برنامه-درسی-و-امتحانی-کارشناسی-ارشد-و-دکتری - biology
- دوشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۳

برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی مقاطع تحصیلات تکمیلی نیمسال  دوم سال تحصیلی 1403- 1402 دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران

ایام هفته

8- 10

محل

10- 12

محل

3- 1

محل

شنبه

1403/4/2

 

 

- نوروبیولوژی تکوینی

 دکتر زینلی ، دکتر تفرشی

204

- بیوانفورماتیک

 دکتر نجمه صالحی

100

 

 

- نانو فناوری در زیست پزشکی

 دکتر زهرا محمودی

204

 

 

 

 

- آندوکرینولوژی پیشرفته اکوفیزیولوژی جانوران دریایی

 دکتر علوی

112 با کارشناسی

 

 

 

 

- فیزیولوژی هالوفیت ها

 - فیزیولوژی نمو در گیاهان(دکتری)

 دکتررضائیان

100 با کارشناسی

 

 

یکشنبه

1403/4/3

- زیست شناسی و رده­بندی خزه­گیان

- مباحث ویژه(دکتری)

 دکتر مهدیقلی

204

 

 

 

 

دوشنبه

1403/4/4

- نوروفیزیولوژی رفتار

 دکتر رضایوف

100 با کارشناسی

- روش ها و ابزارها در زیست فناوری

 دکتر حبیبی رضائی

112

- مهندسی ژنتیک پیشرفته

 دکتر معتمد

204  با کارشناسی

 

 

- بیوشیمی گیاهی

 دکتر احمدی سخا

112

- اصول رده بندی فیلوژنتیک

دکتر ملک ، دکتر سیدی

8

 

 

 

 

- پاتولوژی

 دکتر امینیان فر

2

 

 

 

 

- اکولوژی میکروبی دریاها

 دکتر صفرپور

4

 

 

 

 

- تاکسونومی پلی فازی(دکتری)

 دکتر آموزگار

6

چهارشنبه

1403/4/6

 

 

 

 

- فرآیندهای تنظیمی و ترارسانی

 - مباحث  ویژه علوم سلولی وملکولی(دکتری)

دکتر عرب نجفی

204  با کارشناسی

 

 

 

 

- بوم شناسی گونه های بیگانه و مهاجم

 دکتر ساری

100

 

 

 

 

- کاربرد زیست فناوری در گیاهان

دکتر جان نثار

100

 

 

 

 

ساعت 17- 15    

 

 

 

 

 

- جلبک شناسی پیشرفته

 دکتر رحیمی

112  با کارشناسی

 

 

ایام هفته

8- 10

محل

10- 12

محل

3- 1

محل

شنبه

1403/4/9

 

 

- زیست فناوری غذایی

- زیست شناسی سویه های صنعتی(دکتری) دکتر حامدی

204 با کارشناسی

- اصول روش های سلولی و مولکولی

دکتر معتمد ، دکترامینی نسب ، دکتر عرب نجفی ، دکتر اینانلو

4

 

 

- مباحث ویژه در سلول های بنیادی و پرشکی بازساختی(دکتری)

 دکتر خوئی ، دکتر تفرشی ، دکتر سیدجعفری

2

- رفتار شناسی جانوران دریایی

-  تشریح مقایسه ای مهره داران

دکتر ساری

2

 

 

- جغرافیای زیستی تحلیلی(دکتری)

دکتررحیمیان

4

- میکروبیولوژی معدن و بیوهیدرومتالورژی

 - روش های میکروبیولوژی(دکتری)

دکتر مقیمی ، دکتر عارفیان

6

 

 

 

 

- اپی ژنتیک در زیست شناسی و پزشکی

دکتر اینانلو

100 با کارشناسی

یکشنبه

1403/4/10

- ژن سلول و ایمنی درمانی

- ژن درمانی(دکتری)

دکتر عارفیان

112 با کارشناسی

- سازوکارهای سلولی و ملکولی سرطان(دکتری)

دکتر عطاری

4

- زیست شناسی تکوینی گیاهان

دکترسیدمهدی سیدی

2

 

 

- ساز و کارهای مولکولی فتوسنتز

- برهمکنش های زیستی گیاهان(دکتری)

دکتر جان نثار

2

 

 

 

      دوشنبه

1403/4/11

 

 

- مهندسی متابولیک سامانه ها(دکتری)

دکتر حامدی ، دکتر مقیمی

8

- جنین شناسی انسان و ناهنجاری شناسی

دکترزینلی

112

 

 

- زیست فناوری محیط زیست

-  زیست پالایی

دکتر مقیمی

273

 

 

 

 

- رده بندی های معاصر جانوری(دکتری)

دکتر ساری، دکتر سیدی

4

 

 

 

 

- سیستماتیک مولکولی جانوران دریایی

دکتر ندرلو

6

 

 

 

 

- اندام زایی در مهره داران

-  حیوانات آزمایشگاهی

  - مهندسی بافت های بدن(دکتری)

دکتر کهتری

7

 

 

 

 

- زیست شناسی سامانه ها

 - بیوفیزیک سلولی

دکتر امینی نسب

204 با کارشناسی

 

 

سه شنبه

1403/4/12

- مباحث ویژه در تولیدمثل(دکتری)

دکترعلوی

112 با کارشناسی

 

 

- فلور ایران

 - ژئوبوتانی بیابان‌های ایران(دکتری)

دکتر آخانی

100 با کارشناسی

 

 

 

 

- متابولیسم گیاهی پیشرفته

دکتر نیکنام

112

چهارشنبه

1403/4/13

 

 

- زیست شناسی بی مهرگان دریایی

-  گونه و گونه زایی

دکتر رحیمیان

112 با کارشناسی

- کشت سلول و بافت جانوری

-  سلولهای بنیادی بالغ و هوستازی بافتهای بدن

(دکترزینلی)-  دکتر عطاری

100

 

 

- روش های نوین در زیست فناوری میکروبی(دکتری)

-  اصول نگهداری میکروارگانیسم ه

-  تهیه و نگهداری سویه های میکروبی

دکتر محمدی پناه

100

 

 

 

 

- ویروس  شناسی ملکولی(دکتری)

دکتر عارفیان

4

 

 

 

 

- گونه و گونه زایی

 - بیوسیستماتیک مولکولی(دکتری)

دکتر ندرلو

2

 

 

 

 آزمون ایمنی در آزمایشگاه در تاریخ 16 تیر 1403 ساعت 13 تا 14 در کلاس 100 و 112 برگزار میشود.

 

مقررات مربوط به امتحانات

1-  حاضر شدن در جلسه امتحان راس ساعت مقرر

2-  همراه داشتن کارت دانشجویی در جلسه امتحان و ارائه آن به مسئولین الزامی  است.

3-   داشتن هرگونه نوشته؛ یادداشت؛ جزوه و کتاب و هر نوع کاغذ ( جز دفترچه امتحانی که در جلسه امتحان از طرف دانشکده داده می شود)  در جلسه امتحان خواه مربوط به سوال امتحانی باشد و خواه  نباشد و مورد استفاده دانشجو واقع شود یا نشود همچنین هر نوع اشاره و صحبت با یکدیگر بعد از توزیع سوال و نشان دادن ورقه های امتحان به یکدیگر باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور و  مراتب به کمیته انضباطی  دانشجویان گزارش خواهد شد.

4-    همراه داشتن تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است و باعث اخراج از جلسه امتحان و نمره صفر در آن درس منظور خواهد شد.

5-  رعایت نکردن نظم و مقررات در جلسه امتحان باعث اخراج دانشجو از جلسه امتحان و داشتن نمره صفر در آن درس خواهد بود.


 

برنامه درسی تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم 1403- 1402


 نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

روز

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی (3نفر)

میکروبیولوژی معدن و بیوهیدرومتالورژی(اختیاری)

2

6104241

یکشنبه

8-10

4

 دکتر مقیمی

زیست پالایی(اختیاری)

2

۶۱۰۴۳۲۰

یکشنبه

13-15

آمفی میکروب

 دکتر مقیمی

تهیه و نگهداری میکروارگانیسمها(اختیاری)

2

1110777

یکشنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر محمدی پناه

میکروبیولوژی خاک(اختیاری)

2

۶۱۰۴۵۵۹

یکشنبه

15-17

4

 دکترآموزگار

سمینار

2

۶۱۰۴۳۸۷

-

-

 

اساتید گروه

 

 

 

 

 

 

 

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی(9نفر)

اصول و روش های سلولی و ملکولی(اصلی)

2

6104605

یکشنبه

13-15

4

دکتر معتمد-دکتر اینانلو- دکتر امینی نسب -دکتر عرب نجفی

فرایند های تنظیمی و ترارسانی(اصلی)

2

1110798

یکشنبه

8-10

2

 دکتر عرب نجفی- دکتر شاه حسینی

بیوفیزیک سلولی(اصلی)

2

6104718

دوشنبه

10-12

2

دکتر امینی نسب

مهندسی ژنتیک پیشرفته(اختیاری)

2

1110797

دوشنبه

8-10

2

 دکتر معتمد

سازوکارهای سلولی­ملکولی سرطان(اختیاری)

2

1110796

یکشنبه

15-17

2

دکتر عرب نجفی

کشت سلول و بافت جانوری

2

6104824

یکشنبه

10-12

2

 دکتر عطاری

نوروبیولوژی تکوینی

2

6104974

دوشنبه

15-17

2

 دکتر زینلی

علوم گیاهی(جمع9نفر) –فیزیولوژی(4نفر) ، سیستماتیک و بوم شناسی(5نفر)

زیست شناسی تکوینی(اصلی)-مشترک

2

6104770

یکشنبه

10-8

هرباریوم

دکترسیدمهدی سیدی

زیست شناسی و رده بندی خزه گیان(اختیاری)-سیستماتیک

2

1110868

یکشنبه

10-12

هرباریوم

دکتر مهدیقلی

فلور ایران(اختیاری)-سیستماتیک

2

1110833

دو شنبه

8-10

6

دکتر آخانی

جلبک شناسی پیشرفته(اختیاری)-سیستماتیک

2

1110870

دو شنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر رحیمی

سمینار(اختیاری)-سیستماتیک

2

6104387

-

-

 

   اساتید گروه

رشد و نمو گیاهی پیشرفته(اختیاری)-فیزیولوژی

2

6104322

دو شنبه

10-8

هرباریوم

 دکتر نیکنام

فیزیولوژی هالوفیت­ها(اختیاری)-فیزیولوژی

2

1110831

یکشنبه

13-15

هرباریوم

 دکتر رضائیان

بیوشیمی گیاهی(اختیاری)-فیزیولوژی

2

6104950

یکشنبه

10-12

4

دکتر نیکنام- دکتر احمدی سخا

ساز و کار مولکولی فتوسنتز(اختیاری)-فیزیولوژی

2

1110827

سه شنبه

12-10

هرباریوم

دکتر جان نثار

کاربرد زیست­فناوری در گیاهان(اختیاری)-فیزیولوژی

2

1110876

سه شنبه

13-15

هرباریوم

دکتر جان نثار

 

 

 

 

 

 

 

علوم جانوری(جمع12نفر) -بیو سیستماتیک(5نفر) ، فیزیولوژی(7نفر)

تشرح مقایسه ای مهره داران (اجباری)

2

6104778

یکشنبه

13-15

2

 دکتر ساری

اندام زایی در مهره داران (اجباری)

2

6104777

سه شنبه

10-12

2

 دکتر کهتری

گونه و گونه زائی(اختیاری ­بیوسیستماتیک)

2

6104494

سه شنبه

15-17

2

 دکتر رحیمیان- دکتر ندرلو

اصول رده بندی فیلوژنتیک (اختیاری بیوسیستماتیک)

2

6104779

سه شنبه

13-15

4

دکتر ملک- دکتر سیدی

اندوکرینولوژی پیشرفته (اختیاری فیزیولوژی)

2

6104814

سه شنبه

8-10

2

 دکتر علوی

کشت سلول جانوری (اختیاری­فیزیولوژی)

2

6104824

یکشنبه

10-12

2

 دکتر عطاری

نوروفیزیولوژی رفتار- (اختیاری فیزیولوژی)

2

6104834

یکشنبه

8-10

6

 دکتر رضایوف

زیست شناسی دریا(3نفر)

رفتارشناسی جانوران دریایی(اختیاری)  

2

1110146

سه شنبه

10-12

6

دکتر ساری

سیستماتیک مولکولی جانوران دریایی(اختیاری)     

1+1

1110147

سه شنبه

13-15

6

دکتر ندرلو

زیست شناسی بی مهره گان دریایی(اختیاری)      

1+1

1110136

یکشنبه

10-12

6

دکتر رحیمیان

بوم شناسی ماهیان دریایی(اختیاری)  

1+1

۶۱۲۲۰۲۲

چهارشنبه

13-15

6

دکتر علوی

بوم شناسی گونه های بیگانه و مهاجم (اختیاری)     

2

1110861

یکشنبه

8-10

آزمایشگاه

دکتر ساری

اکولوژی میکروبی دریاها(اختیاری)         

2

6122023

چهارشنبه

15-17

6

دکتر آموزگار

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت(8نفر)

سلولهای­بنیادی بالغ و هوستازی بافتهای بدن(تخصصی)

 

2

6104811

چهارشنبه

13-15

2

 دکتر زینلی- دکتر عطاری

نانوفناوری در زیست پزشکی (تخصصی)

2

6104419

چهارشنبه

15-17

2

 دکتر محمد طالب

حیوانات آزمایشگاهی(اختیاری)  

 

1+1

6104821

دوشنبه

13-15

4

 دکتر کهتری

پاتولوژی(اختیاری)  

 

2

6104868

دوشنبه

10-12

6

 دکتر امینیان فر(دامپزشکی)

ژن سلول و ایمنی درمانی(اختیاری)  

 

2

6104911

دوشنبه

15-17

4

 دکتر عارفیان

زیست فناوری میکروبی(13نفر+ 10نفر البرز)

بیوانفورماتیک(تخصصی)

2

6104975

سه شنبه

10-8

آمفی میکروب

 دکتر نجمه صالحی

روش‌ها و ابزارها در زیست فناوری(تخصصی)

2

6126010

یکشنبه

10-8

آمفی میکروب

دکتر حبیبی­رضایی

زیست فناوری محیط زیست(اختیاری)

2

1110235

یکشنبه

15-13

آمفی میکروب

 دکتر مقیمی

زیست فناوری غذایی(اختیاری)

2

1110236

سه شنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر حامدی

تهیه و نگهداری سویه های میکربی(اختیاری)

2

۶۱۲۶۰۱۲

یکشنبه

10-12

آمفی میکروب

 دکتر محمدی پناه

 

 

 

 

 

 

 

فناوری سلولهای بنیادی و بازسازی بافت-دکتری(3نفر)

مباحث ویژه در سلول های بنیادی و پرشکی بازساختی

2

۶۱۲۲۰۱۵

سه شنبه

8-10

6

 دکتر زینلی- دکتر سیدجعفری- دکتر پروانه تفرشی

مهندسی بافت های بدن

2

۶۱۲۲۰۰۳

سه شنبه

15-17

6

 دکتر کهتری

ژن درمانی

2

۶۱۲۲۰۱۳

سه شنبه

10-12

4

دکتر عارفیان

میکروبیولوژی – دکتری(2نفر)

روش ها ی میکروبیولوژی

2

۶۱۰۴۷۳۵

شنبه

13-15

اتاق استاد

 دکتر عارفیان- دکتر مقیمی

ویروس شناسی مولکولی

2

۱۱۱۰۷۶۸

شنبه

15-17

اتاق استاد

 دکتر عارفیان

تاکسونومی پلی فازی

2

۱۱۱۰۷۷۴

شنبه

10-12

اتاق استاد

 دکتر آموزگار

علوم جانوری بیوسیستماتیک – دکتری (1نفر)

جغرافیای زیستی تحلیلی

2

1110779

سه شنبه

13-15

آزمایشگاه

 دکتر رحیمیان

رده بندی های معاصر

2

6104993

سه شنبه

8-10

آزمایشگاه

دکتر ساری- دکترمرجان سیدی

بیوسیستماتیک مولکولی

2

1110754

سه شنبه

10-12

آزمایشگاه

 دکتر ندرلو

علوم جانوری فیزیولوژی – دکتری (1نفر)

ساز و کار سلولهای سرطانی

2

1110796

دوشنبه

13-15

2

 دکتر عطاری

مباحث ویژه در تولیدمثل

2

1110537

دوشنبه

8-10

آزمایشگاه

 دکتر علوی

علوم سلولی ‌و‌ ملکولی –دکتری(2نفر)

اپی­ژنتیک در زیست شناسی و پزشکی

2

1110757

شنبه

10-12

6

دکتر اینانلو

مباحث ویژه در سلولی و مولکولی

2

1110789

شنبه

13-15

6

 دکتر عرب نجفی

سیستماتیک گیاهی-دکتری(3نفر)

مباحث ویژه

2

6104506

دوشنبه

10-8

4

 دکتر مهدیقلی

ژئوبوتانی بیابان های ایران

2

1110512

دوشنبه

13-15

6

 دکتر آخانی

سمینار

2

6104604

-

-

 

   اساتید گروه

فیزیولوژی گیاهی-دکتری(3نفر)

متابولیسم گیاهی پیشرفته

2

1110529

شنبه

10-12

هرباریوم

دکتر نیکنام

فیزیولوژی نمو

2

1110526

شنبه

15-17

هرباریوم

دکتر رضائیان

برهم کنش های زیستی

2

1110530

شنبه

13-15

هرباریوم

دکتر جان­نثار

زیست فناوری میکروبی-دکتری(5نفر)

مهندسی متابولیک سامانه­ها

2

۱۱۱۰۵۴۵

سه شنبه

15-17

آمفی میکروب

دکتر مقیمی- دکتر حامدی

روش‌های نوین در زیست‌فناوری میکربی

2

۱۱۱۰۲۲۰

سه شنبه

13-15

آمفی میکروب

دکتر محمدی پناه

زیست شناسی سویه های صنعتی

2

1110546

سه شنبه

8-10

4

دکتر حامدی

سمینار

2

۶۱۰۴۶۰۴

-

-

 

دکتر محمدی پناه- دکتر حبیبی-دکتر حامدی

 

کد رساله دکتری 22 واحد :  6104639

-   کد رساله دکتری  زیست فناوری  18 واحد :  1110187

-   کد پایان نامه ارشد   6 واحد :  6120036

-  کد کارگاه ایمنی در آزمایشگاه:----