تاریخچه دانشکده زیست شناسی

آموزش زیسـت­ شناســی از سال ۱۳۰۷  شمسی در دارالمعلین عالی آغاز شده و از سال ۱۳۱۳ شمسی با نام رشته طبیعی در دانشکده علوم – دانشگاه تهران به رسـمیت شـناخته شد.

از سال ۱۳۲۸ شمسی گروه زیست شناسی در مجتمع اصلی دانشگاه تهران واقع در میدان انقلاب استقرار یافت. در سال ۱۳۸۴ شمسی با تغییر ساختار سازمانی دانشگاه تهران گروه زیست شناسی به دانشکده زیست ­شناسی تبدیل شد که یکی از دانشکده های دانشکدگان علوم می باشد.

دانشکده زیست شناسی از پنج گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، علوم جانوری، علوم گیاهی، میکروبیولوژی و علوم زیستی کاربردی تشکیل شده است.

گونه های متنوع جانوری، گیاهی و میکروبی ایران و جهان در موزه جانوری، هرباریوم و کلکسیون میکروارگانیسم ها نگهداری می شود.