کمیته آموزش کتابخانه

تمرکز کمیته آموزش در حوزه آموزش مراجعان و در چارچوب کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی است. برگزاری تورهای بازدید از کتابخانه و سخنرانی‌های علمی از دیگر فعالیت‌های این کمیته می‌باشد.
 
اعضای کمیته:
 
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
علی لفطه ریاست کتابخانه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی Lafteh@ut.ac.ir
ابراهیم شاهی مدرس کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  
ناهید جعفری عضو کمیته و مدرس کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی n.jafari@ut.ac.ir
ماجد خلیل‌نژاد عضو کمیته و مدرس کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی mkhalilnejad@ut.ac.ir