برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

0برنامه امتحانی مقاطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران (آخرین به روز رسانی 1401/10/19)

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

3-1

محل

شنبه

24/10/1401

 

 

انسان شناسی زیستی و فرهنگی-دکترزهره انواری(3)

5

سیتوژنتیک گیاهی-دکترمحمد بنائی مقدم(5)

2

 

 

سلولهای بنیادی و تکوین-دکتربهمن زینلی(7)

2

جذب و انتقال-دکتروحید نیکنام(5)

6

 

 

ژنتیک پروکاریوت ها-دکتراحسان عارفیان(11)

8

فیزیولوژی تولید مثل-دکترسیدمحمد هادی علوی(18)

8

 

 

فناوری تخمیر-دکترجواد حامدی(4+10)

4

 

 

یکشنبه

25/10/1401

 

 

زیست شناسی سلولی پیشرفته-دکترسیدمحمود عرب نجفی ودکتر شاه­حسینی(3)

6

سازش زیستی-دکترحسن رحیمیان(3)

2

 

 

فرآوری زیست مواد در میکروارگانیسم ها-دکترجواد حامدی(2)

4

فرآیندهای سلولی و مولکولی در یوکاریوت ها-دکترسیدمحمود عرب نجفی و دکترشاه­حسینی(2)

4

 

 

بیوانفورماتیک-دکترسمانه ملک نیا(2)

5

آرایه شناسی مولکولی گیاهی-دکتریاسمن سلمکی(3)

6

 

 

مهندسی سلول و بافت-دکترموسی کهتری(4)

2

 

 

دوشنبه

26/10/1401

جنین شناسی مقایسه ای-دکترموسی کهتری(7)

100

فیزیولوژی میکروارگانیسم ها-دکترفریده سیاوشی(10)

8

سیستماتیک گیاهی پیشرفته-دکتریاسمن سلمکی(5)

2

فیزیولوژی عصب و عضله-دکترمریم سرداری(3)

204

ژنتیک رفتار-دکترلثوم اینانلو راحتلو(1)

5

روش تحقیق و ارایه نتایج در زیست شناسی-دکتررضا ندرلو و دکترمعصومه ملک(4)

6

 

 

زیست فناوری دارویی-دکترفاطمه محمدی پناه(5+8)

112

مبانی پزشکی بازساختی-دکترموسی کهتری و دکترسیدجعفری و دکترکبیری(7)

8

 

 

فیزیولوژی و آناتومی انسان-دکتربهمن زینلی و دکتر ساری و دکتر مرجان سیدی(3)

6

 

 

سه شنبه

27/10/1401

 

 

بیوشیمی کروماتین-دکترسیدجلال زرگر(3)

2

پیام رسانی سلولی در تکوین و بیماری ها-دکترقمرتاج حسین(4)

2

 

 

مبانی انسان شناسی-دکترزهره انواری(3)

علوم اجتماعی

مهندسی متابولیک سامانه ها-دکترحمید مقیمی و دکترهدی نوری(2)

4

 

 

روش های تعیین ساختار ماکروملکول ها- دکترسیدجلال زرگر(3)

2

مهندسی ژنتیک میکروبی-دکتراحسان عارفیان(2)

6

 

 

تحلیل های تبارزایشی در گیاهان-دکترشاهین زارع(4)

6

 

 

 

 

رده بندی های معاصر جانوری-دکترعلی رضا ساری و دکترمرجان سیدی(3)

4

 

 

چهارشنبه

28/10/1401

ژنتیک انسانی-دکترعلی فرازمند(3)

204

یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته-دکترشاهین زارع(4)

4

روش ها در میکروبیولوژی-دکتراحسان عارفیان و دکترمقیمی(10)

2

 

 

ژنتیک تکوینی-دکترقمرتاج حسین(6)

7

ژنتیک تکوینی-دکتروحیده حسن زاده(1)

5

 

 

جغرافیای جانوری-دکترحسن رحیمیان(7)

8

زیست فناوری قارچ ها-دکترحمید مقیمی(9+18)

8

 

 

فیزیولوژی غشاء-دکترفرنوش عطاری(3)

6

مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها-دکترکلثوم اینانلو راحتلو(7)

7


هفته دوم

ایام هفته

8-10

محل

10-12

محل

3-1

محل

شنبه

1/11/1401

مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها-دکتراحسان عارفیان(4+9)

8

رده بندی میکرو ارگانیسم ها-دکترفاطمه محمدی­پناه(10)

8

نانو فناوری در زیست پزشکی-دکترحسین مهدوی(7)

2

متابولیسم گیاهی-دکتروحید نیکنام و دکترمهدیس ابراهیم­زاده(5)

7

ژنتیک مولکولی انسان-دکترکلثوم اینانلو راحتلو(4)

100

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی-دکترآمنه رضایوف(19)

8

 

 

بیوانفورماتیک پیشرفته-دکترسمانه ملک نیا(2)

5

ژنومیکس و پروتئومیکس-دکترمهریار امینی نسب و دکتر اینانلو(3)

6

یکشنبه

2/11/1401

 

 

کشت سلول و بافت جانوری-دکتربهناز بخشنده و دکتر حسین(7)

8

عوامل رونویسی سرطان زا-دکترسیدمحمود عرب نجفی(1)

5

 

 

بیوتکنولوژی میکروبی پیشرفته-دکترحمید مقیمی(2)

4

تنوع زیستی-دکتررضا ندرلو و دکترملک(3)

2

 

 

مباحث ویژه در زیست شناسی سلولی و تکوینی-دکترکلثوم اینانلو راحتلو و دکتر خویی و دکتر تفرشی(4)

6

 

 

 

 

گرده شناسی و بوم شناسی دیرینه-دکترحسین آخانی و دکترجمالی (1)

5

 

 

دوشنبه

3/11/1401

 

 

باستان شناسی پیش از تاریخ-دکترحامد وحدتی نسب(3)

4

بیوسیستماتیک جانوری-دکترعلی رضا ساری و دکترمرجان سیدی(19)

8

 

 

روش ها در زیست فناوری-دکتراحسان عارفیان و دکترحمید مقیمی(4+11)

8

مباحث ویژه در زیست فناوری میکروبی_دکتربهناز بخشنده(2)

7

 

 

بوم شناسی میکرو ارگانیسم ها-دکترمحمدعلی آموزگار(10+)

2

 

 

 

 

فاکتورهای رونویسی انکوژنیک-دکترسیدمحمود عرب نجفی(3)

6

 

 

سه شنبه

4/11/1401

 

 

بوم شناسی پوشش های گیاهی-دکترکاظم مهدیقلی و دکترفلاحتی­عنبران(4)

4

ژنتیک مولکولی پیشرفته-دکتروحیده حسن زاده و دکترسیدمحمود عرب نجفی (1)

5

 

 

زیست شناسی سلول های بنیادی-دکتربهمن زینلی(4)

6

فلور و بوم شناسی جنگل های ایران-دکترفریده عطار (3)

4

 

 

 

 

زیست شناسی آرکی ها_دکترمحمدعلی آموزگار(2)

6

چهارشنبه

5/11/1401

 

 

روش پژوهش و طراحی آزمایش-دکترجواد حامدی(4)

7

جغرافیای گیاهی-دکترفریده عطار(5)

2

 

 

مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین-دکتربهمن زینلی(17+6)

8

بیوانفورماتیک-دکترسمانه ملک نیا(10)

6

 

 

زیست شناسی مولکولی و تکامل-دکترالهه الهی و دکتر کلثوم اینانلو(3)

4

زیست شناسی مولکولی پیشرفته-دکترنسرین معتمد و دکترسیدمحمود عرب نجفی (3)

4

 

 

ایمونولوژی سلولی-دکتراحسان عارفیان (7)

2

آمار پیشرفته زیستی-دکترمعصومه ملک(1)

5

 

 

روش ها در بیوسیستماتیک-دکترعلی رضا ساری و دکترملک و دکتر سیدی و دکترندرلو(3)

6