رشته های مقطع کارشناسی

رشته تحصیلی

طول دوره

سرفصل دروس

برنامه ترمی 4 ساله

ورودی قبل از 1402

برنامه ترمی 4 ساله

ورودی 1402 به بعد

بیوتکنولوژی

۴ سال (۸ ترم)

pdf

pdf

pdf

زیست شناسی سلولی مولکولی

۴ سال (۸ ترم)

pdf

pdf

pdf

علوم جانوری

۴ سال (۸ ترم)

pdf

pdf

pdf

علوم گیاهی

۴ سال (۸ ترم)

pdf

pdf

pdf

میکروبیولوژی

۴ سال (۸ ترم)

pdf

pdf

pdf