برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی برنامه درسی و امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی

برنامه امتحانی مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده زیست شناسی نیمسال دوم  1401-1400 (آخرین به روز رسانی 1401/03/30)


نام درس

واحد

شماره

زمان و مکان کلاس

استاد

زمان و مکان امتحان

روز

ساعت

کلاس

روز

تاریخ

ساعت

کلاس

میکروبیولوژی- گرایش محیطی

میکروبیولوژی دریا

2

6104843

 

 

 

دکتر محمدی­پناه

2شنبه

13/4/01

10-8

100

میکروبیولوژی خاک

2

6104559

 

 

 

دکتر آموزگار

شنبه

11/4/01

12-10

2

طراحی و راهبرد سیستم های پالایش

2

6104360

 

 

 

دکتر بزرگ

2شنبه

6/4/01

16-14

2

زیست پالایی

2

6104320

 

 

 

دکتر مقیمی

4شنبه

8/4/01

12-10

4

میکروبیولوژی سوخت و انرژی

2

6104300

 

 

 

دکتر مقیمی

شنبه

4/4/01

12-10

2

بیوانفورماتیک

2

1110233

 

 

 

دکتر مهرشاد

4شنبه

15/4/01

16-14

مجازی

علوم سلولی‌ و‌ ملکولی

اصول و روش­های سلولی و مولکولی

2

6104605

 

 

 

دکتر معتمد-دکتر اینانلو-دکتر امینی نسب-دکتر عرب نجفی

شنبه

4/4/01

12-10

6

ساز و کارهای سلولی و ملکولی سرطان

2

1110796

 

 

 

دکتر عرب نجفی

4شنبه

8/4/01

12-10

6

فرایندهای تنظیمی و ترارسانی

2

1110798

 

 

 

دکتر عرب نجفی-دکتر شاه حسینی

شنبه

11/4/01

12-10

4

ژنتیک مولکولی انسان

2

1110476

 

 

 

دکتر اینانلو

2شنبه

13/4/01

12-10

6

ساختار ماکرومولکول­های زیستی

2

1110799

 

 

 

دکتر زرگر

4شنبه

15/4/01

12-10

3

فناوری سلول­های بنیادی و بازسازی بافت

تنظیم اپی­ژنتیکی سلول­های بنیادی

2

6104840

 

 

 

دکتر حسن­زاده

شنبه

4/4/01

12-10

8

ژن، سلول و ایمنی درمانی

2

6104911

 

 

 

دکتر عارفیان

4شنبه

8/4/01

12-10

2

سلول­های بنیادی در تکوین و بازسازی سیستم عصبی

2

6104850

 

 

 

دکتر زینلی - دکتر تفرشی

شنبه

11/4/01

16-14

2

حیوانات آزمایشگاهی

2

6104821

 

 

 

دکتر موسی کهتری

2شنبه

6/4/01

10-8

100

سلول­های بنیادی بالغ و هموستازی بافت­های بدن

2

6104811

 

 

 

دکتر زینلی- دکتر عطاری  

2شنبه

13/4/01

16-14

2

کشت سلول و بافت جانوری

2

6104819

 

 

 

دکتر بخشنده-دکتر سیدجعفری -دکتر کبیری

4شنبه

15/4/01

12-10

7

علوم گیاهی سیستماتیک و بوم­شناسی

جغرافیای گیاهی

2

6104810

 

 

 

دکتر آخانی

شنبه

11/4/01

16-14

5

زیست­شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

 

 

 

دکتر سیدمهدی سیدی

3شنبه

7/4/01

10-8

100

فلور ایران

2

1110833

 

 

 

دکتر عطار

2شنبه

13/4/01

12-10

2

زیست­شناسی و رده­بندی خزه­گیان

2

1110868

 

 

 

دکتر مهدیقلی

شنبه

4/4/01

10-8

2

بوم­شناسی گیاهی پیشرفته

2

1110835

 

 

 

دکتر فلاحتی

4شنبه

15/4/01

12-10

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

-

علوم گیاهی فیزیولوژی

تغذیه معدنی گیاهان

2

6104269

 

 

 

دکتر نیکنام

2شنبه

13/4/01

12-10

4

زیست­شناسی تکوینی گیاهان

2

6104770

 

 

 

دکتر سید مهدی سیدی

3شنبه

7/4/01

10-8

100

فیزیولوژی هالوفیت­ها

2

1110831

 

 

 

دکتر نیکنام

شنبه

11/4/01

12-10

8

سازوکارهای مولکولی فتوسنتز

2

1110827

 

 

 

دکترسیدمهدی سیدی-دکتر مهدیس ابراهیم زاده

4شنبه

15/4/01

12-10

4

روش­ها و ابزارها در فیزیولوژی گیاهی

2

1110878

 

 

 

آقای میرمعصومی-دکتر احمدی سخا

شنبه

4/4/01

16-14

2

سمینار

2

6104387

 

 

 

 

 

 

 

-

علوم جانوری-بیوسیستماتیک

اندام زایی در مهره­داران-مشترک

2

6104777

 

 

 

دکتر کهتری

شنبه

11/4/01

12-10

6

تشریح مقایسه ای مهره داران-مشترک

2

6104776

 

 

 

دکتر ساری

شنبه

4/4/01

12-10

5

جغرافیای جانوری

2

6104295

 

 

 

دکتر رحیمیان

2شنبه

6/4/01

10-8

204

گونه و گونه زایی-بیوسیستماتیک

2

6104494

 

 

 

دکتر ساری

4شنبه

15/4/01

12-10

5

اصول رده بندی فیلوژنی-بیوسیتماتیک

2

6104779

 

 

 

دکتر ملک -دکتر مرجان سیدی

2شنبه

13/4/01

16-14

4

اکولوژی جانوران دریائی -بیوسیستماتیک

2

1110811

 

 

 

دکتر رحیمیان-دکتر ندرلو

4شنبه

8/4/01

12-10

4

آمار پیشرفته زیستی

2

1110255

 

 

 

دکتر ملک

4شنبه

8/4/01

12-10

112

ویژگی های زیستی دریاهای منطقه ای

2

1110249

 

 

 

دکتر ساری

شنبه

4/4/01

12-10

112

زیست فناوری میکروبی

مهندسی ژنتیک یوکاریوت­ها

2

1110198

 

 

 

دکتر عارفیان (50) -دکتر بخشنده (30 ) – دکتر اسد (20)

2شنبه

6/4/01

16-14

7

زیست فناوری غذایی

2

1110236

 

 

 

دکتر حامدی

شنبه

4/4/01

12-10

7

زیست فناوری محیط زیست

2

1110235

 

 

 

دکتر مقیمی

2شنبه

13/4/01

12-10

7

مهندسی بیوشیمی

2

1110234

 

 

 

دکتر بزرگ

3شنبه

14/4/01

16-14

7

زیست­فناوری سوخت و معدن

2

1110238

 

 

 

دکتر مقیمی

شنبه

11/4/01

12-10

7

بیوانفورماتیک

2

1110233

 

 

 

دکتر مهرشاد

4شنبه

15/4/01

18-16

مجازی

زیست فناوری پروتئین

2

1110196

 

 

 

دکتر اسد

4شنبه

7/4/01

12-10

7

دکتری میکروبیولوژی

رابطه انگل و میزبان

2

6104725

 

 

 

دکتر کاشف

3شنبه

7/4/01

10-8

112

روش­های میکروبیولوژی

2

6104735

 

 

 

دکتر محمدی پناه -دکتر مهرشاد

شنبه

11/4/01

12-10

5

تاکسونومی پلی فازی

2

1110774

 

 

 

دکتر آموزگار

3شنبه

14/4/01

16-14

5

- علوم جانوری بیوسیستماتیک دکتری

رده­بندی­های معاصر

2

 6104993

 

 

 

دکترساری-دکترمرجان سیدی

4شنبه

8/4/01

10-8

112

جغرافیای زیستی تحلیلی

2

1110779

 

 

 

دکتر رحیمیان

4شنبه

15/4/01

12-10

1

بیو سیستماتیک مولکولی

2

1110754

 

 

 

دکترندرلو

2شنبه

13/4/01

12-10

5

-علوم گیاهی - سیستماتیک گیاهی دکتری

بوم­شناسی مولکولی گیاهی

2

1110521

 

 

 

دکتر فلاحتی

1شنبه

12/4/01

10-8

112

مباحث ویژه

2

6104506

 

 

 

دکتر مهدیقلی-دکتر فلاحتی

1شنبه

5/4/01

16-14

4

درختان و درختچه­های ایران

2

1110517

 

 

 

دکتر مهدیقلی-دکتر عطار

3شنبه

14/4/01

16-14

4

زیست­فناوری میکروبی- دکتری

جداسازی زیستی

2

1110228

 

 

 

دکتر محمدی­پناه

4شنبه

8/4/01

12-10

5

ریز­زیست­فناوری

2

1110225

 

 

 

دکتر حبیبی

شنبه

4/4/01

12-10

4

روش­های نوین در زیست­فناوری میکروبی

2

1110220

 

 

 

دکتر محمدی پناه -دکتر مهرشاد

شنبه

11/4/01

16-14

4

بیوانفورماتیک پیشرفته

2

1110226

 

 

 

دکتر مهرشاد

2شنبه

13/4/01

16-14

مجازی

زیست شناسی سویه های صنعتی

2

1110546

 

 

 

دکتر هدی نوری

4شنبه

15/4/01

12-10

6

-علوم سلولی‌ و‌ ملکولی دکتری

بیوانفورماتیک پیشرفته

2

1110226

 

 

 

دکتر مهرشاد

2شنبه

13/4/01

16-14

مجازی

نانو­زیست­فناوری

2

1110758

 

 

 

دکتر حبیبی

شنبه

4/4/01

12-10

4


 

کد پایان نامه دکتری 22 واحدی  :  6104639   

 کد پایان نامه دکتری   زیست فناوری  18 واحدی  :  1110187  

کد پایان نامه ارشد   6 واحدی :  6120036