برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی-ارشد-و-دکتری - biology
- یک‌شنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۲

برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

 

برنامه درسی و امتحانی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال اول1403- 1402


 نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی و بیماری زا

 فیزیولوژی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

6104474

چهارشنبه

15-17

4

 دکتر مقیمی

 

1402/11/07

13-15

 

 ژنتیک پروکاریوتها(تخصصی)

2

6104712

چهارشنبه

10-12

2

 دکتر عارفیان

 

1402/11/02

13-15

 

 بوم شناسی میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110728

چهارشنبه

13-15

6

 دکتر آموزگار

 

1402/11/04

13-15

 

 رده بندی  میکروارگانیسم ها(تخصصی)

2

1110727

دوشنبه

8-10

آمفی

 دکترآموزگار- دکتر نصر(مرکز­ذخائرژنتیک)

 

1402/11/09

15-17

 

 روشها در میکروبیولوژی(تخصصی)

2

1110732

دوشنبه

10-12

آمفی

 دکتر نصر(مرکز­ذخائرژنتیکی)

 

1402/10/30

10-12

 

 بیو انفورماتیک(تخصصی)

2

6104975-01

دوشنبه

13-15

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­ پزشکی­ تهران)

 

1402/11/11

8-10

 

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

 زیست‌شناسی سلولی پیشرفته(اصلی)

2

1110748

یکشنبه

8-10

6

 دکتر عرب نجفی- دکتر شاه حسینی

 

1402/11/04

10-12

 

 زیست‌شناسی مولکولی پیشرفته(اصلی)

2

1110749

یکشنبه

10-12

2

 دکتر معتمد– دکتر عرب نجفی

 

1402/11/11

10-12

 

ساختار ماکرومولکول­های زیستی(اصلی)

2

1110799

دوشنبه

13-15

2

دکتر امینی نسب

 

1402/11/09

10-12

 

 بیوشیمی کروماتین(اختیاری)

2

6104193

دوشنبه

15-17

2

 دکتر زرگر

 

1402/11/07

10-12

 

 ژنتیک ملکولی انسان(اختیاری)

2

1110476

دوشنبه

10-12

2

 دکتر اینانلو

 

1402/10/30

13-15

 

علوم گیاهی –فیزیولوژی ، سیستماتیک و بوم شناسی

 سیستماتیک گیاهی پیشرفته(تخصصی)

2

6104602

دو شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر سلمکی

 

1402/10/30

10-12

 

 متابولیسم گیاهی(تخصصی)

2

6104522

دو شنبه

8-10

هرباریوم

 دکتر نیکنام

 

1402/11/08

10-12

 

 جذب و انتقال در گیاهان(تخصصی)

2

6104706

یکشنبه

15-17

هرباریوم

 دکتر رضائیان

 

1402/11/10

10-12

 

 یاخته­شناسی و بافت­شناسی پیشرفته(تخصصی)

2

1110826

دو شنبه

10-12

هرباریوم

دکتر زارع

 

1402/11/09

13-15

 

 بوم­شناسی پوششهای­گیاهی-فیزیولوژی و سیستماتیک(اختیاری)

2

1110752

یکشنبه

10-12

 

هرباریوم

دکتر عطار- دکتر مهدیقلی

 

1402/11/04

10-12

 

 جغرافیای گیاهی – سیستماتیک (اختیاری)

2

6104810

یکشنبه

8-10

آزمایشگاه

دکتر آخانی

 

1402/11/03

8-10

 

 روشها و ابزار در فیزیولوژی -فیزولوژی(اختیاری)

1+1

1110878

یکشنبه

8-10

اتاق استاد

دکتر احمدی سخا

 

1402/11/01

10-12

 

علوم جانوری-بیو سیستماتیک ، فیزیولوژی ، تکوینی

 بیو سیستماتیک جانوری (تخصصی)

2

6104769

یکشنبه

13-15

2

 دکتر ساری- دکتر مرجان سیدی

 

1402/11/11

13-15

 

 فیزیولوژی تولید مثل(تخصصی)

2

6104831

سه شنبه

10-12

2

 دکتر علوی

 

1402/11/07

10-12

 

 مکانیسم سلولی و مولکولی تکوین(تخصصی)

2

6104785

یکشنبه

8-10

2

 دکتر زینلی

 

1402/11/04

8-10

 

 فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی (تخصصی)

2

6104710

سه شنبه

8-10

2

 دکتر رضایوف

 

1402/11/02

8-10

 

 روش تحقیق -بیو سیستماتیک(اختیاری)

2

6104968

سه شنبه

15-17

2

 دکتر ندرلو – دکتر ملک

 

1402/11/08

13-15

 

 جغرافیای جانوری-بیوسیستماتیک(اختیاری)

2

6104295

یکشنبه

10-12

273

 دکتر رحیمیان

 

1402/10/30

10-12

 

 فیزیولوژی غشاء - فیزیولوژی (اختیاری)

2

1110815

سه شنبه

13-15

2

 دکتر عطاری

 

1402/10/30

10-12

 

فیزیولوژی عصب وعضله-فیزیولوژی(اختیاری)

2

6104816

یکشنبه

10-12

6

 دکتر رضایوف

 

1402/11/08

8-10

 

زیست شناسی دریا

ویژگیهای زیستی دریاهای منطقه ای(اصلی)

1+1

1110249

سه شنبه

8-10

4

دکتر رحیمیان- دکتر ساری

 

1402/10/30

10-12

 

تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان دریایی(اصلی)

1+1

1110252

دوشنبه

10-12

آزمایشگاه

دکتر ندرلو

 

1402/11/04

10-12

 

اکوسیستم و مناطق حساس و ویژه ساحلی(اصلی) 

1+1

1110253

سه شنبه

10-12

6

دکتر رحیمیان- دکتر ندرلو

 

1402/11/02

10-12

 

آلودگی های آبهای دریاهای منطقه ای(اصلی)

2

1110251

دو شنبه

13-15

6

دکتر ملک- دکتر مقیمی

 

1402/11/07

13-15

 

زیست شناسی ژئوپلانکتون­های دریایی(اختیاری)

1+1

1110141

دوشنبه

15-17

6

دکتر ساری

 

1402/11/11

13-15

 

روش تحقیق و آمار پیشرفته

2

1110256

سه شنبه

15-17

2

دکتر ندرلو- دکتر ملک

 

1402/11/08

13-15

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت

 سلولهای بنیادی و تکوین(تخصصی)

2

6104395

شنبه

10-12

4

 دکتر زینلی

 

1402/11/04

8-10

 

 مبانی پزشکی بازساختی(تخصصی)

2

6104401

یکشنبه

10-12

4

 دکتر کهتری70- دکتر بخشنده30

 

1402/11/09

10-12

 

 مهندسی ژنتیک یوکاریوتها(تخصصی)

2

6104406

یکشنبه

13-15

4

 دکتر اینانلو

 

1402/10/30

13-15

 

 ایمونولوژی سلولی(تخصصی)

2

6104807

شنبه

15-17

4

 دکتر عارفیان

 

1402/11/02

13-15

 

 بیو انفورماتیک(اختیاری)

2

6104975-01

دوشنبه

13-15

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­ پزشکی­ تهران)

 

1402/11/11

8-10

 

سلول­های بنیادی در تکوین و بازسازی سیستم عصبی(اختیاری)

2

6104850

دوشنبه

8-10

6

دکتر زینلی - دکتر تفرشی

 

1402/11/08

10-12

 

زیست فناوری میکروبی

 زیست فناوری تخمیر(اصلی)

2

1110199

سه شنبه

13-15

آمفی

 دکتر حامدی

 

1402/11/09

10-12

 

زیست فناوری پروتئین(اصلی)

2

1110196

سه شنبه

10-12

آمفی

دکتر حبیبی­ رضایی

 

1402/10/30

15-17

 

 روش پژوهش و طراحی آزمایش(اصلی)

2

6104707

سه شنبه

8-10

آمفی

 دکتر حامدی

 

1402/11/11

15-17

 

 دست­ورزی ژنتیکی میکروارگانیسمها(اصلی)

2

6126009

چهارشنبه

8-10

آمفی

 دکتر بنایی مقدم

 

1402/11/02

8-10

 

بیوانفورماتیک (اصلی)

2

6104975-02

چهارشنبه

13-15

آمفی

دکترنجمه صالحی

 

1402/11/07

13-15

 

 زیست فناوری دارویی(اختیاری)

2

1110237

چهارشنبه

10-12

آمفی

 دکتر محمدی پناه

 

1402/11/04

13-15

 

 سمینار 1(الزامی- نیمسال سوم)

1

1110837

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترحبیبی رضائی

 

 

 

 

سمینار 2(الزامی- نیمسال سوم)

1

1110838

 

 

 

 دکترمحمدی پناه-دکترحامدی-دکترحبیبی رضائی

 

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت-دکتری

  امیکس

2

6122014

دوشنبه

15-17

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­ پزشکی­ تهران)

 

1402/11/11

8-10

 

 روش های آزمایشگاهی در پزشکی بازساختی


روش های آزمایشگاهی در پزشکی بازساختی

 

1+1

6122007

سه شنبه

13-15

6

 دکتر کهتری- دکتر عارفیان

 

1402/11/09

10-12

 

 سلول درمانی

2

6122004

سه شنبه

15-17

6

دکتر عارفیان- دکتر کهتری

 

1402/11/02

13-15

 

زیست شناسی ترمیم

2

6122002

سه شنبه

8-10

6

دکتر زینلی

 

1402/11/04

8-10

 

میکروبیولوژی – دکتری

 بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته 

2

1110767

دوشنبه

10-12

6

 دکتر مقیمی

 

1402/11/07

13-15

 

 بیوانفورماتیک

2

6104975-01

دوشنبه

13-15

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­ پزشکی­ تهران)

 

1402/11/11

8-10

 

 مهندسی ژنتیک میکروبی

2

1110770

چهارشنبه

10-12

2

 دکتر عارفیان

 

1402/11/02

13-15

 

 زیست شناسی آرکی ها

2

1110769

چهارشنبه

8-10

6

 دکتر آموزگار

 

1402/11/04

13-15

 

علوم جانوری بیوسیستماتیک – دکتری

 سازش زیستی

2

1110785

سه شنبه

15-17

4

 دکتر رحیمیان- دکترساری

 

1402/10/30

10-12

 

تکامل همراه

2

1110786

سه شنبه

8-10

5

دکترمرجان سیدی

 

1402/11/11

13-15

 

 روشها در بیو سیستماتیک

2عملی

1110781

یک شنبه

8-10

آزمایشگاه

 دکتر ساری-دکترملک-دکترمرجان سیدی- دکترندرلو

 

1402/11/08

13-15

 

 تنوع زیستی

2

1110780

یک شنبه

10-12

آزمایشگاه

 دکتر ندرلو75%- دکتر ملک25%

 

1402/11/04

10-12

 

علوم جانوری فیزیولوژی – دکتری

 گیرنده های سلولی و انتقال و تنظیم پیام در سلول

2

1110536

دوشنبه

15-17

4

 دکتر عطاری

 

1402/10/30

10-12

 

 نوروترانسمیترها و مکانیسم عمل آن ها

2

6104872

دوشنبه

8-10

4

 دکتر رضایوف

 

1402/11/08

8-10

 

 نوروآندوکرینولوژی تولید مثل

2

6104875

دوشنبه

10-12

آزمایشگاه استاد

 دکتر علوی

 

1402/11/07

10-12

 

 بیوانفورماتیک

2

6104975-01

دوشنبه

13-15

آمفی

 دکتر محمود نادری(علوم­ پزشکی­ تهران)

 

1402/11/11

8-10

 

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی –دکتری

 

 ژنومیکس و پروتئومیکس

 

3

1110207

یکشنبه

8-10

4

دکتر معتمد-

 

1402/10/30

13-15

 

شنبه

10-12

شورا

دکتر اینانلو

 

 فرایندهای سلولی و ملکولی در یوکاریوتها

 

3

6104980

شنبه

13-15

4

 

دکتر عرب نجفی-

 

1402/11/04

10-12

 

یکشنبه

10-12

شورا

دکتر شاه حسینی

 روشهای تعیین ساختار ماکرو ملکولها

2

1110204

دوشنبه

10-12

4

 دکتر زرگر

 

1402/11/07

10-12

 

 فاکتورهای رونویسی انکوژنیک

2

1110794

دوشنبه

13-15

4

 دکتر عرب نجفی

 

1402/11/11

10-12

 

سیستماتیک گیاهی-دکتری

 آرایه شناسی ملکولی گیاهی

2

1110513

دوشنبه

8-10

2

 دکتر سلمکی

 

1402/10/30

10-12

 

 تحلیل تبارزایشی در گیاهان

1+1

1110509

دوشنبه

13-15

331

 دکتر زارع

 

1402/11/09

13-15

 

 فلور جنگل های ایران

2

1110511

شنبه

10-12

هرباریوم

 دکتر عطار

 

1402/11/04

10-12

 

  سیتوژنتیک گیاهی

2

1110515

یکشنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر بنایی مقدم

 

1402/11/11

10-12

 

فیزیولوژی گیاهی-دکتری

فیزیولوژی جذب در گیاهان

2

1110524

شنبه

10-12

2

دکتر نیکنام

 

1402/11/08

10-12

 

فیزیولوژی تنش در گیاهان

2

1110525

یکشنبه

13-15

6

دکتر رضائیان

 

1402/11/10

10-12

 

کاربرد بیوانفورماتیک در گیاهان

2

1110514

شنبه

13-15

هرباریوم

دکتر جان­نثار

 

1402/11/03

10-12

 

ژنتیک مولکولی گیاهی

2

6104970

یکشنبه

8-10

هرباریوم

دکتر سیدمهدی سیدی

 

1402/11/01

10-12

 

زیست فناوری میکروبی-دکتری

 مباحث ویژه در زیست فناوری میکروبی

2

1110227

چهارشنبه

10-12

4

 دکتر بخشنده

 

1402/11/02

8-10

 

ریز­زیست ­فناوری

2

1110225

چهارشنبه

13-15

4

دکتر حبیبی

 

1402/10/30

15-17

 

 فرآوری زیست مواد در میکروارگانیسم ها

2

1110221

چهارشنبه

8-10

4

 دکتر حامدی

 

1402/11/11

15-17

 

 مباحث مهندسی برای زیست فناوری

2

1110224

سه شنبه

13-15

4

 دکتر یزدیان

 

1402/11/09

13-15

 

جداسازی زیستی

2

1110228

سه شنبه

10-12

4

دکتر محمدی پناه

 

1402/11/04

13-15

 


 

 

کد رساله دکتری 22 واحد :  6104639

-   کد رساله دکتری  زیست فناوری  18 واحد :  1110187

-   کد پایان نامه ارشد   6 واحد :  6120036

-  کد کارگاه ایمنی در آزمایشگاه:----