امانت بین کتابخانه‌ای

(این خدمت در حال حاضر ارائه نمی‌گردد)

 

بر اساس قرارداد همکاری بین کتابخانه پردیس علوم و کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران (پزشکی، داروسازی، بهداشت و...) دانشجویان این مراکز می‌توانند با در دست داشتن برگه مبادله صادره از کتابخانه مبدا، یک کتاب به مدت دو ۱۵ روز از کتابخانه مقصد امانت بگیرند.

تبصره: برگه مبادله باید به تاریخ روز و ممهور به مهر کتابخانه مبدا باشد.


طرح امین (امانت بین کتابخانه‌ای) راهکاری است که متقاضیان از طریق آن می‌توانند به صورت غیرمستقیم به منابع دیگر کتابخانه‌ها دسترسی داشته باشند. این طرح موافقت‌نامه‌ای است که میان کتاب خانه‌ها منعقد گردیده که بر اساس آن هر کتابخانه در صورتی که مدرک مورد تقاضا توسط متقاضی در مرکز خودشان موجود نباشد از کتابخانه دیگر دارنده مدرک تهیه می‌نماید که ممکن است به صورت خدمات امانت مدرک و یا خدمات تصویر مدرک باشد. کتابخانه مرکزی پردیس علوم دانشگاه تهران نیز عضو این طرح می‌باشد.

شرایط استفاده از کتابخانه مرکزی و سایر کتابخانه‌های دانشگاه تهران:
• اعضا رسمی پردیس علوم می‌توانند با ارائه کارت دانشجویی عضو کتابخانه مرکزی شوند و کتاب امانت بگیرند.
• اعضا رسمی پردیس علوم می‌توانند پس از ثبت عضویت در کتابخانه پردیس علوم، با ارائه کارت دانشجویی از امکانات کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران استفاده نمایند.

کتابخانه های دارای تفاهم نامه همکاری با کتابخانه پردیس علوم:
پژوهشگاه صنعت نفت
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف