات انگلیسی و فارسی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی bakhtiari2010@ut.ac.ir
021-61112467
مهناز اسلامی کارشناس بخش مرجع کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی mahnazeslami@ut.ac.ir
021-61112467
فاطمه باقری مسئول کتابخانه دانشکده ریاضی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی bagheri1350@ut.ac.ir
021-61112627
بهاره فهیمی مسئول کتابخانه دانشکده فیزیک کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی pfahimie@ut.ac.ir
021-61118613