تاریخچه دانشکده زیست شناسی تاریخچه دانشکده زیست شناسی

آموزش زیســــت­ شناســی از سال ۱۳۰۷  شمسی در دارالمعلین عالی آغاز شده و از سال ۱۳۱۳ شمسی با نام رشته طبیعی در دانشکده علوم – دانشگاه تهران به رســــمیت شــــناخته شد. از سال ۱۳۲۸ شمسی گروه زیست شناسی در مجتمع اصلی دانشگاه تهران واقع در میدان انقلاب استقرار یافت. در سال ۱۳۸۴ شمسی با تغییر ساختار سازمانی دانشگاه تهران گروه زیست شناسی به دانشکده زیست ­شناسی تبدیل شد که یکی از دانشکده های پردیس علوم می باشد.

دانشکده زیست شناسی از بخش های زیست شناسی سلولی و مولکولی، علوم جانوری، علوم گیاهی و میکروبیولوژی تشکیل شده است. گونه های متنوع جانوری، گیاهی و میکروبی ایران و جهان در موزه جانوری، هرباریوم و کلکسیون میکروبی دانشکده زیست شناسی نگهداری می شود.