مدیریت پیشین دانشکده زیست شناسی

 

1399-1400 دکتر بهمن زینلی بخش علوم جانوری
1396-1399 دکتر محمد علی آموزگار بخش میکروبیولوژی

1393-1396

1384-1387

 

دکتر بهمن زینلی

بخش علوم جانوری

1390-1393

1387-1390

دکتر وحید نیکنام

بخش علوم گیاهی

1383-1384

1381-1383

دکتر حوری سپهری

بخش علوم جانوری

 

دکتر حمید فهیمی

بخش علوم گباهی

  دکتر حسن ابراهیم زاده بخش علوم گیاهی
  دکتر یوسف سید خراسانی بخش میکروبیولوژی
  دکتر منوچهر شهامت بخش میکروبیولوژی
  دکتر فریدون ملک زاده بخش میکروبیولوژی